ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Prophylactic Methods to Prevent Clinical Infection after Trans-rectal Prostate Needle Biopsy [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-48657 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.48657

Comparison of Prophylactic Methods to Prevent Clinical Infection after Trans-rectal Prostate Needle Biopsy

Mehmet Akif Ramazanoglu1, Tuncay Toprak2, Mehmet Yılmaz3
1Rize State Hospital, Urology, Rize, Türkiye
2University of Health Science, Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Department Of Urology, Istanbul, Turkey
3Department of Urology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Studies have shown that infectious complications after trans-rectal prostate biopsy (TRUS-Bx) are increasing and various prophylactic methods have been developed to reduce these complications. This study aimed to compare the effectiveness of oral antibiotic and rectal povidone iodine usage for infection prophylaxis before TRUS-Bx.
METHODS: Data of 280 patients who underwent prostate biopsy between July 2016 and October 2019 were reviewed retrospectively. Prophylaxis was achieved with three days of oral antibiotic therapy before biopsy in 147 patients and with 10% povidone iodine rectal application during biopsy in 133 patients. The groups were compared in terms of demographic data, PSA levels, prostate volumes, cancer detection rates, number of biopsy cores and infectious complications such as urinary tract infection and fever within 1-2 weeks after TRUS-Bx.
RESULTS: The mean age of patients receiving antibiotic prophylaxis was 62.2+8.8, while the mean age of patients receiving prophylaxis with rectal povidone iodine was 63.2+ 9.1 years (p=0.38). There was no significant difference in terms of prostate specific antigen level, cancer detection rates and age in both groups. 15.6% had diabetes in the antibiotic prophylaxis group and 16.5% had diabetes in the povidone iodine group. In the group receiving antibiotic prophylaxis, acute prostatitis was seen in 7 (4.8 %) patients, 2 of whom were sepsis and in the group receiving rectal povidone iodine prophylaxis, acute prostatitis was seen in 4 (3%) patients, 1 of whom was sepsis. The groups were not statistically different in terms of infective complications (p=0.45).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The groups were not statistically different in terms of infective complications after prostate biopsy. Therefore, prophylaxis which was achieved with rectal povidone iodine application may be more appropriate in terms of both antibiotic resistance and cost.

Keywords: Acute prostatitis, antibiotic prophylaxis, povidone iodine, prostate biopsy

Trans-rektal Prostat İğne Biyopsisi Sonrası Klinik Enfeksiyonu Önlemeye Yönelik Profilaktik Yöntemlerin Karşılaştırılması

Mehmet Akif Ramazanoglu1, Tuncay Toprak2, Mehmet Yılmaz3
1Rize Devlet Hastanesi,üroloji, Rize, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmalar, trans-rektal prostat biyopsisi (TRUS-Bx) sonrası enfeksiyoz komplikasyonların arttığını ve bu komplikasyonları azaltmak için çeşitli profilaktik yöntemler geliştirildiğini göstermiştir. Bu çalışma, TRUS-Bx öncesi enfeksiyon profilaksisinde oral antibiyotik ve rektal povidon iyot kullanımının etkinliğini karşılaştırmayı amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2016 ile Ekim 2019 arasında prostat biyopsisi yapılan 280 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Profilaksi 147 hastada biyopsi öncesi 3 gün oral antibiyotik tedavisi ve 133 hastada biyopsi sırasında % 10 povidon iyot rektal temizliği ile sağlandı. Gruplar TRUS-Bx sonrası 1-2 hafta içinde demografik veriler, PSA seviyeleri, prostat hacimleri,prostat kanseri tespit oranları, biyopsi kor sayısı ve idrar yolu enfeksiyonu ve ateş gibi enfeksiyon komplikasyonları açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Antibiyotik profilaksisi alan hastaların ortalama yaşı 62,2 + 8,8, rektal povidon iyot ile profilaksi alan hastaların yaş ortalaması 63,2+ 9,1 yıldı (p = 0,38). Her iki grupta da prostat spesifik antijen düzeyi, kanser tespit oranları ve yaş açısından anlamlı fark yoktu. Antibiyotik profilaksisi grubunda% 15.6, povidon iyot grubunda% 16.5 hastada şeker hastalığı mevcuttu. Antibiyotik profilaksisi alan grupta 2'si sepsis olmak üzere 7 (% 4.8) hastada akut prostatit, rektal povidon iyot profilaksisi alan grupta ise 1'I sepsis olmak üzere, 4 (% 3) hastada akut prostatit görüldü. Gruplar infektif komplikasyonlar açısından istatistiksel olarak farklı değildi (p = 0,45).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gruplar prostat biyopsisi sonrası enfektif komplikasyonlar açısından istatistiksel olarak farklı değildi. Bu nedenle rektal povidon iyot uygulaması ile sağlanan profilaksi hem antibiyotik direnci hem de maliyet açısından daha uygun görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut prostatit, antibiyotik profilaksisi, povidon iyot, prostat biyopsisiCorresponding Author: Tuncay Toprak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale