ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Result Of Early Laparoscopic Cholecystectomy In Acute Pancreatitis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 99-103

The Result Of Early Laparoscopic Cholecystectomy In Acute Pancreatitis

Öztekin Çıkman1, Şükrü Taş1, Hasan Ali Kiraz2, Berkin Şekerci3, Muammer Karaayvaz1, Yılmaz Akgün1
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çanakkale
3Türk Cererahi Derneği Endoskopi Sertifika Programı Dahilinde ÇOMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi, Çanakkale

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the results for early laparoscopic cholecycstectomy in patients who were treated for acute biliary pancreatitis without discharge of patients.
METHODS: Between january 2012 and july 2015, the data of 37 patients who were hospitailzed for acute biliary pancreatitis, were evaluated retrospectively, in whom laparoscopic cholecyctectomy were performed before discharged after ob- taining normal clinical and laboratory results. Age, sex, laboratory findings, ultrasonography, MRCP, and ERCP results, operation time, open convertion, morbidity, mortality, post operative care were recorded.
RESULTS: Of 37 acute pancreatitis patients; 16 was male, 21 female and the mean age was 58,1. The average ranson score was 1,38. As examined sonographically; 26 patients had multiple calcules(70,27%),5 had sludge(13,51%),6 had single calcule(16,22%). 19 patients suspicious for bile duct disease according to laboratory and clinical findings were examined by MRCP. ERCP was performed for 6 patients in whom calcule detected in MRCP. In all patients the standart laparoscopic cholesistectomy prosedure was done by using 4 ports. In only one patient the prosedure was continued by open conversion because of cholecystodudenal fistule which did not diagnosed preo- peratively. Calculated average hospitalization time was 2,08 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite the diffuculties as bringing up the anatomic structures and delayed operation time in early period laparoscopic cholecystectomies; we believe that early laparoscopic cholecyctectomy is an ef- fective choice of management and prevents the recurrent acute pancreatit attacks.

Keywords: Acute biliary pancreatitis, laparoscopic cholecystectomy, operation schedule.

Akut Pankreatitte Erken Laparaskopik Kolesistektomi; Sonuçlarımız

Öztekin Çıkman1, Şükrü Taş1, Hasan Ali Kiraz2, Berkin Şekerci3, Muammer Karaayvaz1, Yılmaz Akgün1
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çanakkale
3Türk Cererahi Derneği Endoskopi Sertifika Programı Dahilinde ÇOMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, akut bilier pankreatit nedeniyle tedavi edilen hastaların, erken dönemde laparoskopik kolesistektomi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 – Temmuz 2015 tarihleri arasında akut biliyer pankreatit nedeniyle yatırılan, klinik ve laboratuar bulguları düzeldikten sonra taburcu edilmeden laparoskopik kolesistektomi yapılan 37 hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, laboratuar bulguları, ultrasonografi, MRCP ve ERCP sonuçları ameliyat süresi, açığa geçme, morbidite, mortalite ve postoperatif hastanede yatış süreleri kaydedildi.
BULGULAR: Akut biliyer pankreatit nedeniy-le yatan 37 hastadan 16’sı erkek, 21’i kadın olup hastaların yaş ortalaması 58,1’di. Ranson skor ortalaması 1.38 olarak hesaplandı. Ultrasonografik açıdan değerlendirildiğinde 26 (%70,27) hastada multipl kalkül, 5 (% 13,51) hastada safra çamuru, 6 (16,22) hastada ise tek kalkül saptandı. Laboratuar ve klinik olarak safra yollarında patoloji olduğu düşünülen 19 hastaya MRCP çekildi. MRCP’de koledokta kalkül saptanan 6 hasta ERCP sonrası opere edildi. Tüm hastalarda standard laparoskopik kolesistektomi işlemi 4 portla başlandı. 1(%) hastada preop sapta- namayan kolesistoduodenal fistül nedeniyle
operasyonda açığa geçilerek bitirildi. Postoperatif hastaların ortalama yatış süresi iki bulundu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Erken dönem laparoskopik kolesitektomilerde operasyon süresi ve anatomik yapıların ortaya konmasındaki zorluklara rağmen, akut biliyer pankreatit sonrası erken dönemde kolesistektominin rekürren pankreatit ataklarını önleyen, daha etkin bir tedavi seçeneği olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut biliyer pankreatit, laparoskopik kolesistektomi, operasyon zamanlaması.

Öztekin Çıkman, Şükrü Taş, Hasan Ali Kiraz, Berkin Şekerci, Muammer Karaayvaz, Yılmaz Akgün. The Result Of Early Laparoscopic Cholecystectomy In Acute Pancreatitis. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 99-103

Corresponding Author: Öztekin Çıkman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale