ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Youssef Syndrome Case Report: Current Diagnosis Treatment and Review of Literature [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 120-123

Youssef Syndrome Case Report: Current Diagnosis Treatment and Review of Literature

Ayşe Deniz Ertürk Çoşkun1, Mehmet Akyüz2, Selçuk Kaba2, Fisun Vural1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Vesicouterine fistulas are rare complications encountered after lower uterine incision cesarean sections. Amenorrhea, cyclic hematuria and/or urinary incontinence are the clinical findings. This paper presents a case of vesicouterine fistula in a 32 year old woman with a history of three cesarean sections. She was admitted to our clinic with complaints of intermittent incontinence, amenorrhea and cyclic hematuria during menstrual period after her previous cesarean operation that was performed six years ago. There was no fistula opening in the vaginal examination. The methylene blue test showed coloured dye leakage from the cervical canal and cyctoscopic observation of fistula opening in the bladder confirmed the diagnosis. The fistula tract between the uterus and bladder was observed during la- parotomic evaluation. The fistula tract was excised and repaired, and finally operation ended with omental tissue interposition. The postoperative course was uneventful with a six month follow up. Surgery is the primary treatment modality in urogenital fistulas. Rarely, expectant management can be done via transient medical amenorrhea. Youssef syndrome (vesicouterinefistula) should be suspected and investigated, especially in women with a prior history of uterine surgery and complaints of cyclic hematuria and/or urinary incontinance. Repeated cesarean sections with uterine scar formation affect vascularization and increase tendency to develop fistula formation. Therefore optimal surgical practice is important for safe surgery.

Keywords: Urogenitalfistulas, vesicouterine fistulas, Youssef syndrome.

Youssef Sendromu Vaka Takdimi: Tanı ve Tedavide Güncel Gelişmeler ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Ayşe Deniz Ertürk Çoşkun1, Mehmet Akyüz2, Selçuk Kaba2, Fisun Vural1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Vezikouterin fistül sıklıkla alt segment insizyonlu sezaryen sonrası görülen nadir bir komplikasyondur. Amenore, siklik hematüri ve bazen üriner inkontinans bulguları görülebilir. Biz bu yazıda 32 yaşında üç kez sezaryen operasyonu geçirmiş bir hastada görülen vezikouterin fistül vakasını sunuyoruz. Hasta son sezaryen ameliyatını geçirdiği 6 yıl öncesinden itibaren aralıklarla idrar kaçırma, adet görmeme ve adet döneminde yoğun kanlı idrar şikayetleri ile başvurmuştur. Vajinal muayenede fistül ağzı görülmemiştir. Mesaneye verilen metilen mavisinin servikal gelişi ve sistoskopide fistül ağzının görülmesiyle tanı kesinleştirilmiştir. Laparotomi ile uterus ve mesane arasındaki fistül traktı eksize edilmiş, gerekli onarımlar yapılarak ve araya omentum interpozisyonu yapılarak operasyona son verilmiştir. Hasta postoperatif altıncı ayında semptomsuz olarak takip edilmektedir. Vezikouterin fistüllerin tedavi- sinde sıklıkla cerrahi yöntemler kullanılır. Nadiren hasta geçici amenore dönemine sokularak ekspektan tedavi ile de başarı sağlanabilir. Özellikle siklik hematüri ve/veya üriner inkontinans olgularında geçirilmiş uterin cerrahi de varsa Youssef sendromu (vesikoute- rin fistül) akla getirilmeli ve araştırılmalıdır. Tekrarlayan sezaryenlere eşlik eden skar do- kusunun beslenme problemleri olabileceği, fistül oluşumuna yatkın olabileceği akılda tutularak, optimal cerrahi kurallara uyulması cerrahi güvenliği açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ürogenital fistül, vezikouterin fistül, Youssef Sendromu.

Ayşe Deniz Ertürk Çoşkun, Mehmet Akyüz, Selçuk Kaba, Fisun Vural. Youssef Syndrome Case Report: Current Diagnosis Treatment and Review of Literature. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 120-123

Corresponding Author: Ayşe Deniz Ertürk Çoşkun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale