ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The effect of c-erbB-2 expression on clinical-pathological prognostic factors and survival ratios in urothelial tumors [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-59265

The effect of c-erbB-2 expression on clinical-pathological prognostic factors and survival ratios in urothelial tumors

Aylin Gönültaş1, Güray Kılıç1, Fügen Vardar Aker1, Mehmet Aliustaoglu2
1Department of Pathology, Istanbul Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
2Department of Onkology, Kütahya University of Health Sciences, Kütahya, Turkey

INTRODUCTION: Overexpression and the amplification of proto-oncogenic c-erythroblastic oncogene B (c-erbB-2) (HER-2/neu) encode transmembrane growth factor glycoprotein and are part of the type I receptor tyrosine-protein kinase.It is known to play a role in the treatment of breast and stomach carcinomas. C-erbB-2 overexpression and amplification in urothelial carcinomas have also been demonstrated in many studies. However, possible treatment options and prognostic values are still not sufficiently defined. This study aims to determine the overexpression rate of c-erbB-2 in urothelial carcinomas. In addition, we sought to determine if there was a relationship between c-erbB-2 overexpression and clinical-pathological prognostic factors, such as histological grade, pathological stage, lymph node and distant organ metastasis, and survival time.
METHODS: C-erbB2 overexpression was examined using an immunohistochemical method performed on paraffin block samples of patients diagnosed with primary bladder urothelial carcinoma (n=41). The relationship of the data obtained after this examination with classical clinical-pathological prognostic factors, such as histological grade, pathological stage, regional lymph node metastasis, distant organ metastasis, and survival, was investigated. The obtained data were evaluated statistically. The alpha significance value was 0.05.
RESULTS: C-erbB-2 overexpression was positive in 9.75% (4/41) of the cases. C-erbB-2 positive tumors were all found to be at a high level. One patient was in stage T2, one stage T3, and two in stage T4. Three positive cases had lymph node metastasis; one patient did not have lymph node metastasis. Remote organ metastasis was not observed in any positive cases, and all positive cases were reported to survive. The fact that 75% (3/4) of the positive cases were lymph node metastasis may contribute to the literature.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Standardized laboratory methods should be used and studied in large series, including more patients representing various races to evaluate c-erbB-2 overexpression and amplification status in urothelial tumors as a treatment option with prognostic value.

Keywords: Ürothelial carcinoma, c-erbB-2 overexpression, survival

Ürotelyal tümörlerde c-erbB-2 ekspresyonunun, klinik-patolojik prognostik faktörler ve sağ kalım oranı üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Aylin Gönültaş1, Güray Kılıç1, Fügen Vardar Aker1, Mehmet Aliustaoglu2
1İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Ana Bilim Dalı, Kütahya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Transmembran büyüme faktörü glikoproteini kodlayan, tip I reseptör tirozin protein kinazın alt ailesinde yer alan proto-onkogen c-eritroblastikonkogen B (erbB-2) (HER-2/neu)overekspresyon ve amplifikasyonunun, meme ve mide karsinomlarında tedavide rol oynadığı bilinmektedir. Ürotelyal karsinomlarda da c-erbB-2 overekspresyon ve amplifikasyonu birçok çalışmada gösterilmiştir. Ancak olası tedavi seçeneği ve prognostik değeri halen yeterince aydınlatılmamıştır. Bu araştırmada öncelikle, ürotelyal karsinomlarda, c-erbB-2 overekspresyon oranının belirlenmesi amaçlandı. Buna ek olarak, c-erbB-2 overekspresyonu ile histolojik derece, patolojik evre,lenf nodu ve uzak organ metastazı gibi klinik-patolojik prognostik faktörler ve sağ kalım süresi arasında ki ilişkinin olup olmadığı sorusuna yanıt arandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif dizayna sahip bu araştırmada, primer mesane ürotelyal karsinom tanısı alan olgulara (n=41) ait parafin blok örneklerinde gerçekleştirilen immünhistokimyasal yöntem ile c-erbB2 overekspresyonu incelendi. Bu inceleme sonrasında elde edilen verilerin histolojik derece, patolojik evre, bölgesel lenf nodu metastazı, uzak organ metastazı gibi klasik klinik-patolojik prognostik faktörler ve sağ kalım ile ilişkisi araştırıldı.Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Alfa anlamlılık değeri 0.05 olarak kabul edildi.

BULGULAR: C-erbB-2 overekspresyonu olguların %9,75’inde (4/41) pozitif olarak görüldü. c-erbB-2 pozitif tümörlerin hepsinin yüksek derecede olduğu saptandı. Patolojik evrelerine göre, bir olgu T2, bir olgu T3 ve iki olgunun ise T4 evrede olduğu anlaşıldı. Lenf nodu metastaz durumuna göre, pozitif üç olguda lenf nodu metastazı mevcut iken bir olguda lenfnodu metastazının olmadığı anlaşıldı. Uzak organ metastazı, pozitif tüm olgularda görülmedi ve pozitif tüm olguların yaşadığı raporlandı. Araştırmaya dahil edilen olguların %9,75’inde (4/41), c-erbB-2 overekspresyonu saptandı.Dikkat çekici bir şekilde; elde edilen bulgularda, pozitif olguların %75'inin (3/4), lenf nodu metastazı gösteren olgular olması literatüre katkı sağlayabileceği inancındayız.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ürotelyal tümörlerde c-erbB-2 overekspreyon ve amplifikasyon durumunun, prognostik değer ile tedavi seçeneği olarak değerlendirilebilmesi için, standardize edilmiş laboratuvar tekniklerinin kullanılacağı, farklı ırktan oluşturulacak olan, daha fazla sayıda olguları içeren, geniş serilerde çalışılmış olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ürotelyal karsinom, c-erbB-2 overekspresyonu, sağ kalımCorresponding Author: Aylin Gönültaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale