ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Is there any relation between the presence of Helicobacter Pylori infection and duodenogastric reflux in children? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-94914

Is there any relation between the presence of Helicobacter Pylori infection and duodenogastric reflux in children?

Burcu Volkan1, Nevzat Aykut Bayrak2
1Division of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Marmara University School of Medicine, Istanbul, Turkey.
2Division of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, University of Health Sciences, Zeynep Kâmil Women & Children’s Training & Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Although it is a bile-sensitive microorganism in vitro, Helicobacter pylori (Hp) has been detected in human bile and gallbladder tissue. Recently, it is reported that bile acids eliminate Hp after gastric surgery. However, the data about the relationship between Hp and bile acids in subjects without surgery is limited. We aimed to evaluate the clinical features and Hp gastritis rate among patients with and without reflux of gastric bile acid.
METHODS: Patient data were collected via reviewing medical records of 1-18-years old children who underwent gastroscopy during the study period. The rapid urease test (RUT) result, the presence of gastric or bulbar erosion/ulcer, and duodenogastric reflux (DGR) were obtained from gastroscopy reports. Histologic changes of alkaline gastritis and other types of gastritis were noted. Hp infection was accepted as “present” if both RUT and histopathological findings confirm the Hp presence.
RESULTS: Among 754 diagnostic esophago-gastro-duodenoscopy (EGD), 521 subjects were eligible. Bile was visible at the stomach in 114 children (mean age: 11.29±3.90 years, 76.3% girls). The remaining 407 children without bile in the stomach were served as controls (mean age: 9.09±4.53 years, 52.1% girls). Girl gender was a risk factor for bile in the stomach during EGD (aOR: 1.33, 95% CI: 1.09 – 1.77, P<0.05). Hp was present in 35 (30.7%) subjects in the study group and 210 (51.6%) controls (OR: 1.68, 95% CI: 1.25 – 2.24, P<0.05). Foveolar hyperplasia was present in 98 (86.0%) cases in the study group and 2 (0.5%) controls. Alkaline gastritis was correlated with bile in the stomach (r2: 0.89, P<0.01), older age (r2: 0.18, P<0.01), and girl gender (r2: 0.21, P<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The rate of Hp infection was lower in patients with DGR compared to controls. Also, DGR was significantly more frequent in girls and grown-up children. A high percentage of patients with bile reflux had alkaline gastritis.

Keywords: Alkaline gastritis, bile acids, children, duodenogastric reflux, Helicobacter pylori

Çocuklarda Helicobacter Pylori enfeksiyonu varlığı ile duodenogastrik reflü arasında herhangi bir ilişki var mıdır?

Burcu Volkan1, Nevzat Aykut Bayrak2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Istanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: In vitro safraya duyarlı bir mikroorganizma olmasına rağmen insan safrası ve safra kesesi dokusunda Helicobacter pylori (Hp) tespit edilmiştir. Son zamanlarda mide cerrahisinden sonra safra asitlerinin Hp'yi ortadan kaldırdığı bildirilmektedir. Ancak ameliyatsız kişilerde Hp ile safra asitleri arasındaki ilişki hakkındaki veriler sınırlıdır. Çalışmamızda, gastrik safra asidi reflüsü olan ve olmayan hastalarda Hp gastritinin klinik özelliklerini ve sıklığını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma süresi boyunca gastroskopi yapılan 1-18 yaş arası çocukların tıbbi kayıtları gözden geçirildi. Hızlı üreaz testi (HÜT) sonucu, mide veya bulbusta erozyon / ülser varlığı ve duodenogastrik reflü (DGR) varlığı gastroskopi raporlarından elde edildi. Alkalen gastrit ve diğer gastrit tiplerindeki histolojik değişiklikler kaydedildi. Hem HÜT pozitifliği hem de histopatolojik olarak gastrite eşlik eden Hp varlığında Hp enfeksiyonu “var” olarak kabul edildi.
BULGULAR: Yapılan 754 tanısal özofago-gastro-duodenoskopi (ÖGD) arasından 521 çocuk çalışmaya uygun bulundu. Midede safra 114 çocukta görüldü (ortalama yaş: 11,29±3,90 yıl, %76,3 kız). Midede safra görülmeyen 407 çocuk kontrol grubunu oluşturdu (ortalama yaş: 9,09±4,53 yıl, %52,1 kız). Kız cinsiyet, midede safra varlığı için bir risk faktörü idi (aOR: 1,33, %95 CI: 1,09-1,77, P<0,05). Çalışma grubunda 35 (%30,7) ve kontrol grubunda 210 (%51,6) kişide Hp infeksiyonu vardı (OR: 1,68, %95 CI: 1,25-2,24, P<0,05). Foveolar hiperplazi çalışma grubunda 98 (%86,0), kontrol grubunda 2 (%0,5) olguda mevcuttu. Alkalen gastrit midede görünür safra (r2: 0,89, P<0,01), ileri yaş (r2: 0.18, P<0,01) ve kız cinsiyet (r2: 0,21, P<0,01) ile korele idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hp enfeksiyonu oranı DGR'li hastalarda kontrollere göre daha düşük saptandı. Ayrıca, DGR kızlarda ve büyük çocuklarda önemli ölçüde daha sıktı. Safra reflüsü olan hastaların yüksek bir yüzdesinde alkalen gastrit mevcuttu.

Anahtar Kelimeler: Alkalen gastrit, çocuk, duodenogastrik reflü, Helicobacter pylori, safra asidiCorresponding Author: Nevzat Aykut Bayrak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale