ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Sistematik Lupus Eritematozus ve Romatoid Artritli Hastaların Serum Prolaktin Düzeylerinin Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 35-40

Sistematik Lupus Eritematozus ve Romatoid Artritli Hastaların Serum Prolaktin Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Seyit Uyar1, Seval Masatlıoğlu Pehlevan2, Gül Babacan Abananonu3, Nalan Okuroğlu3, Refik Demirtunç4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, Asistan Doktor
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Polikliniği, Uzman Doktor
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, Uzman Doktor
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Klinik Şefi, Doçent Doktor

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar, Romatoid Artritli (RA) ve Sistemik Lupus Eritematozuslu (SLE) hastaların bazılarında hiperprolaktinemi varlığına işaret etmektedir ancak serum prolaktin düzeyi ile bu hastalıklar arasındaki ilişki net değildir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, sistemik organ tutulumu olmayan RA ve SLE’li hastalarda serum prolaktin düzeyleri sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. RA’lı 23 hasta, SLE’li 41 hasta ve her iki hasta grubu ile yaş ve cinsiyet açısından uyumlu 25 sağlıklı gönüllü çalışmaya dâhil edilmiştir.
BULGULAR: Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda RA’lı hastaların sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri, SLE grubundaki hastalardan anlamlı yüksek bulunmuş (p>0.05), serum prolaktin düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p<0.05). Her iki hasta grubunda ve kontrol grubunda prolaktin düzeyi ile ESH, CRP ve beyaz küre sayısı (WBC) arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların sistemik organ tutulumu olmayan remisyondaki hastalar olması sebebiyle prolaktin düzeylerinin yükselmemiş olabileceği, hastalık aktivitesi yüksek hastalardan oluşan geniş hasta populasyonlu çalışmaların bu konuyu aydınlatmada faydalı olabileceği yorumu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, prolaktin.

Evaluation of Serum Prolactin Levels of Patients with Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis

Seyit Uyar1, Seval Masatlıoğlu Pehlevan2, Gül Babacan Abananonu3, Nalan Okuroğlu3, Refik Demirtunç4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, Asistan Doktor
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Polikliniği, Uzman Doktor
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, Uzman Doktor
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Klinik Şefi, Doçent Doktor

INTRODUCTION: In recent years some studies indicate the presence of hyperprolactinemia in some patients with Rheumatoid Arthritis (RA) and Systemic Lupus Erythematosus (SLE), but relationship between serum prolactin levels and these diseases is not clear.
METHODS: In this study serum prolactin levels of RA and SLE patients without systemic organ involvement were evaluated by comparing with healthy control group. 23 patients with RA, 41 patients with SLE and, 25 age-sexes matched healthy volunteers included in the study.
RESULTS: In RA group, erythrocyte sedimentation rate (ESR) and C-reactive protein (CRP) levels were found significantly higher than in SLE group (p<0.05), serum prolactin levels didn’t significantly differ between the groups (p>0.05). Both patient groups and control group, prolactin levels were not significantly correlated with ESR, CRP and white blood cell count (WBC) (p 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We thought that prolactin levels didn’t raise in patient groups due to these patients has no systemic organ involvement and new studies with large patient populations who have high disease activity may be useful for illuminating interpretation in this matter.

Keywords: Rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, prolactin.

Seyit Uyar, Seval Masatlıoğlu Pehlevan, Gül Babacan Abananonu, Nalan Okuroğlu, Refik Demirtunç. Evaluation of Serum Prolactin Levels of Patients with Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 35-40

Sorumlu Yazar: Seyit Uyar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale