ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Surgical, Oncological and Long-Term Functional Outcomes of First 103 Laparoscopic Partial Nephrectomy: A Single-Centre Experience [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 95-100 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.87597

Surgical, Oncological and Long-Term Functional Outcomes of First 103 Laparoscopic Partial Nephrectomy: A Single-Centre Experience

Serdar Aykan, İsmail Ulus, Mehmet Yılmaz, Serkan Gönültaş, Serhat Süzan, Ahmet Yaser Müslümanoğu
Department of Urology, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aim to evaluate surgical, oncological and functional outcomes of our first 103 laparoscopic partial nephrectomy experience.
METHODS: A total of 103 patients underwent laparoscopic partial nephrectomy between 2008 – 2016 were identified retrospectively. Demographic data, perioperative renal functions, radiological and pathological features of tumors were recorded.
RESULTS: Mean patient age was 54,72 (range: 19-71) and mean tumor diameter was 32,42 mm (12-82 mm). Preoperative mean creatinine value was 0.78 mg/dl (0.4-1.7), postoperative first day creatinine value was 1,04 mg/dl (0.5-2.48) and creatinine value at postoperative 1. month was 0.89 mg/dl (0.4-1.8). There was no statistical significance between preoperative and postoperative functional parameters.
Pathological study revealed 6 (%5,82) oncocytomas, 12 (%11,65) angiomyolipomas and 85 (%82,52) renal cell carcinomas. Of 85 renal cell carcinomas, 62 (%60,19) clear cell, 14 (%13,59) papillary and 9 (%8,73) chromophobe subtypes reported. Mean follow-up was 46 (range: 6-92) months. There was no local recurrence or metastasis ocurred during follow-up including patients with positive surgical margins. Cancer specific survival was %100 and overall survival was %96.2 with 4 non-cancer related death.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although it has a challenging learning curve, laparoscopic partial nephrectomy has impressive results regarding patient comfort and similar oncological outcomes with radical neprectomy.

Keywords: Renal tumor, laparoscopy, partial nephrectomy

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Yapılan İlk 103 Vakalık Seride Cerrahi, Onkolojik ve Uzun Dönem Fonksiyonel Sonuçların Değerlendirilmesi

Serdar Aykan, İsmail Ulus, Mehmet Yılmaz, Serkan Gönültaş, Serhat Süzan, Ahmet Yaser Müslümanoğu
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde böbrek tümörü nedeniyle laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan ilk 103 hastanın cerrahi, onkolojik ve uzun dönem fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2008-2016 tarihleri arasında laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan toplam 103 hasta çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, perioperatif renal fonksiyonlar, tümörün patolojik ve radyolojik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yaşları ortalama 54,72 yıl (19-71) olan 68 erkek, 35 kadın toplam 103 hastaya transperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi uygulandı. Ortalama tümör çapı 32,42 mm (12-82 mm) olarak hesaplandı. Tümörlerin 4’ü (%3,88) bilateral, 45’i (%43,68) sağ ve 54’ü (%52,42) sol böbrek yerleşimli idi. Yine tümörlerin 32’si (%31,06) üst pol, 41’i (%39,80) alt pol ve 30’u (%29.12) orta zon yerleşimliydi. Hastaların 2002 TNM sınıflamasına göre; 64’ü (%62,13) T1a, 32’si (%31,06) T1b ve 7’si (%6,79) T2a klinik evre ile prezente oldu. Hastaların preoperatif ortalama kreatinin değerleri 0.78 mg/dl (0.4-1.7), postoperatif ilk gün ortalama kreatinin değerleri 1,04 mg/dl (0.5-2.48) ve postoperatif 1. ayda ortalama kreatinin değerleri 0.89 mg/dl (0.4-1.8) olarak hesaplandı. Hastaların preoperatif ve postoperatif 1. aydaki kreatinin değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark görülmedi (p>0,05).Patolojik inceleme sonucunda lezyonların 6’sı (%5,82) onkositom, 12’si (%11,65) anjiomyolipom ve 85’i (%82,52) renal hücreli karsinom olarak raporlandı. Renal hücreli karsinomların 62’si (60,19) berrak hücreli karsinom, 14’ü (%13,59) papiller karsinom ve 9’u (%8,73) kromofob karsinom olarak saptandı. Fuhrman sınıflamasında; 18’i (%17,47) grade 1, 75’i (%72,81) grade 2 ve 10’u (%9,70) grade 3 olarak rapor edildi. Hastalar ortalama 46 (6-92) ay takip edildi. Takiplerinde cerrahi sınır pozitif olanlar dahil hiçbirinde radyolojik olarak lokal nüks ve metastaz saptanmadı. 4 hastada kanser dışı ölüm görülen çalışmada, hastalığa özgü sağkalım oranı %100 ve genel sağ kalım oranı %96.22 olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Açık ve laparoskopik parsiyel nefrektominin onkolojik sonuçlarının benzer olması ve laparoskopinin hastaya sağladığı avantajlar nedeniyle, her ne kadar öğrenme eğrisi uzun olsa da laparoskopik teknik ile deneyimli ellerde çok başarılı sonuçlar elde edilebilmekte ve gün geçtikçe uygulanma oranı artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek tümörü, laparoskopi, parsiyel nefrektomi

Serdar Aykan, İsmail Ulus, Mehmet Yılmaz, Serkan Gönültaş, Serhat Süzan, Ahmet Yaser Müslümanoğu. Surgical, Oncological and Long-Term Functional Outcomes of First 103 Laparoscopic Partial Nephrectomy: A Single-Centre Experience. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 95-100

Corresponding Author: Serdar Aykan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale