ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Clinical, Labarotory, Radiologic Features and Following Results of Sarcoidosis Cases [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 44-49

The Clinical, Labarotory, Radiologic Features and Following Results of Sarcoidosis Cases

Sinem Güngör1, Bilgen Begüm Afşar2, Belma Akbaba Bağcı3, Murat Yalçınsoy4, Halil İbrahim Yakar4, Olga Akkan4, Esen Akkaya4
1Universal Çamlıca Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
2Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Zonguldak
3Necip Fazıl Şehr Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kahramanmaraş
4Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul

INTRODUCTION: Sarcoidosis is a multisystem disease with unknown etiology and progresses with non caseating granuloma.
METHODS: We evaluated the demographic features, first application complaints, tuberculin skin test, laboratory parameters, radiologic stage, pulmonary function test and DLCO, diagnosis, treatment and following up results for sarcoidosis patients in our clinic.
RESULTS: In this study, 131 (F: 85 - 64,8% M: 46 - 35,2% ) cases, average age 43,2 (Min: 20 Max: 75) years were included. At first application 16,7 % (n: 22) cases had no complaint, the most common complaint was cough (39,6%). According to laboratory tests serum angiotensin converting enzyme
(sACE) levels were elevated (>40 mg/dl) in 82 (62,5 %) of cases. Stage 1: 80 (61 %) Stage 2: 42 (32%) Stage 3: 9 (7%) were detected for Siltzbach Classification. Mediastinoscopy (29,7%) was the most frequent diagnosis method. 100 (76,3 %) cases were followed
without treatment, 26 (19,8 %) cases were began corticosteroid, 4 (3,1 %) cases were treated with inhaled corticosteroid and 1 (0,8%) case was treated with pentoxifylline.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, sarcodosis is a good prognosed disease and mostly progress with spontan remission. The frequency and the progress of sarcoidosis in our country is not known clearly. Regularly following up and pulmonary/extrapulmonary organ involvement interrogation may prevent the treatment delay and also may determine the progress and prognosis of the disease.

Keywords: Sarcoidosis, laboratory parameters, clinic, treatment, prognosis

Sarkoidoz Olgularının Klinik, Laboratuar, Radyolojik Özellikleri ve Takip Sonuçları

Sinem Güngör1, Bilgen Begüm Afşar2, Belma Akbaba Bağcı3, Murat Yalçınsoy4, Halil İbrahim Yakar4, Olga Akkan4, Esen Akkaya4
1Universal Çamlıca Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
2Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Zonguldak
3Necip Fazıl Şehr Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kahramanmaraş
4Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sarkoidoz, nedeni bilinmeyen, multisistemik, nonkazeifiye granülomlarla seyreden bir hastalıktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda kliniğimizde takip edilmekte olan sarkoidoz olgularının demografik özellikleri, ilk başvuru şikayetleri, tüberkülin cilt testi, biyokimyasal parametreleri, radyolojik özellikleri, evreleri, solunum fonksiyon testi ve DLCO ölçümleri, tanı, tedavi ve takip sonuçları
değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 43,2 (Min: 20 Max: 75) olan 131 (K: 85 -% 64,8 E: 46 - % 35,2 ) olgu alındı. Başvuru anında %16,7 (n: 22) olgu şikayetsizken, en sık rastlanan şikayet öksürük (%39,6) idi. Laboratuar verileri değerlendirildiğine 82 (% 62,5) olgunun serum anjiotensin konverting enzim (ACE) değeri yüksek (>40mg/dl) saptandı. Akciğer grafileri Siltzbach Evreleme Sistemine göre sınıflandırıldığında; Evre 1: 80 (%61) Evre2: 42 (%32) Evre 3: 9 (%7) idi. Mediastinoskopi (% 29,7) en sık kullanılan tanı yöntemiydi. 100 (% 76,3) olgu ilaçsız takip edilmekteyken, 26 (%19,8) olguya kortikosteroid, 4 (%3,1) olguya inhale kortikosteroid ve 1 (%0,8) olguya pentoksifilin tedavisi başlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak sarkoidoz, iyi prognozlu bir hastalıktır ve büyük oranda spontan remisyonla seyretmektedir. Ülkemizdeki sıklığı ve seyri tam olarak bilinmemekle birlikte düzenli takip ve pulmoner / extrapulmoner tutulumların sorgulanması, tedavi gecikmesinin önlenmesinin yanı sıra hastalığın seyrini ve prognozunu saptamak açısından da büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, laboratuar parametreleri, klinik, tedavi, prognoz

Sinem Güngör, Bilgen Begüm Afşar, Belma Akbaba Bağcı, Murat Yalçınsoy, Halil İbrahim Yakar, Olga Akkan, Esen Akkaya. The Clinical, Labarotory, Radiologic Features and Following Results of Sarcoidosis Cases. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 44-49

Corresponding Author: Sinem Güngör, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale