ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Gebelik Dönemindeki İntihar Girişimlerinin Klinik Karakteristik Özellikleri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 223-226 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.52296

Gebelik Dönemindeki İntihar Girişimlerinin Klinik Karakteristik Özellikleri

Nihat Müjdat Hökenek1, Hidayet Ece Arat Çelik2, Davut Tekyol3, İbrahim Aydın1, Gökhan Eyüpoğlu4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, İstanbul; Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitusu, Sinirbilimler Anabilim Dalı, İzmir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
4Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İntihar, gebelikte ve postpartum dönemde kadın ölümlerinin en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, gebelikte intihar girişimi nedeniyle acil servise başvuran hastaların sosyo demografik ve klinik özelliklerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma retrospektif bir çalışmadır. Çalışmaya Ocak 2009-Aralık 2019 tarihleri arasında intihar girişimi nedeniyle acil servise başvuran 18-50 yaş arası gebe hastalar (n = 46) dahil edildi.
BULGULAR: Gebelerin ortalama yaşı 27.74 (SS = 5.99) saptandı. En sık intihar girişimleri gebeliğin 15. haftasında idi. Gebeler en çok ilk trimesterde (% 52,2) intihar girişiminde bulunmuştur. İntihar için en sık kullanılan yöntem aşırı doz ilaç alımı (% 80.4), bunu toksik maddelere maruz kalma (% 10.9), yüksekten atlama (% 4.3) ve kendine zarar verme (% 4.3) izlemiştir. Gebelerin %15,2'sinin geçmişte intihar girişiminde bulundukları tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntihar, önlenebilir bir psikiyatrik durumdur. İntihar girişimi gebeliğin rutin takiplerinde mevcut ruh sağlığı ve geçmiş psikiyatrik öyküsü sorgulanarak önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, İntihar girişimi, First Trimester

Clinical Characteristics of Suicide Attempts During Pregnancy

Nihat Müjdat Hökenek1, Hidayet Ece Arat Çelik2, Davut Tekyol3, İbrahim Aydın1, Gökhan Eyüpoğlu4
1Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Turkey, Faculty of Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Psychiatry, Maltepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey; Department of Neuroscience, Dokuz Eylül University, Institute of Health Sciences, İzmir, Turkey
3Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, İstanbul, Turkey
4Department of Emergency Medicine, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Suicide is one of the most important causes of female deaths during pregnancy and postpartum period. The aim of this study is to examine the sociodemographic and clinical characteristics of patients who applied to the emergency department for suicide attempts during pregnancy.
METHODS: This is a retrospective study. Pregnant patients (n=46), between the ages of 18 and 50, admitted to the emergency department for suicide attempt between January 2009 and December 2019 were included in the study.
RESULTS: The mean age of the pregnant was 27.74 (SD=5.99). The most common suicide attempts were in the 15th week of gestation. Pregnant mostly attempted suicide in the 1st trimester (52.2%). The most commonly used method for suicide was overdose medication (80.4%). This was followed by exposure to toxic substances (10.9%), jumping from high (4.3%), and self-injury (4.3%). About 37% of the pregnant had a psychiatric history and used psychiatric drugs. About 15.2% of the pregnant had a past suicide attempt.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Suicide is a preventable psychiatric situation. It can be prevented in pregnant by asking for their current mental health and psychiatric history during early pregnancy assessments.

Keywords: First trimester, pregnancy; suicide attempt’.

Nihat Müjdat Hökenek, Hidayet Ece Arat Çelik, Davut Tekyol, İbrahim Aydın, Gökhan Eyüpoğlu. Clinical Characteristics of Suicide Attempts During Pregnancy. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 223-226

Sorumlu Yazar: Nihat Müjdat Hökenek, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale