ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Ümraniye Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 147-160

Ümraniye Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Caner Araz1, Mustafa Özgür Toklucu2, Şirin Güven2, Emin Pala3, Tuğba Okur3
1Osmancık 2. Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Çorum
2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul
3Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Klniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ocak 2010-Aralık 2012 tarihleri arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servise başvuran 17 yaş altı zehirlenme olguları geriye dönük incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR: Zehirlenmeler, çocuk acile olan tüm başvuruların % 0,3’ünü oluşturmaktaydı. Hastaların (n: 1129) yaşları 1 ay-16 yaş (5,37±5,02 yıl) arasındaydı; 590’u kız, 539’u erkekti (1,09/1). Zehirlenmeler 5 yaş altında en sıktı; tüm olguların %39,4’ü 13 ay-4 yaş, %21,7’si 0-12 ay arasındaydı. Kaza ile zehirlenmeler (%82,5), intiharlara (%17,5) göre daha sıktı. Kaza ile zehirlenmeler 5 yaş altındaki erkeklerde; intiharlar ise 12-16 yaş grubunda kızlarda sıktı. Yaş gruplarına göre zehirlenme etkenleri değerlendirildiğinde ilaç alımı en sık zehirlenme nedeniydi ancak 8-11 yaş grubunda CO/NFIA maruziyeti en sıktı. Zehirlenmeler en sık Mart ayında ve ilkbaharda oluştu. İlaçlar (%62) en sık görülen zehirlenme etkenleri idi. Analjezik-antipiretikler (%21,17) ve MSS etkili ilaçlar(%13.64) ile zehirlenmeler diğer ilaçlar içinde başı çekmekteydi. CO/NFIA(%16,8) ve kostik-korozif maddeler (%9,4) en sık ilaç dışı zehirlenme etkenleriydi. Bulantı-kusma ve taşikardi en sık rastlanan belirti-bulgulardı ancak çoğunluk asemptomatikti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız bölgemizdeki zehirlenmelerin demografik özelliklerini yansıtmaktadır ve Türkiye’deki çocukluk çağı zehirlenmelerinin önlenmesinde alınacak önlemlere katkısı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, çocukluk çağı, etiyoloji, Ümraniye

Retrospective Analysis of Childhood Poisoning in Ümraniye

Caner Araz1, Mustafa Özgür Toklucu2, Şirin Güven2, Emin Pala3, Tuğba Okur3
1Department of Family Medicine, Osmancık 2nd Family Health Center, Çorum, Turkey
2Department of Pediatrics, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Family Medicine, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Poisoning cases who had applied to Ümraniye Research and Training Hospital Pediatric Emergency Unit, below the age of 17, between January 2010- December 2012 were evaluated retrospectively.
METHODS:
RESULTS: Poisonings accounted for 0,3% of total pediatric emergency visits. Patients (n: 1129) aged between 1 months-16 years (5,37±5,02 years); 590 were female whereas 539 were male (1,09/1). Poisonings were more frequent under 5 years; 13 months- 4 years group consisted 39,4% and 0-12 months 21,7% of all cases. Accidental poisonings (82,5%) were more frequent than suicides (17,5%). Accidental poisonings were common in boys under 5 years though suicidal poisonings were common in 12-16 year old girls. Evaluation of the poisoning agents according to the age groups; drug ingestion became the most common poisoning reason except for 8-11 years group CO/NFIA exposures were more common. Poisonings occurred more frequently in March and in spring. Drugs ( %62) were the most common poisoning agents. Analgesics-antipyretic (21,17 %) and central nervous system medication (13,64%) poisonings were leading other drugs. CO/NFIA (16,8%) and caustic-corrosive substances (9,4%) were the most common non-pharmacological agents. Nausea- vomiting and tachycardia were the most frequent symptoms-signs; although the majority were asymptomatic.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study reflects the demographic properties of poisonings in our region and will contribute to undertake preventive measures for childhood poisoning in Turkey.

Keywords: Poisoning, childhood, etiology, Ümraniye

Caner Araz, Mustafa Özgür Toklucu, Şirin Güven, Emin Pala, Tuğba Okur. Retrospective Analysis of Childhood Poisoning in Ümraniye. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 147-160

Sorumlu Yazar: Caner Araz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale