ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Çocukluk Çağı Atelektazilerinde Etyoloji, Tanı ve Tedavi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 139-144 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.97059

Çocukluk Çağı Atelektazilerinde Etyoloji, Tanı ve Tedavi

Emine Atağ1, Selen Ceren Çakmak2, Sevinç Kalın3, Büşra Kaya2, Burcu Karakayalı2, Seher Erdoğan4, Almala Pınar Ergenekon5, Ela Erdem Eralp5, Sedat Öktem1, Betül Sözeri2
1Medipol üniversistesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Radyoloji Bilim Dalı, İstanbul
4Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun bakım Bilim Dalı, İstanbul
5Marmara Üniversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Atelektazi akciğerlerde gelişen hacim kaybıdır. Çocuklarda havayolunun dar ve kollapsa eğilimli olması, altta yatan kronik hastalıklar atelektazi gelişimini kolaylaştırmaktadır. Atelektazi, çocuklarda önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olduğundan erken tanı ve tedavisi büyük önem taşımaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Aralık 2018-1 Haziran 2019 tarihleri arasında kliniğimiz pediatri servisi ve pediatri yoğun bakım ünitesinde izlenen ve radyolojik olarak atelektazi saptanan 36 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Median yaş 1,85 yıl (1,0-7,37) idi. En sık yatış nedeni pnömoni (n=30,%83) idi. İki hasta dışında hastaların tamamında atelektazi riskini arttıran altta yatan hastalık mevcuttu. Altta yatan hastalıklar içinde en sık nörolojik hastalıklar saptandı (n=12, %36). Tedavide 4 (%11,1) hastaya göğüs fizyoterapisi, 19 (%52,7) hastaya nebül ilaç uygulaması ile birlikte göğüs fizyoterapisi, 13 (%36,1) hastaya ise bu tedavilere ek olarak pozitif ekspiryum sonu basıncı desteği verildi. Nörolojik hastalığı olan çocuklarda birden fazla lokalizasyonda atelektazi görülme sıklığı diğer hastalara göre daha fazla idi (n=7 (%54)’e karşı n=3 (%13); p=0,018).
Birden fazla lokalizasyonda atelektazisi olan hastalarda yatış süresi daha uzun bulundu (medyan 12,5 gün (9,5-16,75)’ e karşı 19 gün (13-22,75; p=0,034).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç
Hastanede yatırılarak izlenen, altta yatan hastalığı olan çocuklarda atelektazi sık görülmektedir. Patolojik solunumsal semptom ve bulgular varlığında atelektazi akılda tutulmalı ve erken dönemde tedavi başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Atelektazi, çocuk, göğüs hastalıkları

Etiology, Diagnosis, and Treatment in Childhood Atelectasis

Emine Atağ1, Selen Ceren Çakmak2, Sevinç Kalın3, Büşra Kaya2, Burcu Karakayalı2, Seher Erdoğan4, Almala Pınar Ergenekon5, Ela Erdem Eralp5, Sedat Öktem1, Betül Sözeri2
1Department of Pediatric Pulmonology, Medipol University, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Radiology, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Pediatric Intensive Care Unit, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Pediatric Pulmonology, Marmara University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Atelectasis is the loss of lung volume secondary to collapse. Narrow and collapsible airways and underlying chronic diseases facilitate the development of atelectasis in children. Since atelectasis is an important cause of morbidity and mortality in children, early diagnosis and treatment are of great importance.
METHODS: Thirty-six patients who were followed up in the pediatric service and pediatric intensive care unit of our clinic between December 1, 2018, and June 1, 2019, and were diagnosed radiologically with atelectasis were evaluated retrospectively.
RESULTS: The median age was 1.85 years (1.0–7.37). The most common cause for hospitalization was pneumonia (n=30, 83%). Except for two patients, all patients had an underlying disease that increased the risk of atelectasis. Neurological diseases were the most common diseases among the underlying diseases (n=12, 36%). For the treatment, 4 (11.1%) patients received chest physiotherapy, 19 (52.7%) patients received nebulized medications, and chest physiotherapy, and 13 (36.1%) patients received positive end-expiratory pressure support in addition to these treatments. The frequency of atelectasis in more than one localization was higher in children with the neurological disease than in other patients (n=7, [54%] vs. n=3, [13%]; p=0.018). In patients with atelectasis in more than one localization, the duration of hospitalization was longer (median 12.5 days [9.5–16.75] vs. 19 days [13–22.75]; p=0.034).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Atelectasis is common in hospitalized children with an underlying disease. In the presence of pathological respiratory symptoms and signs, atelectasis should be kept in mind, and treatment should be started early.

Keywords: Atelectasis, child; pulmonology.

Emine Atağ, Selen Ceren Çakmak, Sevinç Kalın, Büşra Kaya, Burcu Karakayalı, Seher Erdoğan, Almala Pınar Ergenekon, Ela Erdem Eralp, Sedat Öktem, Betül Sözeri. Etiology, Diagnosis, and Treatment in Childhood Atelectasis. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 139-144

Sorumlu Yazar: Emine Atağ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale