ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
FS-LASIK and WFG FS-LASIK Prosedürlerinin Yüksek Sıralı Aberasyonlar Açısından Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 160-165 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.38981

FS-LASIK and WFG FS-LASIK Prosedürlerinin Yüksek Sıralı Aberasyonlar Açısından Değerlendirilmesi

Servet Çetinkaya
Konyagöz Hastanesi, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Femtosaniye laser in situ keratomileusis (FS-LASİK) ve Wavefront rehberliğinde yapılan femtosaniye laser in situ keratomileusis (WFG FS-LASİK) prosedürlerinin yüksek sıralı aberasyonlar (YSA) açısından değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Miyopi ve/veya miyopik astigmatı olan ve FS-LASİK prosedürü uygulanan 64 hastanın 128 gözü 1.Grubu oluşturmaktaydı. Ortalama yaşları 27.87 ± 5.49 (19-41) idi. Otuz ikisi erkek (%50), 32’si de kadındı (%50). Miyopi ve/veya miyopik astigmatı olan ve WFG FS-LASİK prosedürü uygulanan 64 hastanın 128 gözü de 2.Grubu oluşturmaktaydı. Ortalama yaşları 28.56 ±6.01 (19-42) idi. Otuz ikisi erkek (%50), 32’si de kadındı (%50). İki grup YSA açısından birbiriyle kıyaslandı.
BULGULAR: Yaş ve cinsiyet açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p değerleri 0.050’den büyük). Preoperatif ve postoperatif sferik, silindirik, sferik eşdeğer, düzeltilmemiş ve düzeltilmiş görme keskinlikleri açısından da iki grup arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p değerleri 0.050’den büyük). FS-LASİK uygulanan gözlerde postoperatif koma, trefoil ve sferik aberasyon oranı WFG FS-LASİK uygulanan gözlere göre anlamlı olarak daha fazlaydı (p=0.000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Miyopi ve miyopik astigmatizmanın düzeltilmesinde uygulanan hem FS-LASİK hem de WFG FS-LASİK prosedürleri etkin ve güvenilir metodlardır. FS-LASİK prosedürü daha fazla postoperatif koma, trefoil ve sferik aberasyona neden olmaktadır, yani daha fazla yüksek sıralı aberasyona neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: FS-LASİK, WFG FS-LASİK, aberasyon, sferik aberasyon, koma, trefoil

Comparison of Femtosecond-Assisted Laser in Situ Keratomileusis and Wavefront-Guided Femtosecond-Assisted Laser in Situ Keratomileusis Procedures in Terms of High-Order Aberrations

Servet Çetinkaya
Department of Ophthalmology, Konyagoz Eye Hospital, Konya, Turkey

INTRODUCTION: To compare the results of femtosecond-assisted laser in situ keratomileusis (FS-LASIK) and wavefront-guided FS-LASIK (WFG FS-LASIK) procedures in terms of high-order aberrations (HOAs).
METHODS: One hundred and twenty-eight eyes of 64 patients with myopia and/or myopic astigmatism who had undergone FS-LASIK procedure comprised Group I. Their mean age was 27.87±5.49 (19–41) years. Thirty-two of them were male (50%) and 32 (50%) were female. One hundred and twenty-eight eyes of 64 patients with myopia and/or myopic astigmatism who had undergone WFG FS-LASIK procedure comprised Group II. Their mean age was 28.56±6.01 (19–42) years. Thirty-two of them were male (50%) and 32 (50%) were female. Two groups are compared with each other in terms of HOAs.
RESULTS: In respect to age and sex, there was no significant difference between FS-LASIK and WFG FS-LASIK groups (p>0.050). Regarding pre-operative and post-operative spherical, cylindrical, and spherical equivalent values, uncorrected distance visual acuity, and corrected distance visual acuity, there was no significant difference between two groups (p>0.050). FS-LASIK induced more spherical aberration, coma, and trefoil than WFG FS-LASIK (p=0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, both FS-LASIK and WFG FS-LASIK are effective and safe procedures in the treatment of myopia and myopic astigmatism. FS-LASIK induces more spherical aberration, coma, and trefoil than WFG FS-LASIK procedure, meaning it causes more HOAs.

Keywords: Aberration, coma; femtosecond-assisted laser in situ keratomileusis; spherical aberration; trefoil; wavefront-guided femtosecond-assisted laser in situ keratomileusis.

Servet Çetinkaya. Comparison of Femtosecond-Assisted Laser in Situ Keratomileusis and Wavefront-Guided Femtosecond-Assisted Laser in Situ Keratomileusis Procedures in Terms of High-Order Aberrations. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 160-165

Sorumlu Yazar: Servet Çetinkaya, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale