ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Regional Anesthesia Complications Retrospectively [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 73-86

Evaluation of Regional Anesthesia Complications Retrospectively

Aydan Çalışkan1, Volkan Hancı2, Dilek Okyay1, Serhan Yurtlu2, Hilal Ayoğlu1, M. Çağatay Büyükuysal3, Işıl Özkoçak Turan1
1Zonduldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
3Zonduldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD

INTRODUCTION: We retrospectively analyzed complications of patients operated under regional anesthesia from January 2009 to December 2010 years.
METHODS: We reached information of 2000 patients in this period. Only 1568 patients’ complications were analyzed who had gone under successful regional anesthesia for various surgical operations. Complications were grouped as preoperative, perioperative and postoperative complications.
RESULTS: In our study, it is found out that 585 of 1568 patients (37, 3 %) have had complications related to regional anesthesia. The most reported complication was hypotension with a rate of 16,8 % (n=264). Other complications were bradycardia 9,5 % (n=149), nausea and vomiting 15 % (n=235), dysrhythmia 0,5 % (n=8), cardiac arrest 0,2% (n=3), accidental dura puncture 1,1 % (n=17), hypertension 2,7 % (n=42), postdural puncture headache 0,2 % (n=3), excessive postoperative pain 1,1% (n=17), motor deficite 0,3% (n=5), sensorial deficite 0,1 % (n=2) and shivering 0,1% (n=1). The complication rate of in female patients were 49, 2 % (n=342) whereas male patients’ rate was 27, 8 % (n=243) (p<0,001). Bradycardia rate (n=103) was higher in men, and hypotension (n=189), vomiting (n=189) and excessive agitation (n=31) was reported mostly in women. The rates of patients who were not in need of therapy for complications were 0, 7 % in bradycardic and 0, 4 % in hypotensive patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, the most reported complication was hypotension in all patients.

Keywords: Regional Anesthesia complications, Central neural blocks, Peripheral neural blocks

Rejyonel Anestezi Komplikasyonlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Aydan Çalışkan1, Volkan Hancı2, Dilek Okyay1, Serhan Yurtlu2, Hilal Ayoğlu1, M. Çağatay Büyükuysal3, Işıl Özkoçak Turan1
1Zonduldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
3Zonduldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda Ocak 2009 - Aralık 2010 tarihleri arasında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi‘nde rejyonel anestezi altında opere edilen olgulara ait komplikasyonların retrospektif olarak araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Belirlenen süre içerisinde 2000 hastanın bilgilerine ulaşıldı. Ek anestezik yöntem olarak genel anestezi almayan 1568 vakanın komplikasyonları analiz edildi. Komplikasyonlar preoperatif, perioperatif ve postoperatif olmak üzere üç başlık altında toplandı ve tedavileri kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmamızda 1568 olgunun 585’inde (%37,3) komplikasyon geliştiği tespit edildi. En çok görülen komplikasyon %16,8 (n=264) oranı ile hipotansiyondu. Diğer görülen komplikasyonlar ise bradikardi %9,5 (n=149), bulantı kusma %15 (n=235), disritmi %0,5 (n=8), kardiyak arrest %0,2 (n=3), kaza ile dura delinmesi %1,1 (n=17), hipertansiyon %2,7 (n=42), spinal anestezi sonrası baş ağrısı %0,2 (n=3), aşırı postoperatif ağrı %1,1 (n=17), motor defisit %0,3(n=5), duyusal defisit %0,1 (n=2), titreme %0,1 (n=1) oldu. Erkeklerde
komplikasyon görülme oranı % 27,8 (n=243) iken bu oran kadınlarda % 49,2 (n=342) idi (p<0,001). Bradikardi (n=103) erkeklerde daha
fazla görülürken; hipotansiyon (n=189), bulantı (n=189) ve aşırı ajitasyon (n=31) kadınlarda daha fazla görüldü. Çalışmamızda hipotansiyon görülen vakalarda tedaviye ihtiyaç duyulmayan hasta oranı %0,4 iken; bradikardi görülen vakalarda ise bu oran %0,7 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm hasta gruplarında en sık görülen komplikasyon hipotansiyon olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rejyonel anestezi komplikasyonları, Santral nöral bloklar, Periferik sinir blokları

Aydan Çalışkan, Volkan Hancı, Dilek Okyay, Serhan Yurtlu, Hilal Ayoğlu, M. Çağatay Büyükuysal, Işıl Özkoçak Turan. Evaluation of Regional Anesthesia Complications Retrospectively. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 73-86

Corresponding Author: Aydan Çalışkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale