ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science comparison of endoscopic surgery and transcallosal microsurgery in colloid cysts of the third ventricle [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-91489 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.91489

comparison of endoscopic surgery and transcallosal microsurgery in colloid cysts of the third ventricle

Ali Arslan, Müjdat Büke, İsmail iştemen, Yurdal Gezercan, Mustafa Emre Saraç
Adana City Research And Training Hospital

INTRODUCTION: Treatment of colloid cysts in symptomatic patients is surgery. Two most frequently used methods are transcallosal microsurgery and endoscopic surgery. However, the question as to which method is more effective remains to be controversial. Better results as compared to the past have been reported especially upon recent advancements in endoscopic techniques and the technology. In the light of these recent advancements, we aimed to compare both methods employed in our clinic.
METHODS: patients operated in our clinic due to the colloid cyst of the third vernicle between the years 2012 and 2017 were included in the study. 14 patients that underwent transcallosal microsurgery and 12 that underwent endoscopic surgery were compared as two groups. The two groups were compared in terms of surgical duration, hospitalization duration, bleeding, total resection, reoperation and shunt necessity.
RESULTS: Complaints of patients at the time of arrival at the clinic and the neurological findings and demographic data relating thereto were identified to be the same in both groups.While total resection and complication rates were observed to be higher in the transcallosal microsurgery group; hospitalization duration, surgical duration, shunt necessity and bleeding were determined to be lower.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endoscopic surgery is as effective in the excision of the colloid cysts of the third ventricule as microsurger1y. Furthermore, it reduces surgical duration, bleeding, hospitalization duration and shunt necessity.

Keywords: endoscopic surgery, transcallosal microsurgery, colloid cysts

3.ventrikül kolloid kistlerinde endoskopik cerrahi ve transkallozal mikrocerrahinin karşılaştırılması

Ali Arslan, Müjdat Büke, İsmail iştemen, Yurdal Gezercan, Mustafa Emre Saraç
Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ:
Kolloid kistlerde semptomatik hastalarda tedavi cerahidir. En sık kullanılan iki yöntem transkallozal mikrocerrahi ve endoskopik rezeksiyon yöntemleridir. Ancak hangi yöntemin daha efektif olduğu hala tartışmalıdır. Özellikle son dönemde endoskopik tekniklerin ve teknolojinin gelişmesi ile eskiye göre daha iyi sonuçlar bildirilmektedir. Son yıllardaki bu gelişmeler ışığında kliniğimizde uygulanan her iki yöntemi karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2012-2017 yılları arasında endoskopik yolla opere edilen 12 hasta ve transkallozal yolla opere edilen 14 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalara ait veriler hastane bilgi sistemi ve dosyalar üzerinden retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar cinsiyet, yaş, geliş şikayetleri, geliş muayenesi, kanama miktarı, cerrahi süreleri, kan kullanımı, yatış süreleri ve komplikasyonlar olarak değerlendirilmiştir. Ortalama takip süresi endoskopik cerrahi grubunda 52,3 ay, mikrocerrahi grubunda ise 62,4 ay olarak saptandı.
BULGULAR: Endoskopik yolla opera edilen hastaların 7’si erkek 5’i kadın hastaydı. Transkallozal yolla opere edilen hastaların 8’i erkek 6’sı kadın hastaydı. Yaş ortalamaları endoskopi grubunda 32,6, transkallozal grubunda 34,7 olarak saptandı. Ortalama cerrahi süre, kanama, kan kullanımı, hastanede yatış süresi endoskopik cerrahi grubunda düşük saptandı
Geliş şikayeti olarak her iki grupta da en sık görülen klinik belirti baş ağrısıydı, ikinci sıklıkta ise bulantı kusma görüldü.
Hastaların geliş muayeneleri olarak her iki grupta da en sık görülen klinik bulgu papil ödemiydi, ikinci sıklıkta ise yürüme bozukluğu saptandı
Her iki grupta da demografik özellikler ve geliş şikayeti, geliş muayene bulguları benzer özellikteydi.
Hastaları komplikasyonlar açısından değerlendirdiğimizde, iki grupta da enfeksiyon en sık görülen komplikasyondu. Major komplikasyonlar açısından bakıldığında endoskopik grupta 2 hastada total çıkarılamadı ve bu hastalardan 1’i tekrar mikrocerrahi ile opere edildi. Mikrocerrahi grubunda ise ek hastalıkları olan bir hastada exitus gelişti
TARTIŞMA ve SONUÇ: Transkallosal kraniyotomi ile karşılaştırıldığında, nöroendoskopi üçüncü ventriküldeki kolloid kistlerin çıkarılması için güvenli ve etkili bir yaklaşımdır.Kolloid kistlerin endoskopik tedavisi nöroşirürji pratiğinde güvenilirdir.Bizim uygulamamızda, güncel bir yaklaşımdır ve ilk sonuçlar ile teşvik etmek,tedavi için umut verici bir tekniktir

Anahtar Kelimeler: endoskopik cerrahi, transkallosal mikrocerrahi, kolloid kistCorresponding Author: Ali Arslan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale