ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluating the Efficacy of Ultrasonography Guidance in Pediatric Intensive Care Unit Patients with Central Vein Catheter [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 117-121 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.77379

Evaluating the Efficacy of Ultrasonography Guidance in Pediatric Intensive Care Unit Patients with Central Vein Catheter

Ceyhan Şahin1, Seher Erdoğan2, Mehmet Arpacık1
1Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Intensive Care, University of Health Sciences, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Central venous catheterization (CVC) is a substantial, commonly used approach in the treatment and follow-up of critically ill patients. This study aims to review the use of central catheters in pediatric intensive care unit and evaluate the efficacy of venous access procedures performed under ultrasonography (USG) guidance.
METHODS: Material and Methods:
The records of 51 patients hospitalized in the Pediatric Intensive Care Unit between 01 May 2017 and 01 May 2018 and were implanted with CVC for various reasons were retrospectively examined. In this study, the data on age, body weight, diagnosis, CVC implantation region, indication, USG use, number of punctures during the procedure, procedure duration, implantation duration, prognosis, and complications that occurred during patient monitoring were recorded. Shapiro-Wilk test was used for evaluating the agreement of the parameters with a normal distribution, and for the quantitative data comparison, the Student t-test was used for comparing two groups for parameters with a normal distribution, while the Mann-Whitney U test was used for comparing two groups for parameters without normal distribution. For qualitative data comparison, Fisher's Exact test and Continuity (Yates) Correction were used.
RESULTS: In this study, 51 patients implanted with CVC (28 (54.9%) female and 23 (45.1%) male) were included. No statistically significant difference was detected between patients for whom implantation was performed with and without USG considering age, gender, body weight, PRISM (Pediatric Risk of Mortality) score, intensive care unit hospitalization duration, mechanical ventilator use, catheter use duration (p<0.05). Nonetheless, it was noted that the number of punctures and the duration of catheter use reduced in patients implanted with CVC under USG (p=0.000 and p=0.049).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings obtained in this study suggest that it is safe to perform central venous catheterization procedures required for the monitoring and treatment of patients in pediatric intensive care unit under ultrasonography and it clearly reduces the duration of the procedure and number of punctures.

Keywords: Central venous catheterization, ultrasonography; pediatric intensive care.

Santral Venöz Kateterizasyon Uygulanan Pediatrik Yoğun Bakım Hastalarında Ultrasonografi Kılavuzluğunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Ceyhan Şahin1, Seher Erdoğan2, Mehmet Arpacık1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Santral venöz kateterizasyonun (SVK), günümüzde kritik hastaların takibinde ve tedavisinde önemli bir yeri ve yaygın bir kullanım alanı vardır. Bu çalışmada çocuk yoğun bakım ünitemizde santral kateter kullanımının gözden geçirilmesi ve bu kullanımda ultrasonografi (USG) kılavuzluğunda yapılan venöz giriş işlemlerinin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde (ÇYBÜ) 01.05.2017- 01.05.2018 tarihleri arasında yatan ve çeşitli nedenlerle SVK yerleştirilen 51 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Çalışmada hastaların yaşı, vücut ağırlıkları, tanıları, SVK uygulama yeri, endikasyonları, USG kullanımı, işlem sırasındaki ponksiyon sayısı, işlem süresi, kateter kalış süresi, hastaların prognozu ve hasta izleminde oluşan komplikasyonlar kaydedildi. Çalışma verileri değerlendirilirken parametrelerin normal dağılıma uygunluğunda Shapiro Wilks testi, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t test, normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Fisher’s Exact test ve Continuity (Yates) Düzeltmesi kullanıldı.
BULGULAR: SVK takılan 28’i (%54,90) kız ve 23’ü (%45,10) erkek olmak üzere toplam 51 hasta çalışma kapsamına alındı. USG kullanılan ve kullanılmayan hastalarda, yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, PRISM (Pediatric Risk Of Mortality) skoru, yoğun bakım yatış gün sayısı, mekanik ventilatör kullanımı, kateter kullanım süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p<0,05). Ancak USG kullanılan hastalarda, kullanılmayanlara göre ponksiyon sayısının daha az ve kateter takma süresinin daha kısa olduğu saptandı (p=0,000 ve p=0,049)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk yoğun bakım ünitesindeki kritik hastaların izlem ve tedavilerinde gerekli olan santral venöz kateter uygulamalarının ultrasonografi eşliğinde yapılması güvenlidir, işlem uygulama süresini ve ponksiyon sayısını belirgin olarak azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Santral Venöz Kateter, Ultrasonografi, Pediatrik Yoğun Bakım

Ceyhan Şahin, Seher Erdoğan, Mehmet Arpacık. Evaluating the Efficacy of Ultrasonography Guidance in Pediatric Intensive Care Unit Patients with Central Vein Catheter. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 117-121

Corresponding Author: Ceyhan Şahin, Türkiye
LookUs & Online Makale