ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effects of Isolated Viral Pathogens and Treatment Strategies on the Course of Acute Bronchiolitis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 63-67 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.76486

Effects of Isolated Viral Pathogens and Treatment Strategies on the Course of Acute Bronchiolitis

Fatih Akın1, Abdullah Yazar1, Şükrü Arslan2
1Department of Pediatrics, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department of Pediatric Nephrology and Rheumatology, Selçuk University Selçuklu Faculty of Medicine, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Acute bronchiolitis, is a predominantly a viral disease, part of the spectrum of lower respiratory tract diseases, is a major cause of illness and hospitalization in infants and children younger than two years. The aim of the study was to determine the effects of treatment protocols, other laboratory results together with the isolated viral agents on the duration of hospitalization.
METHODS: Data of 95 children who were hospitalized with diagnosis of bronchiolitis in Konya Training and Research Hospital Pediatrics Clinic between October 2013 and May 2014 were reviewed retrospectively.
RESULTS: The most isolated agents were respiratory syncytial virus (RSV) and rhinovirus with an equal rate of 21.8%. When patients with no isolation were compared with patients only rhinovirus isolated no significant difference was found among hospitalization length. However hospitalization duration was significantly longer in patients with RSV-A infection and RSV-A + rhinovirus together, than patients with no virus isolation. While hospitalization length was not effected from receiving inhaled bronchodilator, ipratropium bromide or hypertonic saline, the duration was longer in patients receiving inhaled corticosteroid when compared with patients who didn’t receive inhaled corticosteroid. Mean hospitalization duration was significantly longer in patients with higher immunoglobuline E (IG E) levels. Smoke exposure and receiving breast milk in the first 6-months of life didn’t influence the length of stay in hospital.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, receiving inhaled corticosteroid, high Ig E levels and bronchiolitis due to RSV infection prolonges hospital stay.

Keywords: Acute bronchiolitis, virus-inhaler treatments, duration of hospitalization

Akut Bronşiolitte İzole Edilen Viral Patojenlerin ve Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Hastalığın Seyrine Etkisi

Fatih Akın1, Abdullah Yazar1, Şükrü Arslan2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut bronşiolit süt çocukluğunda ve 2 yaşından küçük çocuklarda, genellikle viral etkenlere bağlı gelişen ve hastaneye yatışın majör sebeplerinden olan bir alt solunum yolu enfeksiyonudur. Çalışmamızın amacı akut bronşiolit nedeniyle hastanede yatan çocuklarda izole edilen laboratuvar bulguları ve uygulanan tedavi yöntemlerinin hastaların yatış sürelerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğinde Aralık 2013 – Mayıs 2014 tarihleri arasında bronşiolit tanısıyla yatarak takip edilen 95 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: En fazla izole edilen viral patojenler respiratuvar sinsityal virüs (%21.8) ve rinovirüs idi (%21.8). Sadece rinovirüs üreyen grupla üreme olmayan grup arasında yatış süreleri açısından anlamlı bir fark bulunamazken, sadece RSV-A üreyen ve RSV-A+Rinovirüs birlikte üreyen grupta hastanede yatış süreleri anlamlı derecede uzun bulundu. İnhale bronkodilatatör, ipratropium bromid, hipertonik salin tedavisi uygulanan ve uygulanmayan hasta grupları arasında yatış süreleri açısından anlamlı fark saptanmazken, inhale streoid alan olguların yatış süresi almayanlara oranla daha uzun bulundu. İmmunglobulin E (Ig E) düzeyi yüksek ölçülen hastaların ortalama yatış süreleri, normal olanlara göre anlamlı olarak uzundu. Anne sütü alan ve almayan gruplar arasında ve sigara ile temas öyküsü olan ve olmayan gruplar arasında yatış süreleri açısından anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, RSV ve rinovirüs hala akut bronşiolitin majör sebepleridir. İnhale steroid tedavisi almak, yüksek Ig E düzeyi ve bronşiolit sebebinin RSV olması hastanede yatış süresini uzatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut bronşiolit, çocuk, virüs, inhale tedaviler, yatış süresi

Fatih Akın, Abdullah Yazar, Şükrü Arslan. Effects of Isolated Viral Pathogens and Treatment Strategies on the Course of Acute Bronchiolitis. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 63-67

Corresponding Author: Fatih Akın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale