ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Intracranial Hemorrhage Incidence and Risk Factors in Very Low Birth Weight Preterm Newborns [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 426-432 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.59244

Evaluation of Intracranial Hemorrhage Incidence and Risk Factors in Very Low Birth Weight Preterm Newborns

Selim Sancak, Sevilay Topcuoğlu, Güner Karatekin
Deparment of Neonatology, Ministry of Health, University of Health Sciences Turkey, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To investigate Intracranial Hemorrhage Incidence (ICH) and Risk Factors in Very Low Birth Weight Preterm Newborns.
METHODS: Data of 816 preterm newborns with birth weight (BW) <1500 g [24-32 weeks of gestation (GW)] followed in our unit over a four-year period (2011-2014) were retrospectively analyzed in terms of ICH and risk factors. The data of the newborns with and without ICH were compared with Student T and Chi-square tests. Independent risk factors that are effective on ICH were determined by logistic regression analysis.
RESULTS: Average gestational week and birth weight of 232 patients with ICH were 27.6±2.2 weeks and 945±241 g, respectively and the incidence of ICH was found 28.4% (grade I, II, III and IV ICH rates; 12.4%, 6.6%, 6% and 3.4%, respectively). In single variable comparison, GW (p<0.001), BW (p<0.001), vaginal birth (p=0.014), resuscitation (p<0.001), respiratory distress syndrome (RDS) (p<0.001), mechanical ventilation (MV) (p<0.001), high frequency oscillatory ventilation (HFOV) (p<0.001), nasal intermittent positive pressure (NIPPV) (p<0.001), patent ductus arteriosus (PDA) (p<0.001), sepsis (p<0.001), erythrocyte transfusion (p<0.001), pneumothorax (p= 0.017) and inotrope use (p<0.001) were found statistically significant. In logistic regression analysis, resuscitation [relative risk (RR): 1.85, confidence interval (Cİ): 1.13-3.04], PDA (RR: 1.74, Cİ: 1.19-2.53), erythrocyte transfusion (RR: 1.87, Cİ: 1.24-2.82), MV (RR: 2.19, Cİ: 1.24-3.88), HFOV (RR: 1.61, Cİ: 1-2.59) and NIPPV (RR: 1.61, Cİ: 1.13-2.32) were detected as significant independent risk factors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite the advancing technology, the desired reduction in the ICH frequency could not be achieved due to the increase in the survival numbers of immature newborns. Efforts should be made to reduce the risk factors mentioned.

Keywords: Intracranial hemorrhage, preterm newborn; very low birth weight.

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Yenidoğanlarda İntrakranial Kanama Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Selim Sancak, Sevilay Topcuoğlu, Güner Karatekin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çok düşük doğum ağırlıklı preterm yenidoğanlarda intrakranial kanama (İKK) sıklığı ve risk faktörlerinin araştırılması,
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dört yıllık sürede (2011-2014) ünitemizde takip edilen doğum ağırlığı (DA) <1500 g [24 - 32 gebelik haftası (GH)] 816 preterm yenidoğanın verileri, İKK ve risk faktörleri açısından retrospektif olarak incelendi. İKK olan ve olmayan yenidoğanların verileri Student T ve Ki kare testleri ile karşılaştırıldı. İKK’ye etkili bağımsız risk faktörleri lojistik regresyon analiziyle saptandı.
BULGULAR: İntrakranial kanaması olan 232 hastanın ortalama GH 27.6 ± 2.2 ve DA 945 ± 241 g, İKK’si olmayan 584 hastanın ise 28.9 ± 2 hafta ve 1106 ± 263 g bulundu. İKK oranı %28.4 saptandı (Evre I, II, III ve IV İKK oranları sırasıyla %12.4, %6.6, %6 ve %3.4). Tekli oran karşılaştırılmalarında GH (p<0.001), DA (p<0.001), vajinal doğum (p= 0.014), canlandırma (p <0.001), respiratuar distres sendromu (RDS) (p<0.001), mekanik ventilasyon (MV) (p<0.001), yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon (HFOV) (p<0.001), nazal intermitan pozitif pressure (NİPPV) (p<0.001), patent duktus arteriosus (PDA) (p<0.001), sepsis (p<0.001), eritrosit transfüzyonu (p<0.001), pnömotoraks (p= 0.017) ve inotrop kullanımı (p<0.001) anlamlı fark bulundu. Lojistik regresyon analizinde ise canlandırma [relative risk (RR): 1.85, confidence interval (Cİ): 1.13 - 3.04], PDA (RR: 1.74, Cİ: 1.19 - 2.53), eritrosit transfüzyonu (RR: 1.87, Cİ: 1.24 - 2.82), MV (RR: 2.19, Cİ: 1.24 - 3.88), HFOV (RR: 1.61, Cİ: 1 - 2.59) ve NİPPV (RR: 1.61, Cİ: 1.13 - 2.32) bağımsız risk faktörleri olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gelişen teknolojiye rağmen, immatür yenidoğanların sağ kalımının artması nedeniyle İKK sıklığında istenen azalma sağlanamamıştır. Belirtilen risk faktörlerinin azaltılmasına çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İntrakranial kanama, çok düşük doğum ağırlığı, preterm yenidoğan,

Selim Sancak, Sevilay Topcuoğlu, Güner Karatekin. Evaluation of Intracranial Hemorrhage Incidence and Risk Factors in Very Low Birth Weight Preterm Newborns. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 426-432

Corresponding Author: Selim Sancak, Türkiye
LookUs & Online Makale