ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Monocyte High-Density Lipoprotein cholesterol Ratio and coronary collateral circulation development in patients with stable coronary artery disease and no history of revascularization [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-58224 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.58224

Monocyte High-Density Lipoprotein cholesterol Ratio and coronary collateral circulation development in patients with stable coronary artery disease and no history of revascularization

Sinan VAROL, fahrettin katkat, Serkan Karahan, irfan sahin, ERTUGRUL OKUYAN
Bagcilar Training and Research Hospital, Cardiology Department, Istanbul

INTRODUCTION: In patients with chronic total occlusion (CTO), various degrees of coronary collateral circulation (CCC) can be seen. No clinical study was conducted for the relationship between Monocyte/HDL cholesterol ratio (MHR) and the development of CCC.
METHODS: Among 17,391 angiographic procedures were analyzed. Patients who had a history of acute coronary syndrome, myocardial infarction, percutaneous coronary intervention (PCI) or coronary artery bypass graft (CABG) procedure were excluded. 217 patients with CTO were retrospectively analyzed. The Cohen-Rentrop classification was used for retrograde CCC score.
RESULTS: Both patient groups were male dominant. Prevalence of hypertension, diabetes was similar. MHR values did not differ between Poor CCC vs Good CCC groups (13.90 ± 6.34 vs. 14.33 ± 7.57 respectively, p=0.948). 15.5% of patients in the Poor CCC group and 19.9% of patients in the Good CCC group have multiple CTOs.
DISCUSSION AND CONCLUSION: MHR as a novel marker of inflammation and atherosclerotic index is not related to CCC development in patients with CTO and stable coronary artery disease.

Keywords: collateral circulation, coronary arteries, HDL Cholesterol, monocyte, ratio

Revaskülarizasyon yapılmamış stabil koroner arter hastalarında monosit yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol oranı ve koroner kollateral dolaşım

Sinan VAROL, fahrettin katkat, Serkan Karahan, irfan sahin, ERTUGRUL OKUYAN
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik total oklüzyon (KTO) mevcut hastalarda, değişken derecelerde koroner kollateral dolaşım (KKD) görülebilmektedir. Monosit/HDL kolesterol oranı (MHO) ve KKD gelişimi arasındaki ilişkiyi araştıran klinik çalışma yoktur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 17,391 anjiografik prosedür analiz edildi. Akut koroner sendrom, miyokard infarktüsü, perkütan coroner girişim (PKG) veya koroner arter bypass grefti (KABG) öyküsü olan hastalar ekarte edildi. KTO bulunan 217 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Retrograd KKD skoru için Kohen-Rentrop sınıflaması kullanıldı.
BULGULAR: Her iki hasta grubunda erkek cinsiyet baskındı. Hipertansiyon, diyabet prevalansı benzerdi. MHR değerleri arasında Zayıf KKD ve İyi KKD gruplarında fark yoktu (13,90 ± 6,34’ya karşın 14,33 ± 7,57 sırasıyla, p=0,948). Zayıf KKD grubunda hastaların %15,5’inde, İyi KKD grubunda hastaların %19,9unda birden çok KTO lezyonu mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnflamasyon ve ateroklerotik indeksin yeni bir belirteci olan MHO, stabil koroner arter hastalığı (KAH) ve KTO bulunan hastalarda KKD gelişimi ile ilişkili bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: kollateral dolaşım, koroner arterler, hdl kolesterol, monosit, oranCorresponding Author: Sinan VAROL, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale