ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Our Experience with Transpedicular Vertebral Intervention for Diagnostic and Therapeutic Purposes [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 367-371 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.98470

Our Experience with Transpedicular Vertebral Intervention for Diagnostic and Therapeutic Purposes

Ezgi Akar, Mustafa Efendioğlu, Abdullah Yolcu, Arif Tarkan Çalışaneller
Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: It is recommended that patients with low back and back pain not responding to conservative treatment, or who have accompanied by findings defined as 'red flag' (fever, night pain, weight loss, accompanying malignancy, etc.) should be evaluated radiologically. Transpedicular vertebral biopsy and vertebroplasty are spinal surgical procedures that have been performed for many years in patients with signs of bone collapse or infiltrative involvement, both for pathological diagnosis and treatment.
METHODS: CT and MRI images, clinical and pathology records of 31 cases who underwent transpedicular vertebral biopsy and vertebroplasty in our clinic between 2018-2020 were reviewed retrospectively. The procedure, procedure level and pathological diagnoses for each patient were recorded.
RESULTS: In 7 (23%) of our cases, biopsy was performed by transpedicular intervention only for the diagnosis of spondylodiscitis and for the determination of the causative agent. 24 (77%) of them had vertebral compression fractures and both diagnostic transpedicular biopsy and vertebroplasty were performed in the same session. The causative agent was detected in 3 (43%) of the patients with discitis findings (2 cases of staphylococcus aureus, 1 case of tuberculosis); in 4 (57%) the pathology and culture results were negative. While malignancy was detected in the histopathological examination of only 2 (8%) of our patients with compression fractures who underwent vertebroplasty (1 case GIS malignancy, 1 case multiple myeloma), osteoporotic compression fractures were found in the other 22 (92%) cases. In only one of the cases who underwent vertebroplasty, operation was performed at 2 levels (L1 and L2). Other levels were L1 (10 cases), L3 (5 cases), T11 (3 cases), L2 (2 cases), T9 (1 case), T12 (1 case) and L5 (1 case), respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Transpedicular vertebral biopsy can be safely performed in the detection of causative agent and pathological diagnosis of vertebral corpus lesions and infections. Vertebroplasty is an effective and reliable method for both pain control and increasing the stability of the vertebra in patients with pain due to osteoporotic bone collapse or metastatic vertebral involvement.

Keywords: Biopsy, transpedicular; vertebra; vertebroplasty.

Tanı ve Tedavi Amaçlı Transpediküler Vertebral Girişim Olgusu Deneyimlerimiz

Ezgi Akar, Mustafa Efendioğlu, Abdullah Yolcu, Arif Tarkan Çalışaneller
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Konservatif tedaviye yanıt vermeyen veya beraberinde ‘kırmızı bayrak’ olarak tanımlanan bulguların eşlik ettiği bel ve sırt ağrısı olan hastaların (ateş, gece ağrısı, kilo kaybı, eşlik eden malignite vs.) radyolojik olarak değerlendirilmesi önerilir. Kemikte çökme veya infiltratif tutulum bulguları olan hastalara hem patolojik tanı hemde tedavi amaçlı transpediküler vertebra biyopsisi ve vertebroplasti uzun yıllardır yapılan spinal cerrahi prosedürlerdir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018-2020 yılları arasında kliniğimizde transpediküler vertebra biyopsisi ve vertebroplasti yapılan 31 olgunun BT ve MRG görüntüleri, klinik ve patoloji kayıtları retrospektif olarak incelendi. Her bir hasta için; yapılan işlem, işlem seviyesi ve patolojik tanıları kaydedildi.
BULGULAR: Olgularımızın 7 (%23)’sinde sadece spondilodiskitis ön tanısıyla etken tespiti amacıyla transpediküler girişimle biyopsi yapıldı. 24 (%77)’ sinde vertebral çökme kırığı olup, hem tanı amaçlı transpediküler biyopsi hemde vertebroplasti işlemi aynı seansta yapıldı. Diskitis bulguları olan hastalarda 3 (%43)’ünde etken tespiti yapıldı (2 olgu stafilococus aureus, 1 olgu tüberküloz), 4 (%57) sinde patoloji ve kültür sonucu negatif geldi. Vertebroplasti yaptığımız çökme kırığı olan olgularımızın sadece 2 (%8)’ sinin histopatolojik incelemesinde malignite tespit edilirken (1 olgu GİS malignitesi, 1 olgu multipl myelom), diğer 22 (%92)’sinde osteoporotik çökme kırığı saptandı. Vertebroplasti yapılan olguların sadece bir tanesinde 2 seviyeye işlem yapıldı (L1 ve L2). Diğer seviyeler sırasıyla; L1 (10 olgu), L3 (5 olgu), T11 (3 olgu), L2 (2 olgu), T9 (1 olgu), T12 (1 olgu), L5 (1 olgu) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Vertebra korpus lezyonları ve enfeksiyonlarında etken tespiti ve patolojik tanı konulmasında transpediküler vertebra biyopsisi güvenle yapılabilir. Vertebroplasti; osteoporotik kemik çökmesine veya metastatik vertebra tutulumuna bağlı ağrısı olan hastalarda hem ağrı kontrolü, hemde vertebranın stabilitesini arttırmak için uygulanan etkili ve güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Biyopsi, transpediküler; vertebra; vertebroplasti

Ezgi Akar, Mustafa Efendioğlu, Abdullah Yolcu, Arif Tarkan Çalışaneller. Our Experience with Transpedicular Vertebral Intervention for Diagnostic and Therapeutic Purposes. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 367-371

Corresponding Author: Ezgi Akar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale