ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Surgery with Radiotherapy and Androgen Deprivation Treatment Combination in the Management of High-risk Prostate Cancer [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 90-94 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.56873

Comparison of Surgery with Radiotherapy and Androgen Deprivation Treatment Combination in the Management of High-risk Prostate Cancer

Murat Öztürk1, Gül Ayşen Öztürk2, Nizameddin Koca3, Abdullah Gül1, Yavuz Baştuğ4, Serdar Aykan4
1Department of Urology, University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Radiation Oncology, Bursa City Hospital, Bursa, Turkey
3Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
4Department of Urology, University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to compare the outcomes of high risk prostate cancer treatments with radical prostatectomy (RP) or radiotherapy (RT) and androgen deprivation therapy (ADT).
METHODS: 83 patients who were treated with RT and ADT or radical prostatectomy for high risk prostate cancer between April 2010 and May 2018 and whose data were retrospectively analyzed were included in our study. While 40 patients received RT and ADT combination therapy, 43 patients received RP. The groups were compared in terms of pre-treatment general features, post-treatment biochemical recurrence, metastasis, disease-free survival and overall survival.
RESULTS: The mean age of the patients was 64.05 (50-74) years in the surgical group and 69.35 (49-79) years in the RT group. The mean prostate-specific antigen baseline value was 22.79 (3-93) ng/ml in the surgical group and 40.60 (3-201) ng/ml in the RT group. Biochemical recurrence was observed in 15 (34.8%) patients in the surgical group and 2 (5%) patients in the RT group. Disease-free survival time was 31.12 (12-68) months in the surgical group and 41.4 (16-88) months in the RT group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study results revealed that RT and ADT application has more advantageous oncological results in the treatment of high-risk prostate cancer, as in many studies.

Keywords: Androgen deprivation therapy (ADT), prostate cancer; radical prostatectomy; radiotherapy.

Yüksek Riskli Prostat Kanseri Tedavi Yönetiminde Cerrahinin, Radyoterapi ve Androjen Deprivasyon Tedavisi Kombinasyonu ile Karşılaştırılması

Murat Öztürk1, Gül Ayşen Öztürk2, Nizameddin Koca3, Abdullah Gül1, Yavuz Baştuğ4, Serdar Aykan4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Bursa, Türkiye
2Bursa Devlet Hastanesi Radyason Onkolojisi Bölümü, Bursa,turkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, Bursa, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yüksek riskli prostat kanseri tedavisinde radikal prostatektomi (RP) ile radyoterapi (RT) ve androjen deprivasyon tedavisi (ADT) sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2010-Mayıs 2018 tarihleri arasında yüksek riskli prostat kanseri nedeniyle RT ve ADT veya radikal prostatektomi ile tedavi edilen 83 hasta çalışmaya dahil edilerek hastaların verileri retrospektif olarak analiz edildi. 40 hastaya RT ve ADT kombinasyon tedavisi uygulanırken, 43 hastaya RP uygulandı. Gruplar tedavi öncesi genel özellikler, tedavi sonrası biyokimyasal nüks, metastaz, hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı cerrahi grubunda 64.05 (50-74), RT grubunda 69.35 (49-79) idi. Ortalama PSA başlangıç değeri, cerrahi grupta 22.79 (3-93) ng / ml ve RT grubunda 40.60 (3-201) ng / ml idi.Cerrahi grubunda 15 (% 34.8) hastada ve RT grubunda 2 (% 5) hastada biyokimyasal nüks görüldü. Hastalıksız sağkalım süresi cerrahi grubunda 31.12 (12-68) ay ve RT grubunda 41.4 (16-88) ay olarak hesaplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçlarımız, RT ve ADT uygulamasının, birçok çalışmada olduğu gibi, yüksek riskli prostat kanseri tedavisinde daha avantajlı onkolojik sonuçlara sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, radikal prostatektomi, radyoterapi, androjen deprivasyon tedavisi (ADT)

Murat Öztürk, Gül Ayşen Öztürk, Nizameddin Koca, Abdullah Gül, Yavuz Baştuğ, Serdar Aykan. Comparison of Surgery with Radiotherapy and Androgen Deprivation Treatment Combination in the Management of High-risk Prostate Cancer. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 90-94

Corresponding Author: Serdar Aykan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale