ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Migrende Yeni Enflamasyon Göstergesi: Kırmızı Kan Hücresi Dağılımı [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 166-171 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.46872

Migrende Yeni Enflamasyon Göstergesi: Kırmızı Kan Hücresi Dağılımı

Zeynep Bastuğ Gül1, Rabia Gökcen Gözübatık Çelik1, Batuhan Selçuk1, Sena Aksoy1, Mehmet Gül2, Aysun Soysal1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Psikiyatri, Nörolojik ve Nöroşirürji Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye.
2İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Migren patofizyolojisinde inflamasyonun rolü tartışmalıdır. Migren hastalarında kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (RDW) ve plateletkrit gibi yeni inflamatuar belirteçleri araştırmayı amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 100 migren hastası ve benzer demografik özelliklere sahip 67 sağlıklı kontrol dahil edildi. Nötrofil, lenfosit ve trombosit sayısı, RDW, plateletkrit, eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), C-reaktif protein (CRP), açlık kan şekeri, serum kreatinin, nötrofil-lenfosit oranı (NLR) dahil olmak üzere tam kan sayımı (CBC) bu iki grup arasında karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için SPSS kullanıldı.
BULGULAR: RDW ile migren grubu, CRP, plateletkrit, trombosit ve nötrofil sayıları arasında pozitif korelasyon vardı. Migren grubunda ESR, trombosit sayısı ve RDW sonuçları kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p = 0,044, p = 0,024, p = 0,002). CRP, NLR ve platelekrit, migren grubunda anlamlı olmaksızın daha yüksekti. Çok değişkenli analizde, RDW, diğer risk faktörlerine göre ayarlandıktan sonra migrenin anlamlı bağımsız öngörücüsü olarak bulundu (p=0,048). Receiver Operating Characteristics (ROC) eğrisi analizinde, %13.25'lik bir RDW değeri migren için etkili bir kesme noktası olarak tanımlanmıştır (eğri altındaki alan = 0.620, % 95 CI: 0.53-0.71, p=0,009). % 13.25'in üzerindeki bir RDW değeri, %58'lik bir duyarlılık ve %54'lük bir özgüllük sağlamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, migrenli hastalarda RDW'nin diğer değişkenlerden bağımsız olarak kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu bulduk. RDW, basit ve ucuz bir tam kan sayımı incelemesi olarak migren için enflamatuar bir belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Migren hastalıkları, inflamasyon, C-reaktif protein

New Indicator of Inflammation in Migraine: Red Blood Cell Distribution

Zeynep Bastuğ Gül1, Rabia Gökcen Gözübatık Çelik1, Batuhan Selçuk1, Sena Aksoy1, Mehmet Gül2, Aysun Soysal1
1Department of Neurology, University of Health Sciences Turkey, Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatric, Neurologic and Neurosurgical Diseases, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, University of Health Sciences Turkey, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The role of inflammation in the pathophysiology of migraine is controversial. We aimed to investigate new inflammatory markers such as red blood cell distribution width (RDW) and plateletcrit in patients with migraine.
METHODS: In this study, 100 patients suffering from migraine and 67 healthy controls with similar demographic characteristics were included in the study. Complete blood count (CBC) including number of neutrophils, lymphocytes and platelets, RDW, plateletcrit, erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP), fasting blood glucose, serum creatinine, and neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) was compared between these two groups. SPSS was used for statistical analysis.
RESULTS: There was positive correlation between RDW and migraine group, CRP, plateletcrit, platelet, and neutrophil counts. The results of ESR, platelet count and RDW in migraine group were higher than control group significantly (p=0.044, p=0.024, and p=0.002, respectively). CRP, NLR, and plateletcrit were higher in migraine group without significance. In multivariate analysis, RDW was found as a significant independent predictor of migraine after adjusting for other risk factors (p=0.048). In a receiver operating characteristic curve analysis, an RDW value of 13.25% was identified as an effective cutoff point for migraine (area under curve = 0.620, 95% confidence interval: 0.53–0.71, p=0.009). An RDW value of more than 13.25% yielded a sensitivity of 58% and a specificity of 54%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we found that RDW was higher in patients with migraine than control group, independent of other variables. RDW can be used as an inflammatory marker for migraine with a simple and inexpensive CB examination.

Keywords: C-reactive protein, inflammation; migraine disorders.

Zeynep Bastuğ Gül, Rabia Gökcen Gözübatık Çelik, Batuhan Selçuk, Sena Aksoy, Mehmet Gül, Aysun Soysal. New Indicator of Inflammation in Migraine: Red Blood Cell Distribution. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 166-171

Sorumlu Yazar: Zeynep Bastuğ Gül, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale