ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Correlation between Clinical and Magnetic Resonance Findings of Patellar Chondromalacia [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 221-225 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.82504

Evaluation of Correlation between Clinical and Magnetic Resonance Findings of Patellar Chondromalacia

Deniz Özel1, Mustafa Çağlar Kır2, Mehmet Öncü3
1Department of Radiology, University of Health Sciences Turkey, Okmeydani Health Aplication and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Orthopedics, University of Health Sciences Turkey, Okmeydani Health Aplication and Research Center, Istanbul, Turkey
3Department of Radiology, University of Health Sciences, İstanbul Bağcılar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the correlation between clinical appearance and magnetic resonance imaging features of chondromalacia that can determine the knee magnetic resonance indication and to define a novel chondral status indicator.
METHODS: This study was performed between May 2017 and February 2019. If the knee pain was suggestive for the presence of chondromalacia clinically, then VAS and Kujala AKPS were noted. For MRI evaluation, a patellar cartilage score (PCS) was defined to evaluate the mean patellar thickness (MPT) and MRI grading together.
RESULTS: Advanced chondromalacia was more common among females (p<0.01). There was a positive correlation between age and MRI grading and the correlation coefficient was calculated to be 0.56. The highest correlation coefficient obtained with PCS in comparing PCS, MCT (mean cartilage thickness) and MRI grading for the clinical relationship. To define advanced chondromalacia with VAS and AKPS cut-off values calculated to be 3 and 80 in ROC analysis. AKPS was a superior clinical indicator for advanced chondromalacia compared with VAS. The other demographic findings, such as age and gender relations, were concordant with the literature.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A potentially better method was defined to combine VAS with functional measurements, such as AKPS, to determine a knee status may be indicative of MRI evaluation. As a novel perspective, PCS was the best indicator of the chondral clinical status that consists of both the mean patellar thickness and magnetic resonance grading.

Keywords: Clinical correlation, MRI; patellar chondromalacia.

Patellar Kondromalazinin Klinik ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi

Deniz Özel1, Mustafa Çağlar Kır2, Mehmet Öncü3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dizde manyetik rezonans inceleme endikasyonunu belirleyebilen kondromalazinin klinik bulgu ve manyetik rezonans görüntüleme özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve yeni bir kıkırdak doku durumu göstergesi tanımlamak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Mayıs 2017 - Şubat 2019 tarihleri arasında yapıldı. Diz ağrısı klinik olarak kondromalazi varlığı için anlamlıysa, vizüel analog skor (VAS) ve Kujala ön diz ağrı skoru (ÖDAS) kaydedildi. MRG değerlendirmesinde, ortalama patellar kalınlık (OPK) ve MRG derecesini birlikte değerlendirmek için patellar kıkırdak skoru (PKS) tanımlandı.
BULGULAR: İleri kondromalazi kadınlarda daha yaygındı. (p <0.01) Yaş ile MRG derecesi arasında pozitif bir korelasyon vardı ve korelasyon katsayısı 0.56 olarak hesaplandı.
Klinik ilişki için PKS, OPK (ortalama kıkırdak kalınlığı) ve MRG derecelerinin karşılaştırılmasında PKS ile en yüksek korelasyon katsayısı elde edildi. VAS ve ÖDAS ile ileri kondromalaziyi tanımlamak için ROC analizinde kesme değerleri sırasıyla 3 ve 80 idi. ÖDAS, VAS ile karşılaştırıldığında ileri kondromalazi için üstün bir klinik gösterge idi. Yaş ve cinsiyet ilişkileri gibi diğer demografik bulgular literatürle uyumlu idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Diz durumunu belirlemek için VAS'yi ÖDAS gibi fonksiyonel ölçümlerle birleştirmek için potansiyel olarak daha iyi bir yöntem tanımlanmış olup, MRG endikasyonu değerlendirmesinde belirleyici olabilir. Yeni bir bakış açısı olarak, PKS hem ortalama patellar kalınlık hem de manyetik rezonans derecelendirmesinden oluşan kondral klinik durumun en iyi göstergesi idi.

Anahtar Kelimeler: Klinik korelasyon, MRG, patellar kondromalazi

Deniz Özel, Mustafa Çağlar Kır, Mehmet Öncü. Evaluation of Correlation between Clinical and Magnetic Resonance Findings of Patellar Chondromalacia. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 221-225

Corresponding Author: Deniz Özel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale