ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of hyperbaric bupivacaine and hyperbaric levobupivacaine undergoing perianal surgery under saddle spinal anesthesia [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 50-57

Comparison of hyperbaric bupivacaine and hyperbaric levobupivacaine undergoing perianal surgery under saddle spinal anesthesia

Ömer Faruk Boran1, Gülşen Bosna2, Güldem Turan3, Cem Coşar4, Sıddıka Batan3, Osman Eki&775;nci&775;3
1Hilvan Devlet Hastanesi
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziloloji ve Reanimasyon Kliniği
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziloloji ve Reanimasyon Kliniği.
4Solhan Devlet Hastanesi

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the saddle spinal block durations and hemodynamic effects associated with intrathecal hyperbaric bupivacaine and hyperbaric levobupivacaine in patient undergoing perianal surgery.
METHODS: After approval by the hospital ethics committe and obtaining written informed consent; 60 patients, aged 18- 50 years, ASA I-II who were scheduled for elective perianal surgery were included. Patients were randomly divided into two equel groups receivingeither (in group B) 7.5 mg hyperbaricbupivacaine 0.5% or (in group L) 7.5 mg hyperbariclevobupivacaine 0.5%. After the saddle spinalanesthesia; the level and duration of sensoryblock, degree and duration of motor block were recorded. Heart rate (HR), mean arterialpressure (MAP) were recorded through out the study; at baseline and 2.5th, 5th, 7.5th, 10th,12.5th,15thmin after intrathecal injection, then at 5min intervals. A 20% or more decrease in MAP compared to baseline was considered as hypotension, iv ephedrine 5 mgr bolus administreted. Atropine 0.5 mg iv administreted when HR<50 beats/min.
RESULTS: Demographic data were similar in both groups. Nosignificant difference between groups with MAP and HR. 3 patients (2 in group L, 1 in group B) were needed ephedrine. In group L, duration of the sensory and motor block were shortherth angroup B.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hyperbaricbupivacaine and hyperbariclevobupivacaine both provided satisfactory saddle spinal anaesthesia with good haemodynamic stability for perianal surgery.

Keywords: Bupivacaine, Levobupivacaine, SaddleBlock, Perianalsurgery.

Perianal Cerrahide Saddle Spinal anestezide Hiperbarik Bupivakain ve Levobupivakainin Karşılaştırılması

Ömer Faruk Boran1, Gülşen Bosna2, Güldem Turan3, Cem Coşar4, Sıddıka Batan3, Osman Eki&775;nci&775;3
1Hilvan Devlet Hastanesi
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziloloji ve Reanimasyon Kliniği
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziloloji ve Reanimasyon Kliniği.
4Solhan Devlet Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda; perianal cerrahide hiperbarik bupivakain ve hiperbarik levobupivakainin saddlespinal blok özelliklerinin ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayı ve hastaların yazılı onayı alındıktan sonra, 18-50 yaş, ASA I-II, elektifperianal cerrahi planlanan 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar randomize edilerek grup B; %5 hiperbarikbupivakain7.5 mg veya grup L; %5 levobupivakain 7.5 mg şeklinde iki eşit gruba ayrıldı. Saddlespinal anestezi sonrasında duyusal, motor blok seviye ve süresi kaydedildi. Kalp hızı (KH), ortalama arter basıncı (OAB) çalışma süresince; bazal, intratekalenjeksiyon sonrası 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15. dakika ve takibinde 5 dakika aralıklarla ölçüldü. OAB’debazal değere göre; %20 düşüş hipotansiyon olarak değerlendirildi ve efedrin 5 mg (İV) uygulandı. KH 50 atım/dak. altına düştüğünde atropin 0.5 mg (i.v.) uygulandı.
BULGULAR: Gruplar arasında demografik özellikler benzerdi. OAB ve KH ölçümlerinde gruplar arasında anlamlı fark yoktu.3 hastada (grup L’de; 2, Grup B’de; 1) efedrin ihtiyacı oldu. Duyusal ve motor blok süresi grup L’de, grup B’den daha kısaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hiperbarikbupivakain ve hiperbarik levobupivakain her ikisi de hemodinamik stabiliteleri ile perianal cerrahide saddlespinal anestezide uygundur.

Anahtar Kelimeler: Bupivakain, Levobupivakain, Saddle blok, Perianal cerrahi.

Ömer Faruk Boran, Gülşen Bosna, Güldem Turan, Cem Coşar, Sıddıka Batan, Osman Eki&775;nci&775;. Comparison of hyperbaric bupivacaine and hyperbaric levobupivacaine undergoing perianal surgery under saddle spinal anesthesia. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 50-57

Corresponding Author: Ömer Faruk Boran, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale