ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Konstipasyon ve Diare Baskın İrritabl Bağırsak Sendromu için Rifaximin ve Trimebutin Maleat Tedavisinin Karşılaştırılması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 197-203 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.20438

Konstipasyon ve Diare Baskın İrritabl Bağırsak Sendromu için Rifaximin ve Trimebutin Maleat Tedavisinin Karşılaştırılması

Bilge Örmeci Baş
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: GİRİŞ ve AMAÇ: İrritabl bağırsak sendromu (İBS), altında organik patoloji olmadan karın ağrısı, gaz ve bağırsak alışkanlıklarında değişiklikle karakterize fonksiyonel bir gastrointestinal hastalıktır. Kabızlık baskın, ishal baskın ve karışık olmak üzere üç türe ayrılır. Rifaximin, bağırsaktaki florayı etkileyerek İBS semptomlarını iyileştirebileceği düşünülen bir antibiyotiktir. Bu çalışmada amaç Rifaximin tedavisinin diare ve konstipasyon ağırlıklı İBS hastalarında Trimebutin Maleat tedavisine üstün olup olmadığını göstermektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada hastalar konstipasyon ve diare ağırlıklı İBS olarak iki grupta incelendi. Ayrıca her bir grup Trimebutin Maleat ve rifaximin tedavisi olarak alt gruplara ayrıldı. Rifaximin grubuna ilaç 200 mg, 3x2, 15 gün süreyle verildi. Trimebutin Maleat grubunda yaşam tarzı değişiklikleri ve Trimebutin Maleat 200 mg 3x1 verildi. Tedavi bitiminde ve 20 gün sonra hastalar tekrar değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 179 hasta incelendi. İBS semptomları; şişkinlik, karın ağrısı, dışkı şekli; açısından bakıldığında tedavi süresünce her iki tedavinin etkin olduğu ancak tedavi bitiminden 20 gün sonra Rifaximin tedavisinin Trimebutin Maleat tedavisine kıyasla daha etkin olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rifaximin kullanımı hem diare hem de konstipasyon ağırlıklı İBS hastalarında Trimebutin Maleat tedavisine göre uzun dönemde anlamlı düzelme sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diare, irritabl bağırsak sendromu, konstipasyon, Rifaximin, Trimebutin Maleat

Comparison of Rifaximin and Trimebutin Maleate Treatment for Irritable Bowel Syndrome with Constipation and Diarrhea

Bilge Örmeci Baş
Department of Gastroenterology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal disease with changes in bowel habits, abdominal pain, and gas without any organic pathology. IBS is divided into three types as constipation – IBS (IBS-C), diarrhea – IBS (IBS-D), and mixed. Rifaximin is an antibiotic that improves IBS symptoms by improving the flora in the intestine. The aim of the study was to determine whether the treatment of rifaximin is superior to treatment.
METHODS: This study performed retrospectively and patients were divided into two groups as IBS-C and IBS-D. Each group was divided into two groups as rifaximin and Trimebutin Maleate treatment. Rifaximin at a dose of 200 mg, 3×2 daily for 15 days. Trimebutin Maleate group includes lifestyle modification and Trimebutin Maleate 200 mg 3×1. At the end of the treatment and after 20 days, the patients were re-evaluated.
RESULTS: A total of 179 subjects had examined. In terms of IBS symptoms; bloating, abdominal pain, and stool consistency, both treatments are effective as long as patients continue treatment; however, 20 days after the end of the treatment, rifaximin treatment was found to be more effective than trimebutin maleate treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of rifaximin provides significant long-term improvement in both diarrhea and constipation IBS patients compared to Trimebutin Maleate treatment.

Keywords: Constipation, diarrhea, irritable bowel syndrome; rifaximin; trimebutine maleate.

Bilge Örmeci Baş. Comparison of Rifaximin and Trimebutin Maleate Treatment for Irritable Bowel Syndrome with Constipation and Diarrhea. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 197-203

Sorumlu Yazar: Bilge Örmeci Baş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale