ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Comparison of Executive Functions in Normal Aging, Mild Cognitive Impairmant, and Early Stage Alzheimer Type Dementia in Turkish Sample [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 343-351 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.61687

A Comparison of Executive Functions in Normal Aging, Mild Cognitive Impairmant, and Early Stage Alzheimer Type Dementia in Turkish Sample

Aynur Feyzioğlu1, Emine Neşe Tuncer2, Hakan Gürvit3, Ekin Emiral1
1Department of Clinical Psychology, University of Health Sciences, Turkey
2Department of Neurology, Marmara University, Istanbul, Turkey
3Department of Neurology, Istanbul University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, neuropsychological profiles of Mild Cognitive Impairment (MCI) and early-stage Alzheimer's Disease (AD) were explored with a comprehensive neuropsychological battery that evaluates attention, memory, executive functions, language, visual-spatial, and behavioral skills.
METHODS: In this study, 60 people with minimum primary school degree were included. Twenty people of those with early-stage AD (12 women, 8 men), while 20 people were with MCI (10 women, 10 men). These groups were matched for age, sex and education with 20 normal elderly subjects (9 female, 11 male).
RESULTS: Our findings showed that the general cognitive profile of MCI is manifested as episodic memory and a semantic memory disorder. In contrast, in early-stage AD patients, language, visual-spatial skills, executive function, abstraction and interference resistance skills were found to be impaired and episodic and semantic memory problems were observed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the present study suggesting a distinguished profile of MCI can be a promising factor in distinguishing the fine boundary between MCI and early-stage AD with an opportunity for early diagnosis and treatment of AD in the Turkish sample.

Keywords: Dementia, early-stagestage Alzheimer’s disease; executive functions; mild cognitive impairment; normal aging.

Normal Yaşlanma, Hafif Bilişsel Bozukluk ve Erken Dönem Alzheimer Tipi Demansın Yürütücü İşlevler Bakımından Karşılaştırılması

Aynur Feyzioğlu1, Emine Neşe Tuncer2, Hakan Gürvit3, Ekin Emiral1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü, İstanbul Türkiye
2Marmara Üniversitesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada, dikkat, bellek, yürütücü işlevler, dil, görsel-mekansal ve davranışsal becerileri değerlendiren kapsamlı bir nöropsikolojik bataryayla Hafif Kognitif Bozukluk (HKB) ve erken evre Alzheimer Hastalığının (AH) nöropsikolojik profilleri belirlenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 60 denek alınmıştır. 20 erken evre AH’li (12 kadın, 8 erkek) ve bunlarla yaş, cinsiyet ve eğitim açısından eşlenmiş 20 HKB’li (10 kadın, 10 erkek) ve bir bozukluk tanısı almayan 20 normal yaşlı (9 kadın, 11 erkek) ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Bulgularımız göstermektedir ki HKB’nin genel kognitif profili epizodik bellek ve semantik bellek bozukluğu şeklinde kendini göstermektedir. Buna karşılık AH’li hastalarda ağırlıklı olarak epizodik ve semantik bellek ve bunlara katılan dil, görsel-mekansal beceriler, yürütücü işlev testlerinden İkili Benzerlikler (soyutlama) ve Stroop’ta (enterferansa direnç) bozulma görülmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgular alanyazın ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yürütücü işlevler, normal yaşlanma, hafif bilişsel bozukluk, erken dönem alzheimer hastalığı, demans

Aynur Feyzioğlu, Emine Neşe Tuncer, Hakan Gürvit, Ekin Emiral. A Comparison of Executive Functions in Normal Aging, Mild Cognitive Impairmant, and Early Stage Alzheimer Type Dementia in Turkish Sample. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 343-351

Corresponding Author: Ekin Emiral, Türkiye
LookUs & Online Makale