ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effects of Diabetic Retinopathy and Panretinal Photocoagulation on Retrobulbar Blood Flow [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 54-58 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.59354

The Effects of Diabetic Retinopathy and Panretinal Photocoagulation on Retrobulbar Blood Flow

Zeynep Acar1, Suat Akı2, Turgay Kahraman3, Tomris Şengör4
1Department of Ophthalmology, UnUniversity of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Radiology, Bayındır Hospital, Istanbul, Turkey
4Private Practice

INTRODUCTION: To evaluate effect of diabetic retinopathy and panretinal photocoagulation on retrobulbar blood flow to-gether with systemic factors.
METHODS: 62 Type 2 diabetic patients who either received or did net receive panretinal photocoagulation for variable stages of retinopathy and 15 control patients were enrolled in our study. BUN, creatinine and HbA1c levels for each subject have been determined. The ophthalmic artery and central retinal artery peak systolic velocity and end-diastolic velocity values were measured with color Doppler ultrasonography and resistivity indices were calculated.
RESULTS: In diabetic group, lower blood flow velocities and higher resistivity indices were found in ophthalmic artery. There were no significant differences between the laser photocoagulation group and the preproliferative-proliferative retinopathy group as regards to blood flow velocities. BUN and creatinine levels increased with the stage of retinopathy. HbA1c levels were especially low in no retinopathy group with respect to others but there was no direct relation with the blood flow velocities.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In diabetic patients retrobulbar blood flow velocities seems to decrease with the progression of retinopathy. Panretinal photocoagulation has no significant effect on these parameters. HbA1c levels seem to be related to stage of retinopathy.

Keywords: Color Doppler ultrasonography, diabetic retinopathy, retrobulbar blood flow.

Diyabetik Retinopati ve Panretinal Fotokoagülasyonun Retrobulbar Kan Akımı Üzerine Etkileri

Zeynep Acar1, Suat Akı2, Turgay Kahraman3, Tomris Şengör4
1Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Bayındır Hastanesi Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Özel uygulama

GİRİŞ ve AMAÇ: Diabetik hastalarda retinopatinin ve panretinal fotokoagulasyonun (FK), sistemik faktörlerle birlikte, retrobulber kan akımına etkilerinin araştırılması
YÖNTEM ve GEREÇLER: Farklı evrelerdeki retinopatileri nedeniyle panretinal FK uygulanmış ve uygulanmamamış 62 Tip 2 diabetik hasta ve 15 kişilik kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların BUN, kreatinin ve HbA1c değerleri alındı. Oftalmik arter ve santral retinal arter tepe sistolik hız ve diastol sonu hız ölçümleri oftalmik renkli doppler US ile ölçülüp rezistif indeks hesaplandı.
BULGULAR: Diabetik hastalarda, oftalmik arter parametrelerinde daha düşük kan akım hızı ve daha yüksek rezistif indeks hesaplanırken, proliferatif grupta laser fotokoagulasyon uygulanan ve uygulanmayanlar arasında anlamlı fark bulunmadı. BUN ve kreatinin düzeyleri hastalık evresiyle artış gösterirken, Hb A1c nin özellikle retinopatisi olmayan grupta diğer gruplara göre anlamlı derecede düşük olduğu görüldü ancak kan akım hızları ile direkt ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diabetik hastalarda retrobulber kan akım hızları hastalığın ilerlemesiyle azalırken panretinal fotokoagulasyonun bu parametreleri etkilemediği düşünülmektedir. HbA1c hastalık evresiyle ilişkili görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Color Doppler ultrasonography, diabetic retinopathy, retrobulbar blood flow.

Zeynep Acar, Suat Akı, Turgay Kahraman, Tomris Şengör. The Effects of Diabetic Retinopathy and Panretinal Photocoagulation on Retrobulbar Blood Flow. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 54-58

Corresponding Author: Zeynep Acar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale