ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Relationship between Body Mass Index and Ductus Venosus Doppler Measurements at 11-14 Gestational Weeks [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 229-234 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.95530

Relationship between Body Mass Index and Ductus Venosus Doppler Measurements at 11-14 Gestational Weeks

Zeynep Akçöltekin1, Cem Terece2, Hasan Süt2, Sevcan Arzu Arınkan2
1Department of Obstetrics and Gynecology, Marmara University, Istanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Zeynep Kamil Women and Children Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate the possible causative relationship between maternal obesity and flow patterns of ductus venosus.
METHODS: One hundred twenty three pregnant women with a body mass index of 25 or higher and 83 pregnant women with body mass index lower than 25 in gestational weeks between 11-14, were included in the present study.
RESULTS: The findings showed that there was no statistically significant difference between the two groups for a combined test, three-component antenatal tests, second-level ultrasonography. In 12% of the women, loss of a wave and/or inverse a wave was noted. In the rest of the women, there were no pathological waves. In 4.8% of women with a BMI less than 25, there was an abnormality in ductus venosus flow pattern, whereas this ratio was 17% in the other group consisted of women with BMI higher than 25; and the difference was statistically significant (p=0.008).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that maternal hyperglycemia and high body mass index might cause abnormal flow patterns in ductus venosus in pregnancies with normal first-trimester scanning and abnormal flow patterns of ductus venosus.

Keywords: Body mass index, Ductus venosus Doppler, First trimestr screening

Maternal Vücut Kitle İndeksi İle 11-14 Haftalarda Yapılan Duktus Venozus Doppler İncelemesi Arasındaki İlişki

Zeynep Akçöltekin1, Cem Terece2, Hasan Süt2, Sevcan Arzu Arınkan2
1Kadın Hastalıkları ve Dogum Anabilim Dalı, Marmara Universitesi,İstanbul
2Kadın Hastalıkları ve Dogum Kliniği, Zeynep Kamil Kadın ve Cocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmamızda maternal kilo ile duktus venozus kan akım paterni arasında ilişki olup olmadığını incelemeyi planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz gebe polikliniğine başvuran 11-14 hafta arası, vücut kitle indeksi<25 olan 83 gebe ve vücut kitle indeksi ≥25 olan 123 gebe çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Her iki grup arasında kombine test, üçlü test, 2.Düzey ultrasonografi sonuçları açısından istatiksel anlamlı bir farklılık saptanmadı. Çalışmaya alınan gebelerin %12’sinde DV’da a dalgası kaybı ve/veya ters a dalgası izlendi. Geri kalan gebelerde ise a dalgası patolojisi izlenmedi. Çalışmaya alınan gebelerden VKİ 25 altında olanların %4.8’inde duktus venozus akım paterninde anormallik bulunurken, VKİ≥25 olan gebelerin %17’sinde duktus venozus akım paterninde bozulma izlendi ve istatistiksel olarak bu fark anlamlı bulundu (p=0,008).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Birinci trimester prenatal taraması normal olup tek anomal bulgusu duktus venozus akım paterninde bozulma olan fetüslerde maternal hipergliseminin ve vücut kitle indeksinin bunda rol oynayabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Vücut kitle indeksi, Duktus venozus Doppler, Birinci trimester tarama

Zeynep Akçöltekin, Cem Terece, Hasan Süt, Sevcan Arzu Arınkan. Relationship between Body Mass Index and Ductus Venosus Doppler Measurements at 11-14 Gestational Weeks. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 229-234

Corresponding Author: Sevcan Arzu Arınkan, Türkiye
LookUs & Online Makale