ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The importance of angle of fracture and the effects of results of the fixation methods in the treatment of isolated fractures of medial malleols [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 45-49

The importance of angle of fracture and the effects of results of the fixation methods in the treatment of isolated fractures of medial malleols

Hakan Serhat Yanık, Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Şevki Erdem
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

INTRODUCTION: Whether there is any effect of the angle of fracture to determine the type of operation method and the results of this type of surgery.
METHODS: Patients(30) admitted to hospital which have isolated medial malleol fractures (IMMF) in between 2002 and 2006.Files of patients were reviewed for retrospective application (age,sex, fracture line from X-ray, fixation methods, postoperative X-ray). Statistically analysis questionnaire results.
RESULTS: Fractures of IMMF had oblique of seven, transverse of nineteen, vertical of four.In 3 patients had type 3A open fracture. We applied screw to 17 patients which are 5 oblique, 9 transverse, 3 vertical.Mean follow time 49,7 month, AOFAS score mean 97,3 point..We applied osteosythese with zuggurtung to 13 fractures which were 2 oblique, 10 transverse and 1 vertical fracture. Mean follow time 37,8 month, AOFAS score mean 98,1.There was not effect of the angle of fracture to the determine the type of fixation(p=0,223).There was not effect of fixation to posttraumatic arthritis (p=0,550) and ankle function (p=0,867).There were no nonunion.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We evaluated that there is no effect of the angle of fracture to the determine the type of fixation and there is no effect of the type of fixation to results.

Keywords: Isolate medial malleolus, fracture angle, treatment.

İzole Medial Malleol Kırıklarının Tedavisinde, Kırık Açısının Önemi ve Fiksasyon Yönteminin Sonuçlara Etkisi

Hakan Serhat Yanık, Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Şevki Erdem
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Ayak bileği izole medial malleol kırıklarında, kırık açısının fiksasyon yöntemini belirlemede etkisi olup olmadığı ve uygulanan cerrahi metodun sonuçlara etkisi incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2006 ve 2011 yılları arasında hastanemize izole medial malleol kırıklı (İMMK) 30 hasta başvurdu.Hasta dosyaları retrospektif olarak gözden geçirildi (yaş, cinsiyet, kırık açısı, fiksasyon yöntemi). Son kontrollerde hastaların iki yönlü ayak bileği grafileri incelendi.Ayak bileği fonksiyonel skorları American Orthopaedic Foot and Ankle Society skorlamasına göre, posttravmatik artrit gelişimi Kellegren- Lawrence skalasına göre incelendi.Sonuçlar istatiksel olarak sorgulanıp analiz edildi (Cochran test, Friedman test, Chi-square test).
BULGULAR: İMMK’nın sekizi oblik, ondokuzu transvers, dördü vertikal idi.Üç hastada tip3A açık kırık vardı.Vida uygulanan 17 hastanın 5’i oblik, 9’u transvers, 3’ü vertikal kırıkdı, ort. takip süresi 49,7 ay, AOFAS skoru ort. 97,3 puan.Hastalardan 9’unda grade 1, 7’sinde grade 2, 1’inde grade 3 posttravmatik artrit görüldü.Gergi bandı ile osteosentez uyguladığımız 13 hastanın 2’si oblik, 10’nu transvers, 1 I’I vertical kırıkdı, ort. takip süresi 37,8 ay, AOFAS skoru ort. 98,1 p.Hastalardan 8’inde grade 1, 3’ünde grade 2, 2’sinde grade 3 posttravmatik artrit vardı.Kırık açısının fiksasyon seçimine etkisi görülmedi (p=0,223).Fiksasyon yönteminin posttravmatik artrit gelişimine(p=0,550) ve ayak bileği fonksiyonlarına (p=0,867) etkisi tespit edilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kırık açısının fiksasyon yöntemini belirlemede etkisinin olmadığını, uygulanan fiksasyon yönteminin sonuçları etkilemediğini gördük.

Anahtar Kelimeler: İzole medial malleol, kırık açısı, tedavi.

Hakan Serhat Yanık, Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Şevki Erdem. The importance of angle of fracture and the effects of results of the fixation methods in the treatment of isolated fractures of medial malleols. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 45-49

Corresponding Author: Hakan Serhat Yanık, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale