ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Importance of Percutaneous Cholecystostomy in the Treatment of High-Risk Acute Cholecystitis Patients [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-75975 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.75975

Importance of Percutaneous Cholecystostomy in the Treatment of High-Risk Acute Cholecystitis Patients

Doğan Erdoğan
Istanbul Provi̇nci̇al Health Di̇rectorate Haydarpasa Numune Traınıng And Research Hospıtal, General Surgery, İstanbul

INTRODUCTION: The prevalence ofAcute calculous cholecystitis( ACC) increases with age,. and the majority of them are patients with high comorbidities. In high-risk patients with increased comorbidities conservative treatment or percutaneous cholecystostomy (PC) may be chosen instead of surgical treatment,depending on the center experience and the risk status of the patient.Our aim is to investigate the efficacy and safety of PC, ACC recurrency rates and the surgical need in Tokio Grade of Severity - Grade 3 patients with high surgical risks.
METHODS: Twenty patients, who applied to Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital between December 2012 and February 2020, with Grade 3 severity acute cholecystitis (Tokyo guidelines) were included in the study. All of them were diagnosed with acute cholecystitis using the 2018 Tokyo criteria. They were all treated with percutaneous cholecystostomy. Patient data were obtained by retrospective screening.
RESULTS: : Eight (40.0%) of the total patients were female and 12 (60.0%) were male. The mean age of the patients was 78.6 ± 9.9 years. The mean hospital stay was 17.8 ± 11.8. Technically, the success of the PC procedure was 100%. The mean duration of the catheters was 29.0 ± 14.7 days. No procedure-related mortality was observed. %100 of the patients was with comorbidity and all of them had more than one comorbidity. All patients were grade 3 according to Tokyo severity rating. All patients were evaluated as ASA IV due to comorbidities and they were found to be at high risk for surgery. The follow-up period was 12 months. Mortality was calculated for 90 days and mortality was observed in 3 (15%) patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PC can be an effective and safe treatment method that can be applied before cholecystectomy or for permanent treatment to avoid mortality and morbidity in high-risk patients who are not suitable for surgery.

Keywords: Acute cholecystitis, Percutaneous cholecystostomy, Tokyo criteria

Yüksek Riskli Akut Kolesistit Hastalarının Tedavisinde Perkütan Kolesistostominin Önemi

Doğan Erdoğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut taşlı kolesistit (ATK) prevalansı yaşla birlikte artmakta olup, çoğunluğunu komorbiditesi yüksek hastalar oluşturmaktadır. Komorbiditelerin arttığı yüksek riskli hastalarda, merkezin tecrübesine ve hastanın risk durumuna göre cerrahi tedavinin yerini konservatif tedavi veya perkütan kolesistostomi alabilmektedir. Amacımız, yüksek cerrahi riskli Tokyo şiddet derecesi grade 3 hastalarda PK’nin etkinliğini, güvenilirliğini ve ATK rekürrens oranları ile cerrahi gerekliliğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2012-Şubat 2020 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne başvuran perkütan kolesistostomi ile tedavi edilen ve yüksek cerrahi riski olan grade 3 şiddet derecesi olan 20 hasta dahil edildi.Hsatalara 2018 Tokyo kriterleri kullanılarak akut kolesistit tanısı konuldu.Retrospektif tarama ile hasta verilerine ulaşıldı.
BULGULAR: Toplam Hastanın 8’i (%40.0) kadın, 12’i (%60.0) erkektir Hastaların yaş ortalamaları 78.6 ± 9.9 idi. Ortalama hastanede yatış süresi17.8 ± 11.8 idi. Teknik olarak PK işlemi başarısı %100’dü. Hastaların kateterlerinin ortalama kalış süresi 29.0 ± 14.7 gündür. Prosedüre bağlı mortalite izlenmemiştir. Ek hastalık birlikteliği %100’dü ve tamamında birden fazla komorbidite vardı. Tokyo şiddet derecelendirmesine göre hastaların hepsi grade 3 idi.Hastaların tamamı komorbiditeler sebebiyle ASA IV olarak değerlendirilmiş olup, cerrahi açıdan yüksek riskli bulundular. Takip süresi12 aydı. Mortalite 90 gün için hesaplanmış olup 3(%15) hastada mortalite görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PK, cerrahiye uygun olmayan yüksek riskli hastalarda mortalite ve morbiditeden kaçınmak için kolesistektomi öncesi yada kalıcı tedavi amaçlı uygulanabilecek etkili ve güvenli bir tedavi yöntemi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, Perkütan kolosistostomi, Tokyo kriterleriCorresponding Author: Doğan Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale