ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Adult Patient in Hemodialysis of Whom, “Sevalemer” Prescription Ca and Adjust Ca Between are There Difference? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 91-97

Adult Patient in Hemodialysis of Whom, “Sevalemer” Prescription Ca and Adjust Ca Between are There Difference?

Yazar H.1, Başarılı MK2, Büyükbaş S.2, Kayhan BC3
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya A.B.D, Md, Phd,Yozgat
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya A.B.D, Md, PhD, Diyarbakır
3Yozgat Devlet Hastanesi, İntaniye, Md, Yozgat

INTRODUCTION: This study our aim ionise Ca and adjust Ca between, sevalemer written order for a medication prescription which the values probably difference from angle statistically.
METHODS: Work their all sick groups's which join permissions red and data 12 moon on the time and private at the forms which are prepared. Work inside all sick which is done after the adult individuals who see hemodialysis with bicarbonate cure become, on the other hand peritoneum dialysis and pediatric her sick groups, not inside.. In the blood serum of patients, albumin, iPTH, Ca and P 'is a look at "sevalemer" treatment can be started, and this situation can not be taken into account when dzCa fact if the probably differences of views can occur. Patients were evaluated in three main groups, statistical studies were done. This groups; group A (be used to assesment, CaxP and dzCaxP values), Group B (be used to assesment, according to CaxP values) and Group C (be used to assesment, according to dzCaxP values). All the patient’s bloods were taken prehemodialysis and centrifuged in 30 minutes. The blood serum has been analyzed by Vitros FS 5.1, Vitros 950 apparatus and Abott Architect 2000 SR in with Beckman Coulter Access 2.
RESULTS: The represented work has been CaxP values and dzCaxP not value differents (p>0.05). Nevertheless this condition, "sevalemer" treatment can be started enough values (table 2, GroupA and Group B, p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study shows that serum ionise Ca value instead of ionise dzCa value always writing a prescription.

Keywords: Sevalemer, ionise calcium, ionise adjust calcium.

Yetişkin Hemodiyaliz Hastalarında “Sevalemer” Reçetesinde, Düzeltilmiş Ca ve Normal Ca arasında Fark Var mı?

Yazar H.1, Başarılı MK2, Büyükbaş S.2, Kayhan BC3
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya A.B.D, Md, Phd,Yozgat
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya A.B.D, Md, PhD, Diyarbakır
3Yozgat Devlet Hastanesi, İntaniye, Md, Yozgat

GİRİŞ ve AMAÇ: Düzeltilmiş Ca terimi (dzCa), hemodiyaliz camiasında klinik kullanımda ve tedavi protokolleri düzenlemelerinde, yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Az sayıda araştırma olmasına rağmen, klinisyenler tarafından kısa sürede kabul gören bu kavram, özellikle son yllarda geri ödeme kurumlarınca tanımlanmış, bazı ilaçların reçete edilmesinde range aralıkları bile belirlenmiştir (sevalemer kriterleri; BUT 2008). K/DOQI’ a göre dzCa 8,4-9,5 mg/dl ve dzCaxP ise, 55’in altı hedef değerler olarak belirlenmiştir. Öte yandan, tüm bu klinik kullanım gerçeklerine rağmen, laboratuarlarda test sonuçları nın dzCa değeri olarak klinisyenlerin hizmetine sunulmaması ise dikkat çekicidir. Amacımız, Ca ile dzCa arasında, sevalemer reçete yazılması açısından, dikkate değer bir fark olup olmadığının ortaya konulmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya katılan tüm hasta gruplarının izinleri alınmış ve veriler 12 ay boyunca özel hazırlanan formlarda, sorumlu hekim tarafından arşivlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastalar, bikarbonatlı hemodiyaliz tedavisi gören yetişkin bireyler olup, periton diyalizli ve pediatrik hasta grupları, dahil edilmemişlerdir. Hastaların kan serumunda; albumin, iPTH, Ca ve P’a bakılarak, Ca, dzCa, CaxP, dzCaxP değerleri istatistiksel açıdan incelenerek, sevalemer reçete kriterlerinde ortaya çıkması muhtemel farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Hastalar; GrupA (her iki durumda reçete yazı labilecek hasta sayısı), GrupB (dzCaxP değerlerine göre ilaç kullanmaması gereken) ve GrupC (dzCaxP değerlerine göre ilaç kullanması gereken hasta sayısı) olarak, üç kategoride değerlendirilmiştir. Numuneler prediyaliz alınmış ve Vitros FS 5.1 ile Vitros 950, Abott Architect 2000 SR, Beckman Coulter Access 2 cihazları ile çalışılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada CaxP değerleri ve dzCaxP arasında kayda değer bir çıkmamıştır (p >0,05). Ancak bu durum, sevalemer reçetesi açısından incelendiğin de ise, yani; CaxP ve dzCaxP değerleri kullanarak yazılan reçeteler arasında, istatistiksel açıdan fark çıkmıştır (tablo2, Grup B ve Grup C, p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada; laboratuarlarda, kan albumin değerleri dikkate alınarak gerekli olan hastalarda, Ca yerine düzeltilmiş Ca değerinin sonuç olarak verilmesi ve tedavi protokolleri düzenlenirken, dzCa de¤erlerinin göz’ ardı edilmemesi gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sevalemer, iyonize Ca, iyonize dzCa.

Yazar H., Başarılı MK, Büyükbaş S., Kayhan BC. Adult Patient in Hemodialysis of Whom, “Sevalemer” Prescription Ca and Adjust Ca Between are There Difference?. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 91-97

Corresponding Author: Yazar H., Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale