ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The relationship of Red Cell Distribution Width (RDW) with Stroke Severity and Prognosis in Acute Ischemic Stroke [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 110-113 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.68815

The relationship of Red Cell Distribution Width (RDW) with Stroke Severity and Prognosis in Acute Ischemic Stroke

Mustafa Ülker, Rahşan Karacı, Mehmet Demir, Füsun Domaç
Department of Neurology, Erenköy Mental Health and Neurology Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The red cell distribution width (RDW) is a numeric estimation of the erythrocyte dimension in the circulation. Increased RDW has been shown to have a predisposing role in the development of vascular thrombosis and therefore it is an instigator of serebrovascular diseases. In this study, we aimed to investigate the relationship between RDW values with stroke severity and prognosis in patients in comparison with a healthy control group.
METHODS: The first 24 hours complete blood count examinations of the hospitalized patients with acute ischemic stroke were requested. Neurological examination was evaluated with NIHSS on Day 1 and Day 10 and early prognosis was evaluated with mRS.
RESULTS: 71 patients with acute ischemic stroke and 142 control patients were included in the study. The mean age of the patients and in the control group were 69.54±12.8 and 68.35±19.38, respectively. Male to female (M/F) ratio of patients and the control group were 52.2/47.8 and 44.6/55.4, respectively. The mean RDW values were 15.39±1.4 in the stroke group and 14.59±2.02 in the control group. Mean RDW values were significantly different between the two groups (p: 0.04). There was no correlation between stroke severity and early prognosis and RDW (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: RDW values were found to be high in acute ischemic stroke patients, but there was no correlation between RDW values, stroke severity and early prognosis.

Keywords: Inflammation, ischemic stroke; RDW.

Akut İskemik İnmede Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği (RDW)’nin İnme Şiddeti ve Prognoz ile İlişkisi

Mustafa Ülker, Rahşan Karacı, Mehmet Demir, Füsun Domaç
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Nöroloji Departmanı,İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kırmızı kan hücreleri dağılım genişliği (RDW) dolaşımdaki eritrositlerin boyutlarının çeşitliliğinin sayısal ölçümüdür. Artmış RDW’nin serebrovasküler patolojiyi etkileyebileceği ve trombotik hadiselerin gelişiminde predispozan bir rolünün olabileceği bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Biz bu çalışmamızda, 2016-2018 tarihleri arasında akut iskemik inme tanısı ile kliniğimizde yatan hastalarla, sağlıklı kontrollerin ve hastaların RDW değerleri ile inme şiddeti ve prognozu arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji servisine akut iskemik inme (Aİİ) tanısı ile interne edilmiş hastaların 24 saatlik hemogram incelemeleri yapıldı. Hastaların nörolojik değerlendirmeleri 1. ve 10. günde NIH stroke skalası (NIHSS) ile, ve erken dönem prognozları modifiye Rankin Skalası (mRS) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 271 akut iskemik inme geçirmiş hasta ve 142 kontrol hastası alındı. Ortalama yaş hasta grubunda 69.54±12.8 ve kontrol grubunda 68.35±19.38 bulundu. Cinsiyet dağılımı hasta grubunda M/F; %52.2/%47.8 ve kontrol grubunda M/F; %44.6/%55.4 olarak bulundu. Yaş ve cinsiyet dağılımı açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Ortalama RDW değerleri, hasta grubunda 15.39±1.4 ve kontrol grubunda 14.59±2.02 olarak bulundu. Ortalama RDW değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklı bulundu (p: 0.04). İnme şiddeti ve erken dönem prognoz ile RDW değerleri arasında korelasyon bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut iskemik inme hastalarında RDW değerleri kontrollere göre yüksek bulunmakla birlikte, inme şiddeti ve erken dönem prognoz ile RDW değerleri arasında anlamlı ilişki tespit edilemedi.

Anahtar kelimeler: İskemik inme, RDW, inflamasyon

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, RDW, inflamasyon

Mustafa Ülker, Rahşan Karacı, Mehmet Demir, Füsun Domaç. The relationship of Red Cell Distribution Width (RDW) with Stroke Severity and Prognosis in Acute Ischemic Stroke. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 110-113

Corresponding Author: Mustafa Ülker, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale