ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
National Comprehensive Cancer Network Kriterleri Kullanılarak Pankreatik Adeno-Karsinomun Rezeke Edilbilirliğinin Bilgisayarlı Tomografi İle Tahmini [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 189-196 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.05668

National Comprehensive Cancer Network Kriterleri Kullanılarak Pankreatik Adeno-Karsinomun Rezeke Edilbilirliğinin Bilgisayarlı Tomografi İle Tahmini

Levent Soydan1, Mehmet Torun2, Ceren Karabiber Deveci1, Turgay Oner1, Kamil Canpolat1, Umut Kına2, Ismail Ege Subaşı3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: NCCN kriterleri kullanarak pankreas adenokarsinomunun rezektabilitesini belirlemede BT'nin tanısal doğruluğunu değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İki radyolog, 2018-20120 yılları arasında ameliyat edilen metastatik olmayan pankreas adenokarsinomlu 36 hastanın abdominal BT görüntülerini retrospektif olarak inceledi. BT bulgularına göre NCCN rezektabilite kriterleri kullanılarak 6 hasta rezektabl, 7 hasta sınırda rezektabl ve 23 hasta rezeke edilebilir olarak rapor edildi. Negatif rezeksiyon marjı (R0) için pozitif prediktif değerler, postoperatif histopatolojik raporlar referans standartlar olarak kullanılarak BT ile değerlendirildi.
BULGULAR: Cerrahiye giden 36 hastada R0 rezeksiyon oranları rezektabl, borderline rezektabl ve rezeke edilemeyen hastalık için sırasıyla% 83 (5/6),% 71 (5/7) ve% 60 (14/23) idi (P <.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: BT, R0 rezeksiyon olasılığı ile cerrahiden fayda görebilecek pankreas kanserli hastaları tanımlamak için kullanılabilir. Çalışma sonuçlarımız, NCCN kılavuzlarının kullanılmasıyla CT'nin R0 rezeksiyonunu tahmin etmek için tanısal doğruluğunun geliştirilebileceğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Pankreas kanseri, rezeke edilebilirlik, bilgisyarlı tomografi

Computed Tomography Prediction of Resectability of Pancreatic Adenocarcinoma Using National Comprehensive Cancer Network Criteria

Levent Soydan1, Mehmet Torun2, Ceren Karabiber Deveci1, Turgay Oner1, Kamil Canpolat1, Umut Kına2, Ismail Ege Subaşı3
1Department of Radiology, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
3Department of Gastroenterology, Kartal Kosuyolu High Speciality Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We evaluated the diagnostic accuracy of computed tomography (CT) in determining resectability of pancreatic adenocarcinoma using National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Criteria.
METHODS: Two radiologists retrospectively reviewed abdominal CT images from 36 patients with non-metastatic pancreatic adenocarcinoma who were operated on between 2018 and 20120. Based on CT findings six patients were reported as resectable, seven patients as borderline resectable, and 23 patients as unresectable using NCCN criteria for resectability. Positive predictive values for negative resection margin (R0) were assessed for CT using post-operative histopathological reports as reference standards.
RESULTS: In 36 patients who preceded to surgery R0 resection rates were 83% (5 of 6), 71% (5 of 7), and 60% (14 of 23) for resectable, borderline resectable, and unresectable disease, respectively (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CT can be used to identify patients with pancreatic cancer who can benefit from surgery with the possibility of R0 resection. Our study results showed that using NCCN guidelines the diagnostic accuracy of CT to predict R0 resection can be improved.

Keywords: Computed tomography, pancreas cancer; resectability.

Levent Soydan, Mehmet Torun, Ceren Karabiber Deveci, Turgay Oner, Kamil Canpolat, Umut Kına, Ismail Ege Subaşı. Computed Tomography Prediction of Resectability of Pancreatic Adenocarcinoma Using National Comprehensive Cancer Network Criteria. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 189-196

Sorumlu Yazar: Levent Soydan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale