ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Acil Servise Son Bir Yılda Başvuran Kuduz Riskli Temas Olgularının Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 123-126 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.83723

Acil Servise Son Bir Yılda Başvuran Kuduz Riskli Temas Olgularının Değerlendirilmesi

Davut Tekyol1, Şahin Çolak1, İsmail Tayfur1, Ayşe Yüksel3, Abdullah Algın2, Nihat Mujdat Hokenek4, İbrahim Altundağ1, Tuğçe Zengin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kuduz, enfekte hayvanın temasıyla bulaşabilen ve büyük oranda ölümle sonuçlanan bir zoonozdur. İnsan ölümlerinin en sık nedeni köpek ısırıklarıdır. Bu çalışmada İstanbul’da bir eğitim araştırma hastanesinin acil servisine son bir yılda kuduz riskli temas nedeniyle başvuran olgular irdelenmiştir. Amacımız riskli temas sonrası profilaksi ihtiyacının azaltılmasına yönelik öneriler sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2017 ve Ağustos 2018 tarihleri arasında kuduz riskli temas nedeni ile acil servise başvuran olgular çalışmaya dahil edildi. Hastanenin kuduz aşı birimince tutulan kayıtları incelenerek veriler elde edildi. Riskli temasa neden olan kedi ve köpek sayıları, benzer çalışmalarla kıyaslandı. İstatistiksel anlamlılık için p<0,01 kabul edildi.
BULGULAR: Yukarıda belirtilen zaman aralığında toplam 10.974 olgu riskli temas nedeni ile başvurmuştur. Olgular %50,1 (n= 5493) erkek, %49,9 (n=5481) kadın şeklindedir. Riskli temaslara en fazla kedi (%64,1) ve köpekler (%35,2) neden olurken, temaslar yaz mevsiminde en fazla, kış mevsiminde en az olmuştur. Acil servise başvuran olguların %87,2’sine sadece kuduz aşısı yapılmış, %9,1 olguya da aşı ve immünglobulin yapılmıştır. Bu kuduz riskli temaslar sonucunda herhangi bir ölüm ve uzuv kopması saptanmazken, 6 olguya sütürasyon yapılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kuduz riskli temaslarda kedilerin köpeklere oranının geçmiş yıllara göre arttığı görülmektedir. Kuduza neden olabilen hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması, kayıt altına alınması, aşılı hayvanların da aşılı olduklarını açıkça gösteren uygun işaretlemeler yapılması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi temas sonrası aşılama ihtiyacını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, kedi köpek ısırığı, kuduz

Evaluation of Cases Applied to Emergency Service with Suspected Rabies Exposure in the Past Year

Davut Tekyol1, Şahin Çolak1, İsmail Tayfur1, Ayşe Yüksel3, Abdullah Algın2, Nihat Mujdat Hokenek4, İbrahim Altundağ1, Tuğçe Zengin1
1Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Turkey, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Turkey, Kartal Dr. Lütfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Rabies is a zoonosis that can be transmitted by contact with an infected animal and results in death. Dog bites are the most common cause of human deaths. In this study, cases who applied to the emergency service of a training and research hospital in Istanbul due to suspected rabies exposure in the past year were examined. Our aim is to provide recommendations for reducing the need for prophylaxis after suspected exposure.
METHODS: Patients who presented to the emergency department due to suspected rabies exposure between September 2017 and August 2018 were included in the study. Data were obtained by examining the emergency service files of the patients and the records kept by the hospital’s rabies treatment unit. The number of cats and dogs causing suspected exposure were compared with similar studies. p<0.01 was accepted for statistical significance.
RESULTS: A total of 10,974 cases applied due to suspected exposure within the time period stated above. About 50.1% (n=5493) of the cases were male and 49.9% (n=5481) were female. While the most suspected contacts were caused by cats (64.1%) and dogs (35.2%), the exposure was highest in summer and least in winter. Only rabies vaccine was administered to 87.2% of the cases admitted to the emergency service, and vaccine and immunoglobulin were administered to 9.1% of the cases. As a result of these suspected rabies exposures, no death and limb amputation were detected, while six cases had saturation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is seen that the ratio of cats to dogs in suspected rabies exposure has increased, compared to previous years. Vaccination, sterilization, and registration of animals that can cause rabies, making appropriate markings that clearly show that the animals have been vaccinated, and raising the public awareness on this issue can reduce the need for post-exposure vaccination.

Keywords: Cat dog bite, emergency room, rabies.

Davut Tekyol, Şahin Çolak, İsmail Tayfur, Ayşe Yüksel, Abdullah Algın, Nihat Mujdat Hokenek, İbrahim Altundağ, Tuğçe Zengin. Evaluation of Cases Applied to Emergency Service with Suspected Rabies Exposure in the Past Year. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 123-126

Sorumlu Yazar: Davut Tekyol, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale