ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Prevalence of Posttraumatic Stress Risorder in Children Hospitalized for Acute Burn [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 65-71

The Prevalence of Posttraumatic Stress Risorder in Children Hospitalized for Acute Burn

Dilek Güntepe1, Ufuk Buluğ2, Işılay Altıntaş3, Hakan Yanar4, Ülkü Göktürk5
1Adli Tıp Kurumu, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
3Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kahramanmaraş
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbu
5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

INTRODUCTION: In this study, it is aimed to examine the long term posttraumatic stress symptomatology and the presence of posttraumatic stres disorder (PTSD) in children who had been hospitalized for acute burns.
METHODS: Twenty children aged 5-12 years at the time of burn injury who had been hospitalized at Burn Unit in Istanbul Medical School of Istanbul University between January 2001 and December 2006 and their parents participated in the study. The psychiatric status of the child was assessed by using Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children Kiddie-SADS-Lifetime Version – Section for PTSD, The PTSD Reaction Index for Children.
RESULTS: 13 (65%) of the children were male. The mean age of the children was 9.65±2.56 while the mean age at the time of burn injury was 6.65±1.81. Although the prevalance of PTSD for this sample was 30%, the psychiatric morbidity was relatively high, with %75 of children showing high posttraumatic stres reaction.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, our prevalance rate of PTSD following acute burns in children were similar with the prevalance rates reported in literature. However, we noted very high rates of PTSD symptoms in children without PTSD.

Keywords: Burn, Posttraumatic Stress Disorder, Child.

Akut Yanık Nedeniyle Hospitalize Edilmiş Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Prevalansı

Dilek Güntepe1, Ufuk Buluğ2, Işılay Altıntaş3, Hakan Yanar4, Ülkü Göktürk5
1Adli Tıp Kurumu, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
3Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kahramanmaraş
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, yanık nedeniyle yatarak tedavi görmüş okul çağı çocuklarında, uzun dönem sonrasında görülen travma sonrası stres belirtilerini ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) prevalansını incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2001 ve Aralık 2006 arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Yanık Ünitesinde yatarak tedavi görmüş, yanık gerçekleştiğinde 5-12 yaşları arasında olan 20 çocuk ve ailesi çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada Veri Toplama Formu, Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve şizofreni Görüşme Çizelgesi – şimdi ve Yaşamboyu Versiyonu (ÇDŞG-ŞY)-TSSB Eki ve Çocuklar için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği (TSS-TÖ) kullanılmıştır.
BULGULAR: 20 çocuktan oluşan çalışma grubundaki hastaların 13’ü erkek (%65), 7’si kız (%35) olup yanık sırasındaki yaş ortalaması 6.65±1.81, şimdiki zaman yaş ortalaması ise 9.65±2.56 olarak saptanmıştır. Yanık nedeni olguların 11'inde (%55) haşlanma, 5'inde (%25) alev, 4'ünde (%20) elektrikti. Bu çalışma grubu için TSSB prevalansı %30 bulunmuş olup, travma sonrası stres (TSS) tepkisi düzeyi çocukların %75’inde yüksek bulunmuştur. Yeniden yaşantılama ve artmış uyarılmışlık belirtileri sık görülürken, kaçınma belirtileri daha az sıklıkta görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yanık sonrası gelişen TSSB sıklığı açısından, çalışmamız, alanındaki literatürle uyumlu bulgular vermiştir vermiştir. Bununla birlikte, TSSB tanısı almayan olguların da büyük çoğunluğunda, travma sonrası stres belirtileri yüksek saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yanık, travma sonrası stres bozukluğu, çocuk.

Dilek Güntepe, Ufuk Buluğ, Işılay Altıntaş, Hakan Yanar, Ülkü Göktürk. The Prevalence of Posttraumatic Stress Risorder in Children Hospitalized for Acute Burn. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 65-71

Corresponding Author: Dilek Güntepe, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale