ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science LFA-1 rs2230433 Variation in Turkish Patients with Colorectal Cancer [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 260-263 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.57625

LFA-1 rs2230433 Variation in Turkish Patients with Colorectal Cancer

Burcu Çaykara1, Hani Alsaadoni1, Halime Hanım Pençe2, Orhan Uzun3, Hilmi Bozkurt3
1Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine (ASDETAE), Department of Molecular Medicine, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Istanbul, Turkey
3University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Yüksek Ihtisas Educational and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Leukocyte function‐associated antigen 1 (LFA-1) is expressed on leukocyte surfaces and interacts with the intercellular adhesion molecules (ICAM). Since LFA-1 may have roles in tumor survival and growth, so we aimed to investigate the effects of rs2230433 variation on colorectal cancer.
METHODS: 67 healthy subjects without any cancer history as control group and 100 subjects diagnosed with colorectal cancer as patient group were included in our study. DNA isolated from the blood samples and polymerase chain reaction (PCR)-restriction fragment length polymorphism (RFLP) methods were performed. Statistical analysis was performed using SPSS software for Windows, version 22.0 and p˂0.05 was considered as statistically significant.
RESULTS: LFA-1 rs2230433 genotypes and alleles were found similar between patient and control groups. No significant difference was observed between genotype and allele comparisons for disease risk assessment (p˃0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results showed that LFA-1 rs2230433 is not associated with colorectal cancer.

Keywords: Colorectal cancer, LFA-1, rs2230433

Kolorektal Kanserli Türk Hastalarda LFA-1 rs2230433 Varyasyonu

Burcu Çaykara1, Hani Alsaadoni1, Halime Hanım Pençe2, Orhan Uzun3, Hilmi Bozkurt3
1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (ASDETAE), Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek Ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Lökosit fonksiyonu ilişkili antijen 1 (LFA-1), lökosit yüzeylerinde eksprese edilir ve hücrelerarası adezyon molekülleri (ICAM) ile etkileşime girer. LFA-1'in tümörün hayatta kalmasında ve büyümesinde rolleri olabileceğinden, rs2230433 varyasyonunun kolorektal kanser üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza kontrol grubu olarak kanser öyküsü olmayan 67 sağlıklı kişi ve hasta grubu olarak kolorektal kanser tanısı konmuş 100 kişi dâhil edildi. DNA, kan örneklerinden izole edildi ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)-restriksiyon fragman uzunluk polimorfizmi (RFLP) yöntemleriyle varyasyon analizi yapıldı. İstatistiksel analiz SPSS 22.0 kullanılarak yapıldı ve p˂0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: LFA-1 rs2230433 genotipleri ve aleller hasta ve kontrol grupları arasında benzer bulundu. Genotip ile hastalık riski değerlendirmesi için allel karşılaştırmaları arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p˃0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız LFA-1'in rs2230433'ün kolorektal kanser ile ilişkili olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, LFA-1, rs2230433

Burcu Çaykara, Hani Alsaadoni, Halime Hanım Pençe, Orhan Uzun, Hilmi Bozkurt. LFA-1 rs2230433 Variation in Turkish Patients with Colorectal Cancer. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 260-263

Corresponding Author: Hani Alsaadoni, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale