ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Our Level of Success in Cardiopulmonary Resuscitation Training: Where is it?, Where does it Need to be? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 1-7 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.49354

Our Level of Success in Cardiopulmonary Resuscitation Training: Where is it?, Where does it Need to be?

Ahmet Sarı1, Damla Akman1, Hilal Akça1, Aytekin Kaymakçı2, Osman Ekinci1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center Management, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: All healthcare professionals should always have a high level of basic knowledge and skills related to cardiopul-monary resuscitation (CPR) practices. Our objective in this study is to assess the knowledge of specialty students regarding CPR practices to designate training priorities, content and frequency aimed at preserving CPR knowledge and skills.
METHODS: Data were collected in line with the 2015 ERC guideline. A test form with 20 questions covering CPR knowledge and training status, with four options to each question, was distributed to research assistants in different clinics in a training and research hospital.
RESULTS: Knowledge and skill levels in Anesthesiology and Reanimation Departments and emergency department clinics were higher. A significant relationship was found between monthly CPR instances and these levels. Those who practiced CPR two or more times had better knowledge and skills. The relationship of CPR knowledge and skill level with the frequency of education; the level of success in 6 months, within 1 year and in those who did not receive training was determined as 67.89%, 58.49%, and 55.25%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Where we are, the level of knowledge and skills for CPR practices is only at 59.52% and this means that we are considerably behind our goal. Where we should be, targeted success level for CPR should be 90% or higher, which necessitates regular CPR training in all clinics. Effective rotation programs or simulation-based CPR training in clinics with monthly 0–1 CPR instances will greatly contribute to attaining our objective. Retraining at <6 months will preserve updating the information and therefore significantly contribute to effective CPR practices.

Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, research assistant, training.

Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitiminde Başarı Düzeyimiz: Nerede, Nerede Olması Gerekiyor?

Ahmet Sarı1, Damla Akman1, Hilal Akça1, Aytekin Kaymakçı2, Osman Ekinci1
1Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık alanında çalışan bütün personelin kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) uygulamalarıyla ilgili temel bilgi ve becerilerinin her zaman üst düzeyde olması gerekmektedir. Bizim bu çalışmamızdaki amacımız uzmanlık öğrencisi olarak görev yapan doktorların CPR uygulamalarındaki bilgi düzeylerinin tespit edilerek verilmesi gereken eğitimlerin; önceliği, içeriği ve sıklığını belirleyerek CPR’ la ilgili bilgi ve becerilerinin üst düzeyde tutulmasını sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Veriler araştırmacılar tarafından 2015 ERC kılavuzu referans alınarak güncel CPR bilgilerini ve eğitim durumlarını içeren 20 soruluk 4 seçenekten oluşan test formu hazırlanarak bir eğitim ve araştırma hastanesinde değişik kliniklerde çalışan araştırma görevlisi doktorların araştırmaya katılmaları sağlanarak toplandı.
BULGULAR: Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile acil servis kliniklerinin bilgi ve beceri düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü. Bir ay içerisinde uygulanan CPR sayısıyla bilgi ve beceri düzeyi arasında anlamlı bir ilişki mevcuttu, 2 ve üzeri CPR uygulayanların bilgi ve beceri düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edildi.. CPR bilgi ve beceri düzeyinin eğitim sıklığıyla ilişkisi; 6 ay içinde, 1 yıl içinde ve eğitim almayanlardaki başarı düzeyi sırasıyla %67,89, %58,49 ve %55,25 olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Neredeyiz; CPR uygulamalarında bilgi ve beceri düzeyinin %59,52 olarak gerçekleşmesi olmamız gereken yerin çok gerisinde olduğumuzun göstergesidir. Nerede olmalıyız; CPR uygulaması çok önemli ve kritik bir müdahale olduğundan başarı oranının %90 ve üzerinde olması hedeflenmelidir. Bu düzeye ulaşabilmek için öncelikli olarak tüm kliniklerde düzenli CPR eğitimleri yapılmalı, bunun yanında özellikle ayda 0-1 arası CPR uygulayan kliniklerin seviyelerinin çok daha düşük olması bu kliniklerin eğitiminde ya etkin rotasyon proğramları ya da simülasyon temelli CPR eğitim modellerinin uygulanması hedefimize ulaşmamıza daha büyük katkı sağlayacaktır. Eğitimlerin 6 aydan daha kısa sürelerde düzenli olarak tekrarlanması bilgilerin güncellenmesini sağlayarak etkin CPR uygulamalarına önemli katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner resüsitasyon, eğitim, araştırma görevlisi

Ahmet Sarı, Damla Akman, Hilal Akça, Aytekin Kaymakçı, Osman Ekinci. Our Level of Success in Cardiopulmonary Resuscitation Training: Where is it?, Where does it Need to be?. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 1-7

Corresponding Author: Ahmet Sarı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale