ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Determination of Pro-BNP and Troponin I Levels for Short-Term Mortality Prediction in Ischemic Stroke Patients Who Did Not Undergo Revascularization [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-86658 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.86658

Determination of Pro-BNP and Troponin I Levels for Short-Term Mortality Prediction in Ischemic Stroke Patients Who Did Not Undergo Revascularization

Nilüfer Aydın1, Çiğdem Özpolat2, Özge Onur2, Haldun Akoğlu2, Arzu Denizbası Altınok2
1Emergency Servis,Tekirdag State Hospital, Tekirdag, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Marmara University Pendik Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Emergency departments are the first place to start treatment for most stroke patients. Prognosing patients for planning and proper management of the therapies has an important place in approaching stroke patients. Many studies have been carried out with serum biomarkers especially in terms of prognosis stroke. Our objective, in this study, is to research short term (14th day) mortality prediction of serum Troponin I and Pro- BNP levels.

METHODS: This was a prospective observational prognostic test study. All consecutive patients admitted to the emergency department with the onset of symptoms in the last 24 hours and diagnosed with the first episode of acute ischemic stroke were included in the study. A total of 121 subjects were included. On admission, pro-BNP and Troponin I were collected from all subjects. On the 14th day of admission, patients were checked for mortality.

RESULTS: Of 121 patients, 14 (11.5 %) had a mortal outcome at the end of the 14th day. The overall median pro-BNP level of all patients was 799.00 pg/ml (IQR: 220.00–2818.25). The median pro-BNP level of the non-survivor group was significantly higher than that of the survivor group (p: 0.030). However, there was no significant difference between the troponin I levels of the mortality groups. The optimal cutoff value of serum pro-BNP levels as an indicator of mortality on the 14th day was estimated to be 509 pg/ml (sensitivity: 85.7 %, specificity: 49.5 %, AUC: 0.68 (95 % CI, 0.59–0.769))
DISCUSSION AND CONCLUSION: Various biomarkers are investigated for prediction of mortality in ischemic stroke patient.According to our study elevated Pro-BNP values are associated with mortality.Further study with larger patient cohorts can be studied regarding the relationship between these treshold, in terms of predicting the mortality, in a more comprehensive study, as well as using subgroup and underlying conditions.

Keywords: Ischemic stroke, Troponin I, Pro- BNP, prognosis

Revaskularizasyon Tedavisi Almayan İskemik İnme Hastalarında Serum Pro-BNP ve Troponin I Seviyelerinin Kısa Dönem Mortaliyeyi Öngördürmedeki Değerliliğinin Belirlenmesi

Nilüfer Aydın1, Çiğdem Özpolat2, Özge Onur2, Haldun Akoğlu2, Arzu Denizbası Altınok2
1Tekirdağ Devlet Hastanesi, Acil Servis, Tekirdağ, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnme gelişen hastaların ilk başvuru ve tedavi yeri acil servislerdir. Bu tedavilerinin planlaması ve uygun yönetimi için hastaların prognozunu öngörebilmek, inmeli hastaya yaklaşımda önemli yer tutmaktadır. İnmede prognozunu belirleyebilmek için serum biyobelirteçleri ile birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada bizim amacımız serum Troponin I ve Pro- BNP seviyelerinin kısa dönem (14.gün) mortaliteyi öngördürücülüğünün araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, prospektif gözlemsel prognoz çalışmasıdır. Semptomları 24 saat içinde başlayıp acil servise başvuran ve akut iskemik inme tanısı alan tüm hastalar çalışmaya alınmıştır. Toplamda 121 hasta dahil edilmiştir. Tüm hastalardan başvuru anında Pro- BNP ve Troponin I tetkikleri istenmiş ve başvurunun 14. gününde mortaliteleri kontrol edilmiştir.
BULGULAR: 121 hastanın 14'ünde (%11.5) 14. gün sonunda ölüm saptanmıştır. Tüm hastaların ortalama pro-BNP değeri 799.00 pg/ml (IQR: 220.00–2818.25) bulunmuştur. Mortal seyreden gruptaki hastaların medyan pro-BNP seviyesi diğer gruba göre anlamlı olarak yüksek saptanmıştır(p: 0.030). Fakat mortalite grubunun serum troponin I seviyeleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır. 14. gün mortaliteyi belirlemede optimal serum pro-BNP eşik değeri 509 pg/ml (duyarlılık: 85.7 %, özgüllük: 49.5 %, EAA: 0.68 (95 % CI, 0.59–0.769)) olarak hesaplanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İskemik inmeli hastalarda mortaliteyi öngördürmede çeşitli biyobelirteçler araştırılmaktadır. Çalışmamız sonuçlarına göre yüksek pro-BNP değerleri ile mortalite arasında ilişki saptanmıştır. Bu konuda daha kapsamlı ve hasta sayısının daha fazla olduğu çalışmalara ihtiyaç vardır. İleri çalışmalarla alt gruplar ve altta yatan diğer hastalıklarda Pro-BNP’nin mortaliteyi öngördürmedeki rolünün bulduğumuz kesit değer ile ilişkisi incelenebilir.

Anahtar Kelimeler: İskemik İnme, Troponin I, Pro BNP, PrognozCorresponding Author: Çiğdem Özpolat, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale