ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Electrophysiologic Evaluation of the Autonomic Nervous System Functions in Children with Noctunal Enurezis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-54771 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.54771

Electrophysiologic Evaluation of the Autonomic Nervous System Functions in Children with Noctunal Enurezis

Elem Yorulmaz1, Gülümser Aydın2, Tutku Soyer3
1Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Istanbul
2Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara
3Department Of Pediatric Surgery, Hacettepe University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The autonomic nervous system (ANS) is likely to play a role in some of the etiologic factors of nocturnal enuresis (NE), like nocturnal polyuria, disorder of arousal or detrusor hyperactivity. The aim of this study was to evaluate ANS functions in children with nocturnal enuresis.
METHODS: Twenty-two children with NE and twenty healthy children were allocated for this study. In electrophysiologic evaluation palmar and plantar sympathetic skin responses (SSR) and RR interval variation (RRIV) were carried out in both groups. The minimum and mean latencies of SSRs, maximum and mean amplitudes of SSRs, RRIV at rest and during deep breathing, the difference between resting and deep breathing RRIVs, ratio of deep breathing to resting RRIV and maximum to minimum RR interval at rest and during deep breathing were calculated. For group comparisons; Mann-Whitney U test was used for abnormally distributed data, independent t-test was used for normally distributed data for continuous variables.
RESULTS: The mean ages were 10.75 ± 3.49 and 10.91 ± 3.10 years for patients and controls, respectively. There was no significant difference between the groups in terms of age and sex (p> 0.05). Palmar and plantar SSRs could be obtained in all subjects in NE and control groups. There was no significant difference between the groups in SSR or RRIV parameters (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This result suggests that ANS system functions may be normal in enuretic group when not classified for the etiologies. However, the effect of the ANS may be more evident for one of the above mentioned etiologic factors. Therefore assessing ANS functions in patients classified according to etiologies may be more useful to demonstrate the link between ANS dysfunction and NE.

Keywords: Nocturnal enuresis, autonomic nervous system, sympathetic skin response, RR interval variation

Nokturnal Enürezisli Çocuklarda Otonomik Sinir Sistemi Fonksiyonlarının Elektrofizyolojik Değerlendirmesi

Elem Yorulmaz1, Gülümser Aydın2, Tutku Soyer3
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstaanbul
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara
3Hacette Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Otonomik sinir sistemi nokturnal poliüri, uyanma bozukluğu veya detrüsör hiperaktivitesi gibi nokturnal enürezisin bazı etiyolojik faktörleri ile ilişkili gibi görünmektedir. Bu çalışmanın amacı nokturnal enürezisli (NE) çocuklarda otonomik sinir sistemi (OSS) fonksiyonlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 22 NE’li ve 20 sağlıklı çocuk dahil edildi. Her iki grupta palmar ve plantar sempatik deri yanıtları (SDY) ve RR interval varyasyonu (RRIV) elektrofizyolojik yöntemlerle değerlendirildi. Minimum ve ortalama SDY latansları, maksimum ve ortalama SDY amplitüdleri, istirahat ve derin solunum sırasında RRIV, istirahat-derin solunum RRIV farkı ve oranı, istirahat ve derin solunumda maksimum-minimum RR interval oranı hesaplandı. Grup karşılaştırmalarında; anormal dağılmış veriler için Mann-Whitney U testi, normal dağılan veriler için ise bağımsız grup t-testi kullanıldı.
BULGULAR: NE grubunda yaş ortalaması 10.75±3.49, kontrol grubunda ise 10.91±3.10 idi. İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu. (p> 0.05). Her iki grupta tüm vakalarda palmar ve plantar SDY’ler elde edildi. İki grup arasında SDY ve RRIV parametreleri açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p> 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular enüretik çocuklarda OSS fonksiyonlarının normal olabileceğini göstermektedir. Ancak OSS disfonksiyonu, NE ile ilgili patogenetik mekanizmalardan bir ya da birkaçı ile ilişkili olabilir. Bu nedenle NE’li çocukların etiyolojik faktörlere göre sınıflandırıldığı gruplarda OSS fonksiyonlarını değerlendirmek OSS disfonksiyonu-NE ilişkisini göstermek adına daha faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Nokturnal enürezis, otonomik sinir sistemi, sempatik deri yanıtı, RR interval varyasyonuCorresponding Author: Elem Yorulmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale