ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Investigation of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio parameters in chronic gastritis with Helicobacter pylori [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-72325 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.72325

Investigation of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio parameters in chronic gastritis with Helicobacter pylori

Emine Alev Yalın1, Kadir Kayataş2
1Başakşehir Çam & Sakura City Hospital
2Health Sciences University Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center

INTRODUCTION: Easily accessible parameters are needed to predict the presence of Helicobacter pylori and to decide on endoscopy at the right time in chronic gastritis cases. Today, NLR (neutrophil to lymphocyte ratio) and PLR (platelet to lymphocyte ratio) parameters have been found to be useful in demonstrating inflammation. In our study, we aimed to investigate the relationship between Helicobacter pylori and NLR and PLR.
METHODS: In patients who were found to have antral gastritis according to biopsies which were taken during the gastroscopy procedure at the Health Sciences University Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center between on 01.03.2016-01.03.2019, Helicobacter pylori presence and hemogram parameters were recorded. Patients with chronic or active inflammatory disease, taking regular medications or antibiotics in the past two months were excluded from the study. IBM SPSS Statistics 22 for statistical analysis (SPSS IBM, Turkey) programs were used. p value <0,05 was considered as significant.
RESULTS: In the histopathological examination of a total of 271 cases, 135 (49.8%) patients with Helicobacter pylori positivity were evaluated as study group, and 136 (50.2%) patients with negativity were evaluated as control group. In the study group, NLR was 1.86 ± 0.51 and PLR was 118.58 ± 32.18 and in the control group NLR was 1.92 ± 0.63 and PLR was 117.21 ± 34.82. There was no statistically significant difference between the groups in terms of NLR and PLR (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In predicting the presence of Helicobacter pylori and deciding on endoscopy at the right time, prospective studies with larger numbers of cases and different parameters can contribute to clinicians.

Keywords: Neutrophil to Lymphocyte Ratio, Platelet to Lymphocyte Ratio, Helicobacter, Gastritis

Helicobacter pylori pozitif kronik gastrit olgularında nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranı parametrelerinin incelenmesi

Emine Alev Yalın1, Kadir Kayataş2
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik gastrit olgularında Helicobacter pylori varlığını tahmin etme ve endoskopiye doğru zamanda karar vermede kolay ulaşılabilecek parametrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde NLO (nötrofil/lenfosit oranı) ve TLO (trombosit/lenfosit oranı) parametrelerinin inflamasyonu göstermede yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Çalışmamızda Helicobacter pylori ile NLO ve TLO parametreleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.03.2016-01.03.2019 tarihlerinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılan gastroskopide alınan biyopsilerinde antral gastrit saptanan hastalardaki Helicobacter pylori varlığı ve hemogram parametreleri kaydedildi. Kronik veya aktif inflamatuvar hastalığı olan, düzenli ilaç veya son iki ayda antibiyotik kullanan hastalar çalışmaya alınmadı. İstatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 271 olgunun histopatolojik incelemesinde Helicobacter pylori pozitifliği saptanan 135 (%49,8) hasta çalışma grubu, negatifliği saptanan 136 (%50,2) hasta kontrol grubu olarak değerlendirildi. Çalışma grubunda NLO 1,86±0,51 ve TLO 118,58±32,18; kontrol grubunda NLO 1,92±0,63 ve TLO 117,21±34,82 saptandı. Gruplar arasında NLO ve TLO açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Helicobacter pylori varlığını tahmin etme ve endoskopiye doğru zamanda karar vermede, daha çok olgu ve farklı parametrelerle yapılacak büyük çaplı prospektif araştırmalar klinisyenlere katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil Lenfosit Oranı, Trombosit Lenfosit Oranı, Helicobacter, GastritCorresponding Author: Emine Alev Yalın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale