ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison Of The Effects Of Fentanyl And Dexmedetomidine Administered İn Different Doses On Hemodynamic Responses During İntubation [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-60948 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.60948

Comparison Of The Effects Of Fentanyl And Dexmedetomidine Administered İn Different Doses On Hemodynamic Responses During İntubation

Elvan Tekir Yılmaz1, Nihal Kadiogullari2, Saadet Menteş2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Giresun University Prf. Dr. İlhan Özdemir Training And Research Hospital Anesthesiology And Reanimation, Giresun,turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara Oncology Training And Research Hospital,ankara, Turkey

INTRODUCTION: The present study is intended to compare the effects of dexmedetomidine administered in two different doses and of fentanyl before induction to prevent hemodynamic response caused by laryngoscopy and endotracheal intubation in ASA I-II group patients.
METHODS: Upon obtaining the approval from the hospital ethics board and patient approvals, 60 general surgical patients between the age of 20 and 65 years who were in ASA I-II risk group were included in the study. In addition to routine monitoring, Bispectral index (BIS) monitoring was performed. Group F was injected 2 µg /kg fentanyl, group D1 was injected 0.5 µg/kg dexmedetomidine, and group D2 1 µg /kg dexmedetomidine as iv bolus for 1 minute. After the injection, SBP, DBP, HR, BIS values were recorded at definite intervals of 1, 3, 5, and 10 minutes after intubation.
RESULTS: We have found that administration of 0.5 and 1 µg/kg IV dexmedetomidine and 2 µg/kg fentanyl prior to anesthesia administration suppressed the increase in heart rate and blood pressure in response to laryngoscopy and intubation. There was no significant predominance of high and low doses of dexmedetomidine over each other and fentanyl. In addition, there was no significant difference between thiopental consumption, while sedation scores and BIS values were significantly different.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Dexmedetomidine is as effective as fentanyl in suppressing hemodynamic responses to laryngoscopy and intubation and can be used as an alternative to fentanyl.

Keywords: Intubation, Hemodynamic response, Fentanyl, Dexmedetomidine

Fentanil İle Farklı Dozlarda Uygulanan Deksmedetomidinin Entübasyon Sırasında Oluşan Hemodinamik Yanıtlar Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Elvan Tekir Yılmaz1, Nihal Kadiogullari2, Saadet Menteş2
1Giresun Üniversitesi Prf.dr İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,giresun
2Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma da, ASA I-II grup hastalarda laringoskopi ve endotrakeal entübasyonun neden olduğu hemodinamik yanıtı önlemede indüksiyon öncesi uygulanan iki farklı dozda deksmedetomidin ile fentanilin etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya hastane etik kurulu ve hasta onayları alındıktan sonra ASA I-II risk grubu, 20-65 yaşları arasında, 60 genel cerrahi hastası dahil edildi. Rutin monitorizasyona ek olarak Bispectral indeks ( BIS) monitörizasyonu yapıldı. F grubuna 2 µg /kg fentanil, D1 grubuna 0.5 µg/kg, D2 grubuna ise 1 µg /kg dexmedetomidin iv bolus olarak 1 dakikada enjekte edildi. Enjeksiyon sonrası. 2, 5, 8. ve 10. dakikalarda hastaların sedasyon skorlaması yapıldı.Entübasyondan sonra 1, 3, 5 ve 10. dakikalarda SKB, DKB, KAH, BIS değerleri kaydedildi.
BULGULAR: Anestezi indüksiyonundan önce 0.5 ve 1 µg/kg İV deksmedetomidin ile 2 µg/kg fentanil uygulamalarının laringoskopi ve entübasyona verilen kalp hızı ve kan basıncı artışlarını baskıladığını saptadık.Deksmedetomidin yüksek ve düşük dozlarının birbirine ve fentanile göre belirgin bir üstünlüğü bulunamamıştır. Ayrıca tiopental tüketimi arasında da anlamlı fark bulunamazken sedasyon skorları ve BIS değerleri anlamlı farklı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımızı değerlendirdiğimizde laringoskopi ve entübasyona hemodinamik yanıtları baskılamada deksmedetomidin fentanil kadar etkili olup gerektiğinde alternatifi olarak kullanılabilir

Anahtar Kelimeler: Entübasyon, Hemodinamik cevap, Fentanil, DeksmedetomidinCorresponding Author: Elvan Tekir Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale