ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
COVİD-19 komplikasyonlarının erken belirleyicisi ortalama trombosit hacmi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 177-182 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.90582

COVİD-19 komplikasyonlarının erken belirleyicisi ortalama trombosit hacmi

Meltem Sertbaş1, Selma Dağcı2, Volkan Kızılay2, Zeynep Yazıcı3, Ebru Elçi3, Özlem Güdük1, Serkan Elarslan1, Bengü Şaylan4, Akın Dayan5, Yaşar Sertbaş1, Kamil Özdil2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Bölümü, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji bölümü, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 hastanın teşhisi, morbidite ve mortalitesi ile MPV ilişkisi üzerine yürütülmüş çalışmalar olmasına rağmen, sonuçlar çelişkilidir. Bu çalışmada belirgin sayıda hasta ile MPV'nin hastanede yatış süresi ve mortalite üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çok merkezli çalışma, 9.487 hasta üzerinde retrospektif olarak gerçekleştirildi. Hastaların demografik bilgileri ve laboratuvar parametreleri hastanedeki tıbbi kayıtlarından elde edildi. Analizler, Windows (SPSS) 22.0 sürümü kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya, 8.681 yoğun bakım ünitesi (YBÜ) dışında takip edilen hastaya ek olarak 806 yoğun bakım hastası dâhil edildi. YBÜ'de takip edilen hastaların yaş ortalaması (YBÜ) dışında takip edilen hastalara göre anlamlı derecede yüksekti (71,25 ± 13,42'ye karşı 56,17 ± 16,59; p <0,001). Başvuru anındaki ortalama trombosit hacmi (Mean Platelet Volume: MPV) değerleri ve yatış süresindeki maksimum MPV değerleri yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda anlamlı olarak yüksekti (p <0.05). Hayatını kaybeden grupta MPVilk, MPVson, ΔMPVson-ilk ve ΔMPV% değerleri sağ kalan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti. ROC analizi sonucunda MPVson ≥ 10.05 fl olan kişilerde ölüm riskinin 5.15 kat daha fazla olduğu belirlendi (ODDS oranı: 5.15 %95 CI: 4.374-6.067). Hastanın, hastaneye ilk geliş MPV değerinde %2.18'in üzerindeki artışlarda ölüm riskinin 4.62 kat arttığı görüldü (ODDS oranı: 4.62,%95 CI: 3.455-6.203).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, hastanede yatış sırasındaki MPV ve MPV değişikliklerinin COVID-19 hastalarında mortalitenin güçlü bir belirleyicisi olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: MPV, Mortalite, Covid-19, hastanede yatış süresi

Mean Platelet Volume as an Early Predictor for The Complication of Coronavirus Disease 19

Meltem Sertbaş1, Selma Dağcı2, Volkan Kızılay2, Zeynep Yazıcı3, Ebru Elçi3, Özlem Güdük1, Serkan Elarslan1, Bengü Şaylan4, Akın Dayan5, Yaşar Sertbaş1, Kamil Özdil2
1Department of Internal Medicine, University of Health Sciences Turkey, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, University of Health Sciences Turkey, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, University of Health Sciences Turkey, Siyami Ersek Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Pulmonology, University of Health Sciences Turkey, Sultan II. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Family Medicine, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Although several studies have been conducted on the association of mean platelet volume (MPV) with the diagnosis, morbidity, and mortality of coronavirus disease 19 (COVID-19) patients, the results were contradictory. We aimed to investigate the effects of MPV on hospitalization and mortality with a significant number of patients.
METHODS: This multicenter study was carried out retrospectively on 9.487 patients. The demographic information and laboratory parameters of the patients were obtained from their medical records in the hospital. Analyses were performed using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 22.0 for Windows.
RESULTS: In total, there were 806 intensive care unit (ICU) patients, in addition to 8.681 non-ICU patients. The mean age of patients in ICU was significantly higher than non-ICU (71.25±13.42 vs. 56.17±16.59; p<0.001). MPV values at admission and max MPV values during the period of hospitalization were significantly higher in patients followed in the ICU (p<0.05). MPVfirst, MPVlast, ΔMPVlast-first, and ΔMPV% values were significantly higher in non-survivor group than the survived patients. As a result of receiver-operating characteristic analysis, the risk of mortality was determined to be 5.15 fold greater in people with MPVlast ≥10.05 fl. (ODDS ratio: 5.15 95% CI: 4.374–6.067). The patient has a 4.62 fold risk of death after a 2.18% increase of arrival MPV value (ODDS ratio: 4.62, 95% CI: 3.455-6.203).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We thought that MPV and MPV changes during hospitalization may be a powerful predictor of mortality in patients with COVID-19.

Keywords: Coronavirus disease 19, hospital stay; mean platelet volume; mortality.

Meltem Sertbaş, Selma Dağcı, Volkan Kızılay, Zeynep Yazıcı, Ebru Elçi, Özlem Güdük, Serkan Elarslan, Bengü Şaylan, Akın Dayan, Yaşar Sertbaş, Kamil Özdil. Mean Platelet Volume as an Early Predictor for The Complication of Coronavirus Disease 19. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 177-182

Sorumlu Yazar: Yaşar Sertbaş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale