ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Gastrointestinal Stromal Tumors: Retrospective Analysis of 21 Cases [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(2): 157-161 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.82905

Gastrointestinal Stromal Tumors: Retrospective Analysis of 21 Cases

tuba atak1, Tunç Eren2, Büşra Burcu3, Julide Sağıroglu2, İbrahim Ali Özemir2, Orhan Alimoğlu2
1Department of General Surgery, Cekirge State Hospital, Bursa, Turkey
2Department of General Surgery, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey
3Department of General Surgery, Camlica Erdem Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are the most common mesenchymal tumors of the digestive tract. The aim of this study was to evaluate 21 patients operated for GIST.
METHODS: We retrospectively analyzed medical and surgical records of 21 patients diagnosed with GIST who were operated between 2008 and 2014 in our clinic. Gastrointestinal stromal tumors localizations, applied surgical methods, histopathological examination results, postoperative medical treatments, and follow-up results were examined.
RESULTS: The study group consisted of 21 patients (11 males and 10 females) with a mean age of 69.29 (range, 39–89 years). Sixteen tumors were located in the stomach, 3 in the small intestine, 1 in the rectum, and 1 in the mesentery of the jejunum. The symptoms were not typical, and they depended on the localization and size of the tumor. The mean tumor size was 6.8 cm (range, 1.8–20 cm). Positivity rates for CD117 and CD34 expression determined by immunohistochemical methods were 95.2%, and 66.7%, respectively. One patient underwent laparoscopic resection, and other patients were treated via open surgery. Lymph node metastasis was observed in the patient with rectal tumor. Postoperatively, imatinib therapy was administered in 5 patients with high-risk tumors. Mortality was observed in 2 patients. Four patients were excluded from the follow-up because they could not be reached by phone. The mean follow-up period was 29.59±15.4 months. No recurrences or metastases have been detected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Gastrointestinal stromal tumors represent 0.1%–1% of all gastrointestinal malignancies. The most common location is the stomach. The goal of surgery is complete gross resection with an intact pseudocapsule and negative microscopic margins.

Keywords: Gastrointestinal system, stromal tumor; surgery.

Gastrointestinal stromal tümör: Yirmibir olgunun retrospektif analizi

tuba atak1, Tunç Eren2, Büşra Burcu3, Julide Sağıroglu2, İbrahim Ali Özemir2, Orhan Alimoğlu2
1Çekirge Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Genel Cerrahi A.B.D, istanbul
3Çamlıca Erdem Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastrointestinal stromal tümörler, sindirim sistemin en sık görülen mezenkimal tümörleridir. Bu çalışmada gastrointestinal stromal tümör nedeni ile ameliyat edilen 21 olgunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağustos 2008 – Ocak 2014 tarihleri arasında kliniğimizde ameliyat edilen 21 olgunun verileri retrospektif olarak incelendi. GİST yerleşim yerleri, uygulanan cerrahi yöntemleri, histopatolojik inceleme sonuçları, postoperatif medikal tedavileri ve takip sonuçları incelendi.
BULGULAR: Hastaların 11’i erkek ve 10’u kadın olup ortalama yaş 69.29 (aralık: 39-89) idi. GİST, olguların 16’sında (%76.2) mide, 3’ünde (%14.3) ince bağırsak, 1’inde rektum (%4.8), 1’ inde ise ince bağırsak mezenteri (%4,8) yerleşimliydi. Semptomlar tümörün yerleşim yerine ve boyutuna göre değişmekteydi. Tümör büyüklüğü ortalama 6.8 cm (aralık: 1.8-20cm) idi. İmmünohistokimyasal olarak CD117 ekspresyonu 20 (%95.2) hastada pozitif, CD34 ekspresyonu ise 14 (%66.7) hastada pozitif olarak değerlendirildi. Bir hastaya laparoskopik, diğer hastalara ise açık cerrahi prosedür uygulandı. Tüm hastalarda tümör temiz cerrahi sınırla rezeke edildi. Rektum yerleşimli tümörü olan olguda lenf nodu metastazı tespit edildi. Yüksek risk gurubundaki 5 hastaya adjuvan imatinib tedavisi başlandı. İki hastada mortalite görüldü. Dört hasta telefonlarına ulaşılamadığı için takipten çıkarıldı. Ortalama takip süresi 29.59±15.4 ay idi. Hiçbir hastada nüks veya metastaz saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gastrointestinal stromal tümörler, tüm gastrointestinal sistem malignitelerinin %0.1-3’ünü oluşturmaktadır. En sık yerleşim yeri midedir. Tedavide cerrahinin hedefi, tümörün etrafındaki psödokapsülü ile birlikte negatif mikroskopik sınır ile tam çıkartılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal sistem, stromal tümör, cerrahi

tuba atak, Tunç Eren, Büşra Burcu, Julide Sağıroglu, İbrahim Ali Özemir, Orhan Alimoğlu. Gastrointestinal Stromal Tumors: Retrospective Analysis of 21 Cases. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(2): 157-161

Corresponding Author: tuba atak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale