ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Retrolaminar block for postoperative analgesia in patients undergoing lumbar herniectomy surgery [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-48658

Retrolaminar block for postoperative analgesia in patients undergoing lumbar herniectomy surgery

Nurcan Kutluer Karaca, FETHI Akyol
University Of Erzincan Binali Yıldırım, Faculty Of Medicine, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Erzincan

INTRODUCTION: Retrolaminar block (RLB) is a novel thoracic truncal block for analgesia for the thoracic and abdominal wall. However, the analgesic efficacy of RLB in patients undergoing selective lumbar herniectomy not well known. The aim of this study is to determine the analgesic efficacy of RLB by measuring the pain intensity of patients with the Numeric Pain Rating Scale and evalating the nonsteroid antiinflamatory drugs (NSAID) and opiod consumption after the surgery.
METHODS: Thirty patients with ASA physical status 1, 2, 3 undergoing lumbar herniectomy of less than three levels between June 2019 and December 2019 were included in the study. The patients were evaluated in two groups: retrolaminar block group (groupR, n=15) and intravenous analgesics group (groupC, n=15). 10 ml 0.25 % bupivacaine was applied bilaterally at the RLB. Tenoxicam, tramadol and aldolan were administreted as postoperative intravenous analgesic treatment. Numeric Rating Scale (NRS) scores evaluated at 2, 8, 12, 24 and 48 h after the surgery. Ketolarac and opioid consumption were evaluated at 24th and 48th hours.
RESULTS: : Compared with the group C, the group R exhibited lower pain scores at 2, 8, 12, and 24 hours postoperatively (p <0.05 for each).Tenoxicam and tramadol doses at 24 and 48 hours were lower in group R than the group C (p <0.05 for each).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The retrolaminarblock is a effective technique for postoperative analgesia in patients undergoing selective lumbar herniectomy within the first 24 hours without significant complication.

Keywords: Lumbar Herniectomy, postoperative pain, pain assessment, retrolaminar block, regional anesthesia.

Lomber herniektomi ameliyatı geçiren hastalarda postoperatif analjezi için retrolaminar bloğun etkinliği

Nurcan Kutluer Karaca, FETHI Akyol
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Erzincan

GİRİŞ ve AMAÇ: Retrolaminar blok (RLB), torasik ve karın duvarı analjezisi için yeni bir torasik gövde bloğudur. Bununla birlikte, seçici lomber herniektomi geçiren hastalarda RLB'nin analjezik etkinliği iyi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, Nümerik Ağrı Derecelendirme Ölçeği ile hastaların ağrı şiddetini ölçerek ve ameliyat sonrası nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ve opiod tüketimini değerlendirerek HBS'nin analjezik etkinliğini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Haziran 2019 ile Aralık 2019 arasında üç seviyenin altında lomber herniektomi yapılan ASA fiziksel durumu 1, 2, 3 olan 30 hasta dahil edildi. Hastalar retrolaminar blok grubu (grup R, n = 15) ve intravenöz analjezik grubu (grup C, n = 15) olmak üzere iki grupta değerlendirildi. RLB'de bilateral olarak 10 ml%0, 25 bupivakain uygulandı. Postoperatif intravenöz analjezik tedavi olarak tenoksikam, tramadol ve aldolan uygulandı. Sayısal Derecelendirme Ölçeği (NRS) skorları ameliyattan 2, 8, 12, 24 ve 48. saatlerde değerlendirildi. Ketolarak ve opioid tüketimi 24. ve 48. saatlerde değerlendirildi.
BULGULAR: : Grup C ile karşılaştırıldığında, grup R ameliyat sonrası 2, 8, 12 ve 24. saatlerde daha düşük ağrı skorları gösterdi (her biri için p <0.05). 24 ve 48. saatlerde tenoksikam ve tramadol dozları grup R'de C grubuna göre daha düşüktü (her biri için p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Retrolaminarblock, ilk 24 saat içinde önemli bir komplikasyon olmaksızın selektif lomber herniektomi geçiren hastalarda postoperatif analjezi için etkili bir tekniktir.

Anahtar Kelimeler: Lomber Herniektomi, postoperatif ağrı, ağrı değerlendirmesi, retrolaminar blok, rejyonel anestezi.Corresponding Author: Nurcan Kutluer Karaca, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale