ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Academic Productivity of Cardiologists Working as Faculty Members in Universities in Turkey: A Bibliometric Analysis Study [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 75-81 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.93270

Academic Productivity of Cardiologists Working as Faculty Members in Universities in Turkey: A Bibliometric Analysis Study

Bihter Şentürk1, Turhan Kahraman2, Mehmet Birhan Yılmaz1, Volkan Hancı3
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Bibliometric studies are important for the evaluation of academic productivity. The aim was to investigate the academic productivity of cardiologists working as university faculty members in Turkey in terms of the number of publica-tions, number of citations, and h-indices, and to examine the relationship of these metrics with academic title and gender.
METHODS: Cardiologists working as a professor, associate professors, assistant professors, and lecturers in cardiology depart-ments in universities in Turkey were determined using the Council of Higher Education Academic Search platform. A num-ber of publications and citations, and h-indices of the cardiologists were obtained from the Scopus database.
RESULTS: Data from 760 cardiologists were analyzed in the study. Eighty-four percent of the cardiologists were male (n=639). Of the cardiologists, 51.1% were professors (n=388), 21.6% were associate professors (n=164), 23.4% were assistant professors (n=178), and 3.9% were lecturers (n=30). Associate professor ratio in women (12.4%) was about half of that in men (23.3%). There were significant differences among the titles with regard to the total number of publications and citations, and the h-indices (all p<0.001). The median number of publications and citations, and h-index was highest among professors, while they were followed by associate professors in all three variables. There was no significant difference between the assistant professors and lecturers in terms of all metrics (p>0.05). In comparisons by gender, the number of publications and citations, and the h-indices was significantly higher in male associate and assistant professors than in female counterparts (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Academic productivity of cardiologists working in cardiology departments at universities in Turkey is presented using the metrics of number of publications and citations, and h-indices. It was determined that aca-demic productivity increases as the title increases. Most of the cardiologists were male. The academic productivity of male cardiologists among associate and assistant professors was higher than their female counterparts.

Keywords: Academic performance, bibliometrics, cardiology, gender.

Türkiye'deki Üniversitelerde Öğretim Üyesi Olarak Çalışan Kardiyologların Akademik Verimliliği: Bir Bibliyometrik Analiz Çalışması

Bihter Şentürk1, Turhan Kahraman2, Mehmet Birhan Yılmaz1, Volkan Hancı3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bibliyometrik çalışmalar akademik üretkenliğin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Amaç, Türkiye’deki üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapan kardiyologların akademik üretkenliklerini yayın sayısı, atıf sayısı ve h-endeksleri açısından araştırmak ve bu metriklerin akademik unvan ve cinsiyet ile ilişkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiye’deki üniversitelerin kardiyoloji anabilim dallarında profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak görev yapan kardiyologlar, Yükseköğretim Kurulu Akademik Arama platformu kullanılarak belirlendi. Kardiyologların yayın ve atıf sayıları ile h-endeksleri Scopus veri tabanından elde edildi.
BULGULAR: Çalışmada 760 kardiyologdan alınan veriler analiz edildi. Kardiyologların %84’ü erkekti (n=639). Kardiyologların %51,1’i profesör (n=388), %21,6’sı doçent (n=164), %23,4’ü doktor öğretim üyesi (n=178) ve %3,9’u (n=30) öğretim görevlisiydi. Kadınlarda doçent oranı (%12,4) erkeklerdekinin (%23,3) yaklaşık yarısı kadardı. Toplam yayın ve atıf sayısı ile h-endeksleri açısından unvanlar arasında anlamlı farklılıklar vardı (tüm p-değerleri<0,001). Medyan yayın ve atıf sayısı ile h-endeksi profesörlerde en yüksek iken, onları her üç değişkende de doçentler izledi. Doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlileri arasında tüm ölçütler açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Cinsiyete göre karşılaştırıldığında, erkek doçent ve doktor öğretim üyelerinin yayın ve atıf sayıları ve h-endeksleri kadın meslektaşlarına göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye’deki üniversitelerde kardiyoloji anabilim dallarında çalışan kardiyologların akademik üretkenlikleri, yayın ve atıf sayıları ve h-endeksleri kullanılarak sunulmuştur. Unvan arttıkça akademik verimliliğin arttığı tespit edilmiştir. Kardiyologların çoğu erkekti. Doçent ve doktor öğretim üyesi erkek kardiyologların akademik üretkenliği kadın meslektaşlarına göre daha yüksekti.

Anahtar Kelimeler: Academic performance, bibliometrics, cardiology, gender.

Bihter Şentürk, Turhan Kahraman, Mehmet Birhan Yılmaz, Volkan Hancı. Academic Productivity of Cardiologists Working as Faculty Members in Universities in Turkey: A Bibliometric Analysis Study. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 75-81

Corresponding Author: Bihter Şentürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale