ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 61 (2)
Cilt: 61  Sayı: 2 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Editorial Board

Sayfalar II - III

3.
Contents

Sayfalar IV - V

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Acil Servise Son Bir Yılda Başvuran Kuduz Riskli Temas Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Cases Applied to Emergency Service with Suspected Rabies Exposure in the Past Year
Davut Tekyol, Şahin Çolak, İsmail Tayfur, Ayşe Yüksel, Abdullah Algın, Nihat Mujdat Hokenek, İbrahim Altundağ, Tuğçe Zengin
doi: 10.14744/hnhj.2019.83723  Sayfalar 123 - 126

5.
Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Cinsiyete Göre İdeal Kardiyovasküler Sağlık: Kesitsel Bir Çalışma
Ideal Cardiovascular Health by Gender in Cardiology Outpatients: A Cross-Sectional Study
Evrin Dağtekin, Gökçe Dağtekin, Selma Metintaş
doi: 10.14744/hnhj.2019.36349  Sayfalar 127 - 133

6.
Hiatal Hernide Laparoskopik Girişimler: Ardışık 51 Olgunun Analizi
Laparoscopic Interventions for Hiatal Hernia: Analysis of 51 Consecutive Cases
Abdullah Yıldız, Hanife Şeyda Ülgür, Sırma Mine Tilev
doi: 10.14744/hnhj.2019.53496  Sayfalar 134 - 138

7.
Çocukluk Çağı Atelektazilerinde Etyoloji, Tanı ve Tedavi
Etiology, Diagnosis, and Treatment in Childhood Atelectasis
Emine Atağ, Selen Ceren Çakmak, Sevinç Kalın, Büşra Kaya, Burcu Karakayalı, Seher Erdoğan, Almala Pınar Ergenekon, Ela Erdem Eralp, Sedat Öktem, Betül Sözeri
doi: 10.14744/hnhj.2020.97059  Sayfalar 139 - 144

8.
Akut İskemik İnmede Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Etyolojik Alt Tipler Arasındaki İlişki
The Relation Between Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Etiologic Subtypes in Acute Ischaemic Stroke
Füsun Domaç, Mustafa Ülker, Rahşan Karacı, Mehmet Demir
doi: 10.14744/hnhj.2019.33255  Sayfalar 145 - 148

9.
Yatarak Tedavi Edilen İdrar Yolu Enfeksiyonlu Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Bulgularının İncelenmesi
Evaluation of Clinical and Laboratory Findings of Patients Hospitalized for Urinary Tract Infection
Damla Mutlu, Nihan Uygur Külcü, Rabia Gönül Sezer, Abdülkadir Bozaykut
doi: 10.14744/hnhj.2019.61580  Sayfalar 149 - 154

10.
Sayısal Ağrı Derecelendirme Ölçeği ve Ağrı Felaketleştirme Ölçeği Lomber Radikülopatiyi Yordayabilir mi?
Can Numerical Pain Rating Scale and Pain Catastrophic Scale Predict Lumbar Radiculopathy?
Osman Ersegun Batçık, Bülent Özdemir
doi: 10.14744/hnhj.2021.99266  Sayfalar 155 - 159

11.
FS-LASIK and WFG FS-LASIK Prosedürlerinin Yüksek Sıralı Aberasyonlar Açısından Değerlendirilmesi
Comparison of Femtosecond-Assisted Laser in Situ Keratomileusis and Wavefront-Guided Femtosecond-Assisted Laser in Situ Keratomileusis Procedures in Terms of High-Order Aberrations
Servet Çetinkaya
doi: 10.14744/hnhj.2019.38981  Sayfalar 160 - 165

12.
Migrende Yeni Enflamasyon Göstergesi: Kırmızı Kan Hücresi Dağılımı
New Indicator of Inflammation in Migraine: Red Blood Cell Distribution
Zeynep Bastuğ Gül, Rabia Gökcen Gözübatık Çelik, Batuhan Selçuk, Sena Aksoy, Mehmet Gül, Aysun Soysal
doi: 10.14744/hnhj.2021.46872  Sayfalar 166 - 171

13.
Hipotiroidili Hastalarda Fibromiyaljinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi
The Effect of Fibromyalgia on Bone Mineral Density in Patients with Hypothyroidism
Yaşar Keskin, Teoman Aydın, Berna Ürkmez, Özgür Taşpınar, Ahmet Adil Çamlı, Huriye Şenay Kızıltan, Ali Hikmet Eriş, Ahmet Serdar Mutluer
doi: 10.14744/hnhj.2019.78941  Sayfalar 172 - 176

14.
COVİD-19 komplikasyonlarının erken belirleyicisi ortalama trombosit hacmi
Mean Platelet Volume as an Early Predictor for The Complication of Coronavirus Disease 19
Meltem Sertbaş, Selma Dağcı, Volkan Kızılay, Zeynep Yazıcı, Ebru Elçi, Özlem Güdük, Serkan Elarslan, Bengü Şaylan, Akın Dayan, Yaşar Sertbaş, Kamil Özdil
doi: 10.14744/hnhj.2020.90582  Sayfalar 177 - 182

15.
Patent Duktus Arteriyozusun Farmakolojik Kapatma Tedavisinde İbuprofen Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması
Comparison of Ibuprofen Protocols in the Pharmacological Treatment of Patent Ductus Arteriosus
Yeşim Coşkun, İpek Akman, Gülendam Koçak
doi: 10.14744/hnhj.2019.69077  Sayfalar 183 - 188

16.
National Comprehensive Cancer Network Kriterleri Kullanılarak Pankreatik Adeno-Karsinomun Rezeke Edilbilirliğinin Bilgisayarlı Tomografi İle Tahmini
Computed Tomography Prediction of Resectability of Pancreatic Adenocarcinoma Using National Comprehensive Cancer Network Criteria
Levent Soydan, Mehmet Torun, Ceren Karabiber Deveci, Turgay Oner, Kamil Canpolat, Umut Kına, Ismail Ege Subaşı
doi: 10.14744/hnhj.2021.05668  Sayfalar 189 - 196

17.
Konstipasyon ve Diare Baskın İrritabl Bağırsak Sendromu için Rifaximin ve Trimebutin Maleat Tedavisinin Karşılaştırılması
Comparison of Rifaximin and Trimebutin Maleate Treatment for Irritable Bowel Syndrome with Constipation and Diarrhea
Bilge Örmeci Baş
doi: 10.14744/hnhj.2019.20438  Sayfalar 197 - 203

18.
Lokal İleri Kolorektal Kanserlerde Multivisseral Organ Rezeksiyonları: Morbidite ve Mortalite
Multivisceral Resections for Locally Advanced Colorectal Cancer: Morbidity and Mortality
Ali Sürmelioğlu, Metin Tilki, Gülten Çiçek Okuyan
doi: 10.14744/hnhj.2021.66588  Sayfalar 204 - 208

19.
Aile Hekimliği Uygulamasının Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Etkisi: Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Değerlendirmesi
The Effect of Family Medicine Implementation on Primary Health Care Services: Northeast Anatolia Region Evaluation
Hasan Bağcı, Memet Taşkın Egici, Dilek Öztaş, Mehmet Ziya Gençer, Gözde Nizamoğlu Mercan
doi: 10.14744/hnhj.2020.98215  Sayfalar 209 - 216

20.
Karaciğer Kitlesel Lezyonlarında Sitolojik Ayırıcı Tanı Kriterleri
Cytological Differential Diagnosis Criteria of Liver Masses
Davut Şahin
doi: 10.14744/hnhj.2019.22599  Sayfalar 217 - 222

21.
Gebelik Dönemindeki İntihar Girişimlerinin Klinik Karakteristik Özellikleri
Clinical Characteristics of Suicide Attempts During Pregnancy
Nihat Müjdat Hökenek, Hidayet Ece Arat Çelik, Davut Tekyol, İbrahim Aydın, Gökhan Eyüpoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.52296  Sayfalar 223 - 226

22.
STEMI'de hastane içi mortalite tahmini: TIMI risk endeksinin rolü nedir?
Prediction of In-Hospital Mortality in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: What is the Role of Thrombolysis in Myocardial Infarction Risk Index?
Burcu Genç Yavuz, Mustafa Ahmet Afacan, İsmail Tayfur, Can Yucel Karabay, Mehmet Koşargelir, Özlem Tataroğlu, Onur Incealtın, Davut Tekyol
doi: 10.14744/hnhj.2020.10693  Sayfalar 227 - 233

DERLEME
23.
Pnömokonyozun Değerlendirilmesinde Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografinin Rolü
The Role of High-Resolution Computed Tomography in the Evaluation of Pneumoconiosis
Levent Soydan
doi: 10.14744/hnhj.2020.23590  Sayfalar 234 - 240

OLGU SUNUMU
24.
Özgül Olmayan Bulgularla Prezante Olan Bir Tüberküloz Menenjit Olgusu
A Case of Tuberculous Meningitis Presenting with Non-Specific Findings
Erkan Yetmiş, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.79553  Sayfalar 241 - 244

LookUs & Online Makale