ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A cheap and effective hand-made balloon trocar for laparoscopic total extraperitoneal hernia repair (TEP) [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-50024 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.50024

A cheap and effective hand-made balloon trocar for laparoscopic total extraperitoneal hernia repair (TEP)

Halim Özçevik1, Oguzhan Sunamak2, Turgut Donmez3
1Istanbul Provincial Health Directorate, Istanbul
2Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul
3Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: In the laparoscopic totally extraperitoneal (TEP) technique for the treatment of inguinal hernia, balloon dissector equipment is widely used all over the world to open the preperitoneal area and create sufficient working area. Since this equipment is expensive, it requires a less costly device. This study aimed to evaluate the efficiency and reliability of the low-cost hand-made balloon trocar (HMBT) device.
METHODS: Fifty-two patients (47 male, 5 female) who underwent TEP with HMBT between May 2018 and September 2019 were analyzed retrospectively for patient demographics, duration of operation, open techniqes or transabdominalpreperitoneal (TAPP) necessity, drain use, complications, and hospital stay periods.
RESULTS: The mean age was 32.45 ±12.63 years; the mean body mass index (BMI) was 26.01 ±3.01 kg/m2. ASA scores were 1, 2, and 3. The mean operation time was 41.21 ±7.51 min. There were no intraoperative complications in any patients. Six patients required a drain; Five patients were discharged after drain removal. One patient needed re-hospitalization because of scrotal hematoma. Fifty-one patients were discharged on the 1st post-operative day. The mean hospital stay period was 26.13 ±6.56 hours.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Handmade balloon trocar may be a safe, cheap and feasible alternative method of achieving the preperitoneal space in TEP.

Keywords: Handmade balloon trocar, inguinal hernia, preperitoneal space, totally extraperitoneal repair

Laparoskopik total ekstraperitoneal herni tamiri (TEP)nde kullanmak için ucuz ve etkili bir el yapımı balon trokar

Halim Özçevik1, Oguzhan Sunamak2, Turgut Donmez3
1İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kasık fıtığının tedavisinde kullanılan laparoskopik total ekstraperitoneal (TEP) tekniğinde, balon disektör, preperitoneal alanı açmak ve yeterli çalışma alanı oluşturmak için tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ekipman pahalı olduğu için daha az maliyetli bir cihaz gerektirir.
Bu çalışmada, düşük maliyetli el yapımı balon trokar (EYBT) cihazının etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2018 ve Eylül 2019 arasında EYBT ile TEP uygulanan elli iki hasta (47 erkek, 5 kadın) hastanın dosyası, demografik özellikler, operasyon süresi, açık teknik veya transabdominal preperitoneal (TAPP) gerekliliği, dren kullanımı, komplikasyonlar ve hastanede kalış süresi açısından geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Ortalama yaş 32.45 ± 12.63 yıl ve ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 26.01 ± 3.01 kg / m2 bulundu. ASA skorları 1, 2 ve 3 idi. Ortalama operasyon süresi 41.21 ± 7.51 dakika. Hiçbir hastada intraoperatif komplikasyon görülmedi. Altı hastada dren gerekti; beşi dren çıkarıldıktan sonra taburcu edildi. Bir hasta, skrotal hematom nedeniyle tekrar hastaneye yatırıldı. Elli bir hasta postoperatif 1. günde taburcu edildi. Ortalama hastanede kalış süresi 26.13 ± 6.56 saat idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: El yapımı balon trokar, TEP'de preperitoneal boşluğa ulaşmanın güvenli, ucuz ve uygulanabilir bir alternatif yöntemi olabilir.

Anahtar Kelimeler: El yapımı balon trokar, inguinal herni, preperitoneal alan, total extraperitoneal tamirCorresponding Author: Oguzhan Sunamak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale