ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of radiological findings of pregnant women with COVID-19 [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-80947 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.80947

Evaluation of radiological findings of pregnant women with COVID-19

Hilal Gülsüm Turan Özsoy1, Gültekin Adanaş Aydın2, SERHAT ÜNAL2
1Department of Radiology,Bursa City Hospital,Bursa,Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology,Bursa City Hospital,Bursa,Turkey

INTRODUCTION: This study aims to evaluate radiological findings of pregnant women with COVID-19 pneumonia.
METHODS: A total of 192 pregnant women diagnosed with COVID-19 by performing real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction test (RT-PCR) were studied retrospectively. Chest X-rays and thoracic CT findings were defined by dividing patients into three groups according to the time of diagnosis: <12 weeks of gestation (first trimester, n=15), 12-24 weeks of gestation (second trimester, n=33), and >24 weeks of gestation (third trimester, n=144). Only 98 patients who underwent chest X-ray and computed tomography (CT) were included in the study.Data including affected lung side, number of involved lobes, number of lesions, lesion density/opacity, parenchymal infection pattern were evaluated.
RESULTS: Twenty-five patients were asymptomatic at the time of admission, and the most common symptom was dry cough in 103 patients. Median D-dimer level was the lowest in the first trimester group (<12 weeks) and the highest in the third trimester group (>24 weeks). Mean white blood cell count was significantly higher in the third trimester group (>24 weeks) than in the first trimester group (<12 weeks) (p=0.036). Ninety-eight patients underwent radiological imaging studies. Findings suggestive of Covid-19 pneumonia were found in 59 (65%) out of 90 patients by means of chest radiography and in 21 (87.5%) out of 24 patients by performing thorax tomography. The most common findings were bilateral and multilobar lung involvement, patchy involvement, and ground-glass opacities (GGOs).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study results show that pregnant women with COVID-19 have similar radiological findings to non-pregnant COVID-19 patients and the most common findings are bilateral and multilobar involvement. Furthermore, pregnant patients can be admitted with lower GGO (lesion in ground glass density) rates and higher consolidation rates compared to the general population.

Keywords: COVID-19, pregnancy, computed tomography.

COVID-19 tanısı konan gebe hastaların radyolojik bulgularının değerlendirilmesi Özet

Hilal Gülsüm Turan Özsoy1, Gültekin Adanaş Aydın2, SERHAT ÜNAL2
1Bursa Şehir Hastanesi,Radyoloji Bölümü,Bursa
2Bursa Şehir Hastanesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü,Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız COVID-19'lu gebe hastaların radyolojik bulgularının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gerçek zamanlı ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu(RT-PCR) ile COVID-19 tanısı alan toplam 192 gebe retrospektif olarak incelendi. Hastalar tanı zamanına göre<12. gebelik haftası (ilk trimester, n=15), 12-24. gebelik haftası (ikinci trimester, n=33) ve>24 gebelik haftası (üçüncü trimester, n=144) olarak üç gruba ayrılarak akciğer grafileri ve toraks BT bulguları değerlendirildi. Bunlardan, akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomograf (BT) yapılan 98 hasta çalışmaya dahil edildi. Etkilenen akciğer tarafı, tutulan lob sayısı, lezyon sayısı, lezyon yoğunluğu/opasitesi, parankimal enfeksiyon paterni gibi veriler değerlendirildi.
BULGULAR: Yirmibeş hasta başvuru anında asemptomatikti ve en sık semptom 103 hastada görülen kuru öksürüktü. Medyan D-dimer düzeyi, ilk trimester grubunda (<12 hafta) en düşük, üçüncü trimester grubunda (>24 hafta) en yüksekti. Ortalama beyaz küre sayısı üçüncü trimester grubunda (>24 hafta) birinci trimester grubuna (<12 hafta) gore anlamlı derecede yüksekti (p=0.036). Doksan sekiz hastaya radyolojik görüntüleme çalışmaları yapıldı. Akciğer radyografisi çekilen 90 hastanın 59’unda (%65),Toraks tomografisi çekilen 24 hastanın 21 tanesinde (%87,5) Covid-19 pnömonisini düşündüren bulgulara rastlandı. En yaygın bulgular bilateral ve multilobar akciğer tutulumu, yamalı tutulum ve buzlu cam opasiteleri (GGO'lar) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonuçları, COVID-19'lu gebe kadınların gebe olmayan COVID-19 hastalarıyla benzer radyolojik bulgulara sahip olduğunu ve en sık görülen bulguların bilateral ve multilobar tutulum olduğunu göstermektedir. Ayrıca gebe hastaların genel popülasyona kıyasla daha düşük GGO (buzlu cam dansitesinde lezyon) oranları ve daha yüksek konsolidasyon oranları ile başvurabileceğini göstermektedir.


Anahtar Kelimeler: COVİD 19, gebelik, bilgisayarlı tomografiCorresponding Author: Gültekin Adanaş Aydın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale