ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Tracheostomy in Children: Experience of a Tertiary Pediatric Intensive Care Unit [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 281-286 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.68926

Tracheostomy in Children: Experience of a Tertiary Pediatric Intensive Care Unit

Muhterem Duyu
Department of Child Health and Diseases, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Pediatric Intensive Care Unit, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to share the characteristics, results and experiences of the patients who underwent tracheostomy in our tertiary pediatric intensive care unit and who were admitted to home monitoring program after discharge.
METHODS: The medical records of patients who underwent tracheostomy at the Pediatric Intensive Care Unit of Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital between May 2015 and June 2019 and followed up at home monitoring program after family education were retrospectively analyzed.
RESULTS: A total of 47 patients 30 male (63.8%) and 17 female (36.2%) who met the criteria were included in the study. The median age on the day of tracheostomy was 33 months (range, 2-205), length of stay in the intensive care unit was median 66 days (range, 15-174), and the median follow-up after discharge was 845 days (range, 60-1520). The most common cause of tracheostomy was multiple trauma with 17 patients (36.2%). Seventeen (36.2%) of the patients were discharged with a home mechanical ventilator, while 30 (63.8%) were discharged without a home mechanical ventilator. Female sex and home discharge with home ventilator support adversely affected survival (p=0.01, p=0.019).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Tracheostomy and home mechanical ventilation is a good option for reducing the burden of chronic care patients in our country where the number of pediatric intensive care beds is limited. It is a cost-effective method that can be implemented easily and safely by families with different social and cultural levels with good education.

Keywords: Children, home mechanical ventilation, tracheostomy.

Çocuklarda Trakeostomi Uygulamaları: 3. Basamak Bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Deneyimi

Muhterem Duyu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda 3. Basamak çocuk yoğun bakım ünitemizde trakeostomi açılan ve taburculuk sonrası evde izlem programına alınan hastaların karakteristik özellikleri, evde izlem sonuçları ve elde edilen deneyimlerin paylaşılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2015- Haziran 2019 tarihleri arasında Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde trakeostomi açılan, aile eğitimi sonrası evde izlem programına alınan hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR: Çalışmaya 30’u erkek (%63.8), 17’si kız (%36.2) olmak üzere kriterleri sağlayan toplamda 47 hasta dahil edildi. Trakeostomi açılma günündeki mediyan yaş 33 ay (aralık, 2-205), yoğun bakım yatış süresi mediyan 66 gün (aralık, 15-174), taburculuk sonrası izlem süresi mediyan 845 gün (aralık, 60-1520) idi. Trakeostomi açılmasının en sık nedeni 17 hasta (%36.2) ile çoklu taravma idi. Hastaların 17’si (%36.2) ev tipi mekanik ventilatör ile taburcu edilirken, 30’u (%63.8) mekanik ventilatör desteksiz taburcu edildi. Kız cinsiyet ve ev tipi mekanik ventilatör desteğinde eve taburculuk, sağkalımı olumsuz yönde etkilemekte idi (p= 0.01, p= 0.019).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Trakeostomi ve ev tipi mekanik ventilasyon uygulaması çocuk yoğun bakım yatak sayısının sınırlı olduğu ülkemizde kronik bakım hastası yükünü hafifletme açısından iyi bir seçenektir. İyi bir eğitimle, farklı sosyo-kültürel seviyelere sahip aileler tarafından kolay ve güvenli bir şekilde uygulanabilen maliyet etkin bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ev tipi mekanik ventilasyon, trakeostomi

Muhterem Duyu. Tracheostomy in Children: Experience of a Tertiary Pediatric Intensive Care Unit. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 281-286

Corresponding Author: Muhterem Duyu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale