ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of oncological results of patients who developed systemic metastasis after radical prostatectomy and patients receiving androgen deprivation treatment due to primary systemic metastatic disease [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-67689 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.67689

Comparison of oncological results of patients who developed systemic metastasis after radical prostatectomy and patients receiving androgen deprivation treatment due to primary systemic metastatic disease

Berkan Şimşek1, Ugur Boylu2, Eyup Veli Kucuk2, Ahmet Bindayi3, Abdurrahman İnkaya2, Resul Sobay2
1Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, Urology Clinic, Istanbul, Turkey
2Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Urology Clinic, Istanbul, Turkey
3Dr.Burhan Nalbantoğlu Public Hospital, Lefkoşa

INTRODUCTION: In this study, we aimed to compare the overal survival and the time until castration resistance developed between the patients who developed systemic metastasis after radical prostatectomy and who started androgen deprivation therapy (ADT) and those who started ADT due to primary systemic metastasis.
METHODS: In our clinic, between 2009 and 2017, we compared 61 patients who have metastatic prostate cancer at the time of diagnosis and ADT was initiated primarily and 28 patients who developed systemic metastasis after radical prostatectomy and after ADT was initiated, in terms of the overall survival, development status of castration resistance, the duration of development to castration resistance and prostate specific antigen (PSA) changes in follow-up retrospectively. LHRH agonist + antiandrogen ( for only 1 month) therapy was started immediately after diagnosis in ADT group (Group 1). In the radical prostatectomy group (Group 2), LHRH agonist + antiandrogen therapy (1 month) was initiated due to PSA elevation or developing systemic metastasis.
RESULTS: In the study, at group 1, the age of patients (69.18 ± 7.7 vs. 64.21 ± 5.03, p = 0.001), PSA values before biopsy (7508.24 ± 26406.98 vs 21.24 ± 19.62, p = 0.001) and total gleason score mean (p = 0.001) were significantly higher than group 2. Between two groups There was no significant different in terms of the rate of development to castration resistance (49.2% vs. 39.3%, p = 0.38), time to castration resistance (46.8 months vs. 48.9 months, p = 0.068) and overall survival (130.48 months vs. 97.43 months, p = 0.207).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was concluded that if radical prostatectomy was performed before systemic metastasis developed, there was no difference in terms of castration resistance development, time to castration resistance and overall survival with primarily metastatic disease.

Keywords: metastatic prostate cancer, radical prostatectomy, local treatment

Radikal prostatektomi sonrası sistemik metastaz gelişen hastalar ile primer sistemik metastatik hastalık nedeniyle androjen deprivasyon tedavisi alan hastaların onkolojik sonuçlarının karşılaştırılması

Berkan Şimşek1, Ugur Boylu2, Eyup Veli Kucuk2, Ahmet Bindayi3, Abdurrahman İnkaya2, Resul Sobay2
1Kartal Dr. Lütfi KIRDAR Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Lefkoşa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada retrospektif olarak radikal prostatektomi sonrasında sistemik metastaz gelişmiş ve androjen deprivasyon tedavisi(ADT) başlanmış hastalar ile primer sistemik metastaz nedeniyle ADT başlanan hastaların aralarındaki genel sağ kalım ve kastrasyona rezistans gelişene kadar geçen süreyi karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2009-2017 yılları arasında 61 metastatik prostat kanseri tanısı alan ve ADT başlanan hasta ile 28 radikal prostatektomi sonrasında sistemik metastaz gelişen ve sonrasında ADT başlanan hastaların genel sağ kalım, kastrasyona rezistans gelişme durumu, kastrasyona rezistans gelişene kadar geçen sürelerini ve takiplerinde prostat spesifik antijen(PSA) değişimlerini retrospektif olarak karşılaştırdık. Sadece ADT grubuna (Grup 1) tanıdan hemen sonra LHRH agonisti + antiandrojen tedavisi (1 ay) başlanmıştır. Radikal prostatektomi grubuna(Grup 2) ise PSA yüksekliği veya sistemik metastaz gelişmesi nedeniyle LHRH agonisti + antiandrojen tedavisi (1 ay) başlanmıştır.
BULGULAR: Çalışmada Grup 1 deki hastaların yaş (69,18± 7,7 vs. 64,21± 5,03,p=0.001), biyopsi öncesi PSA değerleri (7508,24±26406,98 vs 21,24±19,62, p=0,001) ve toplam gleason skoru ortalaması (p=0,001) Grup 2’den anlamlı olarak yüksek saptanmıştır. İki grup arasında kastrasyona rezistans gelişme oranı (%49,2 vs. %39,3, p=0,38), kastrasyona rezistansa kadar geçen süre (46,8 ay vs. 48,9 ay, p=0,068) ve genel sağ kalım açısından (130,48 ay vs. 97,43 ay, p=0,207) anlamlı fark saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda sistemik metastaz gelişmesi durumunda öncesinde radikal prostatektomi uygulanmış olmasının kastrasyon rezistans gelişimi, kastrasyona rezistans gelişene kadar geçen süre ve genel sağkalım açısından bir farkı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Metastatik prostat kanseri, radikal prostatektomi, lokal tedaviCorresponding Author: Berkan Şimşek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale