ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Changes In Early Infection Parameters After Percutaneous Tracheotomy [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-93271

Changes In Early Infection Parameters After Percutaneous Tracheotomy

Alev Öztaş1, Arzu Yıldırım Ar2, Güldem Turan1
1Universty Of Health Sciences, Başakşehir Cam And Sakura City, Teaching And Research Hospital, Intensive Care Unit
2Fatih Sultan Mehmet, Teaching And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation

INTRODUCTION: Although tracheotomy (TO)is preferred in patients who require long hospital stays and mechanical ventilation (MV) support in the intensive care unit (ICU), it is a procedure that carries serious complications such as bledding, tracheal damage, pneumothorax, emphysema, and infection. In our retrospective study,we evaluated early infection parameters after percutaneous tracheotomy. We also aimed to evaluate changes made in the first 48 hours after tracheotomy without any other reason.
METHODS: We retrospectively evaluated the data of 125 patients who underwent tracheotomy between January 2018-June 2019 by obtaining the permission of the scientific study committee of our hospital with the decision numbered 170173117-05006. In our clinic, percutaneous tracheotomy is performed at the bedside in accordance with sterile asepsis conditions. If the patient who underwent the procedıre does not use antibiotics,. Prophylactic antibiotics are not administered. In our study, demographic data of the patients, APACHE-II, SAPS-2, primary diagnosis. Tracheotomy opening time, CRP before and after trachetomy, leukocytes, NLR, MV day time, ICU discharge, presence of mortality were examined.
RESULTS: The mean age 70±17,3, APACHE–II mean 17.1±6.3, mortality 36.4%. No antibiotic changes were detected after tracheotomy. No differences was observed in the infection parameter changes after TO and the percentage change rates of infection parameters according to the presence of antibiotic use.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Since the tracheotomy opening period is usually after the 10th day of intensive care hospitalization, patients may show signs of infection due to other causes We are the opinion that percutaneous tracheotomy applications in intensive car emay also be a primary source of infection, and therefore, it is necessary to pay attention to the follow-up of infection parameters in this period.

Keywords: Percutaneous Tracheotomy, Infection Parameters, Intensive Care Unit

Perkutan Trakeotomi Sonrası Erken Dönem Enfeksiyon Parametrelerindeki Değişiklikler

Alev Öztaş1, Arzu Yıldırım Ar2, Güldem Turan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakımda(YBÜ) uzun yatış süreleri ve mekanik ventilatör(MV) desteği gereken hastalarda trakeotomi(TO) tercih edilmekle birlikte, kanama, trakeal hasar, pnömotoraks, amfizem, enfeksiyon gibi ciddi komplikasyonları taşıyan bir işlemdir.(1,2) Retrospektif çalışmamızda; perkutan dilatasyonel trakeotomi uyguladığımız hastalarda, trakeotomi sonrası erken dönem enfeksiyon parametrelerini değerlendirdik.Trakeotomi işleminden sonraki ilk 48 saat içinde başka bir nedene bağlı olmadan yapılan antibiyotik değişikliğini de değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz bilimsel çalışma kurulunun 17073117-050.06 sayılı karar numaralı iznini alarak Ocak 2018-Haziran 2019 tarihlerinde trakeotomi uygulanan 126 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Kliniğimizde perkutan trakeotomi uygulaması yatak başında steril asepsi koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. İşlem uygulanan hastanın antibiyotik kullanımı yok ise; profilaktik antibiyotik uygulanmamaktadır. Çalışmamızda; hastaların demografik verileri, APACHE-2, SAPS-2, primer tanı, trakeotomi açılma zamanı, trakeotomi öncesi ve sonrası CRP, lökosit, NLO, MV gün süresi, YBÜ çıkış şekli, mortalite varlığı incelenmiştir.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması;70±17.3, APACHE II ortalaması;17.1±6.3, mortalite %36.4 dür. Trakeotomi sonrası antibiyotik değişikliği tespit edilmemiştir. TO sonrasında enfeksiyon parametre değişimlerinde ve antibiyotik kullanım varlığına göre enfeksiyon parametrelerinin yüzde değişim oranlarında fark gözlenmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Trakeotomi açılma dönemi genellikle yoğun bakım yatışının 10.gününden sonra olduğu için hastalar diğer nedenlere bağlı enfeksiyon bulguları gösterebilir. Yoğun bakımda perkutan trakeotomi uygulamalarının da primer enfeksiyon kaynağı olabileceği ve bu nedenle bu dönemde enfeksiyon parametreleri takibine önem verilmesi gerektiği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Perkutan Trakeotomi, Enfeksiyon Parametreleri, Yoğun BakımCorresponding Author: Güldem Turan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale